สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

12 มีนาคม 2557

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ครั้งที่ ๑

ดูรายละเอียด »

12 มีนาคม 2557

รายชื่อหน่วยฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ครั้งที่ ๑

ดูรายละเอียด »

12 เมษายน 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1

ดูรายละเอียด »

27 เมษายน 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1

ดูรายละเอียด »

20 พฤษภาคม 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1

ดูรายละเอียด »

06 มิถุนายน 2557

รายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ครั้งที่ 1

ดูรายละเอียด » ดูรายชื่อ »