1 1
1

    ระบบสารสนเทศการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะสถานศึกษาเท่านั้น)


ส่งแฟ้มให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยวิธีการ UPLOAD
ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา เช่น โรงเรียนวัดบึง
จังหวัดของหน่วยงาน/สถานศึกษา เช่น กรุงเทพมหานคร
สังกัด เช่น สพท.กรุงเทพมหานครเขต 2
เลือกแฟ้มที่ต้องการ ปกติอยู่ใน C:\KSPExport-xxx-xxxxxxx.7z
หมายเหตุ/เบอร์ติดต่อ ไม่ได้บังคับ เว้นว่างได้ (ถ้า upload ใหม่เพื่อแก้ไขที่upload ไปแล้วให้ระบุด้วยว่ายกเลิกลำดับที่เท่าไร)
 

1 1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-8    e-mail : webkuru@ksp.or.th