สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11


    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

29-03-2556 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
   
07-01-2556 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11