ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 หลักสูตรที่เริ่มอบรมในเดือนพฤษภาคม 2557


ข่าวประชาสัมพันธ์

27 เมษายน 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 หลักสูตรที่เริ่มอบรมในเดือนพฤษภาคม 2557

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 หลักสูตรที่เริ่มอบรมในเดือนพฤษภาคม 2557

รายชื่อหน่วยฝึกอบรม เดือนพฤษภาคม ที่มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 30 คน
 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยการฝึกหัดครู

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์

 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์