ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1


หลักสูตรฝึกอบรมที่กำหนดดำเนินการในเดือนเมษายน – สิงหาคม 2557 ที่ไม่มีรายชื่อข้างต้น คุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ อีกครั้งภายในเดือนพฤษภาคม 2557 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ต่อห้องไม่ถึง 30 คน จึงมีความจำเป็นต้องยุบรวมรุ่น และกำหนดตารางการฝึกอบรมใหม่ฯ ซึ่งจะจัดฝึกอบรมฯ ในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

รายชื่อหน่วยฝึกอบรม  เดือนเมษายน  ที่มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 30 คน ต่อ ห้อง
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะครุศาสตร์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยการฝึกหัดครู

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์