สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 


   สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

19-06-2560 ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

21-07-2560 ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ

ตำแหน่ง นักวิชาการ

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

แผนผังที่นั่งสอบ

แผนที่สถานที่สอบ