สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1

รายชื่อหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1

ภาคเหนือ

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จังหวัดลำปาง
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  จังหวัดนครพนม
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
     วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ภาคกลาง

     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กรุงเทพมหานคร
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กรุงเทพมหานคร
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรุงเทพมหานคร
     วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  กรุงเทพมหานคร
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กรุงเทพมหานคร
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

ภาคตะวันออก

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี

ภาคใต้

      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  จังหวัดสุราษฎรร์ธานี
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จังหวัดสงขลา
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จังหวัดปัตตานี
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จังหวัดยะลา