1 1
1

    ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาที่คุรุสภารับรอง


รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้ส่งแฟ้ม โดยวิธีการ UPLOAD
ลำดับที่ สถาบันการศึกษา จังหวัด รหัสรับรอง ชื่อปริญญา วันเวลาที่ส่ง
033964 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 17:44:29
033963 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 17:30:26
033962 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์) 2019-05-23 17:22:23
033961 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 17:11:20
033960 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา) 2019-05-23 17:08:36
033959 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 17:03:35
033958 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 17:00:41
033957 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 16:58:06
033956 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2019-05-23 16:54:27
033955 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0705 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 16:51:39
033954 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 16:29:44
033953 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 16:20:48
033952 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-05-23 16:11:23
033951 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) 2019-05-23 16:06:12
033950 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:58:42
033949 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:58:20
033948 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:56:30
033947 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ 1139 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-23 15:54:36
033946 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:53:42
033945 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:52:47
033944 มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:45:35
033943 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:45:10
033942 มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:42:24
033941 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:31:07
033940 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:23:42
033939 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0393 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-05-23 15:19:56
033938 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:15:29
033937 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:10:25
033936 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:00:52
033935 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 14:51:23
033934 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 14:33:23
033933 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1037 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-23 14:32:48
033932 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 14:19:28
033931 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0043 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 14:04:03
033930 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 2019-05-23 14:03:06
033929 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2019-05-23 14:02:36
033928 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2019-05-23 14:01:30
033927 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2019-05-23 14:00:52
033926 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2019-05-23 13:59:42
033925 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 13:56:46
033924 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 13:39:29
033923 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 13:34:06
033922 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 13:27:58
033921 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 13:02:00
033920 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์) 2019-05-23 11:35:51
033919 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 11:27:57
033918 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 11:16:39
033917 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 11:05:30
033916 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 10:45:33
033915 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1059 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 10:19:21
033914 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0785 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 09:51:56
033913 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0784 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 09:51:28
033912 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0783 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 09:50:42
033911 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1055 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 09:49:58
033910 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0782 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 09:49:46
033909 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0781 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 09:49:02
033908 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0427 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 09:47:25
033907 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1821 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2019-05-22 22:10:32
033906 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-05-22 16:58:15
033905 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-05-22 16:40:11
033904 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาตรบัณฑิต(ศิลป เพิ่มเติม1) 2019-05-22 16:28:04
033903 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-22 16:22:42
033902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-05-22 16:21:29
033901 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-22 16:13:04
033900 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-22 16:07:06
033899 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2019-05-22 15:59:16
033898 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-22 15:49:37
033897 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-22 15:40:27
033896 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2019-05-22 15:26:43
033895 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 2019-05-22 14:51:32
033894 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คอมพิวเตอร์) 2019-05-22 14:22:54
033893 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทย์ศึกษา) 2019-05-22 14:10:01
033892 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0670 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-22 13:52:45
033891 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-22 13:45:48
033890 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-22 12:22:13
033889 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2019-05-22 11:59:16
033888 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-22 11:47:58
033887 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-22 10:35:17
033886 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-05-22 09:33:26
033885 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมศึกษา) 2019-05-21 23:02:18
033884 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 22:54:49
033883 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคม) 2019-05-21 22:52:12
033882 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 22:48:31
033881 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 22:43:01
033880 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 17:22:58
033879 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา1) 2019-05-21 17:20:44
033878 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-21 16:24:32
033877 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(ปฐมวัย เพิ่มเติม1) 2019-05-21 16:12:28
033876 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 16:00:18
033875 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา1) 2019-05-21 15:40:57
033874 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พะเยา 0000 พุทธศาสตบัณฑิต 2019-05-21 15:30:45
033873 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พะเยา 0000 พุทธศาสตบัณฑิต 2019-05-21 15:26:24
033872 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 15:09:43
033871 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-21 14:36:17
033870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2019-05-21 14:12:40
033869 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-21 14:08:19
033868 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 1286 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2019-05-21 13:35:10
033867 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 12:32:31
033866 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 12:21:24
033865 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมศึกษา) 2019-05-21 11:54:38
033864 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง 0011 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 11:41:26
033863 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง 0011 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-05-21 11:16:55
033862 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคม) 2019-05-21 11:07:47
033861 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์เพิ่มเติม1) 2019-05-21 11:07:03
033860 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง 0011 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-05-21 11:06:32
033859 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0576 ครุศาสตรบัณฑิต(เทคโน 2) 2019-05-21 10:55:09
033858 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทย์) 2019-05-21 10:50:50
033857 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 10:39:50
033856 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0865 ครุศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา 1) 2019-05-21 10:39:42
033855 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(ปฐมวัย1) 2019-05-21 10:22:32
033854 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0670 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 10:17:12
033853 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-05-21 10:10:21
033852 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 09:37:11
033851 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0695 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 08:29:04
033850 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 08:11:37
033849 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1561 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-19 18:44:53
033848 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-19 17:15:06
033847 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครสวรรค์ 1638 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-19 14:24:21
033846 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-19 09:09:20
033845 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1557 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-18 17:31:22
033844 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-18 12:23:29
033843 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-18 11:40:55
033842 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 19:13:20
033841 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 17:22:06
033840 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 0467 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา) 2019-05-17 16:24:59
033839 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-17 15:30:36
033838 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 15:11:36
033837 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 15:03:07
033836 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:46:54
033835 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:46:07
033834 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1055 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:35:17
033833 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1057 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:30:26
033832 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0759 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:26:12
033831 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:18:38
033830 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:18:04
033829 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:07:23
033828 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 13:58:28
033827 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 12:01:33
033826 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-17 11:46:38
033825 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 11:18:00
033824 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 11:17:23
033823 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 11:10:57
033822 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 11:01:50
033821 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 11:01:37
033820 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 0467 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา) 2019-05-17 10:54:25
033819 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 10:49:26
033818 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 10:46:03
033817 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 10:45:17
033816 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 10:18:32
033815 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-17 10:02:59
033814 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 10:02:13
033813 มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 2019-05-17 10:00:35
033812 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-17 09:59:38
033811 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:48:11
033810 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1470 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:37:43
033809 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:35:15
033808 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1469 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:29:44
033807 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1468 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:22:01
033806 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1466 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:16:22
033805 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1465 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:09:07
033804 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:04:40
033803 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 08:56:37
033802 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 08:40:33
033801 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 08:27:59
033800 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-16 19:44:00
033799 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 17:52:16
033798 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 17:40:58
033797 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 17:11:38
033796 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 16:53:25
033795 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0495 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 16:32:05
033794 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 16:31:09
033793 มหาวิทยาลัยราชภัฏไวลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 16:09:00
033792 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-16 16:02:47
033791 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1465 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:58:36
033790 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1464 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:48:31
033789 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:39:42
033788 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1461 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:39:09
033787 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:38:32
033786 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 1063 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2019-05-16 15:33:26
033785 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1470 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:25:45
033784 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0591 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:11:28
033783 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:00:56
033782 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 14:53:40
033781 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 14:48:08
033780 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0590 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 14:21:49
033779 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 13:38:56
033778 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-16 13:22:10
033777 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1561 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 11:46:57
033776 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 11:32:03
033775 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-16 11:07:38
033774 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 10:56:10
033773 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-16 10:39:16
033772 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 09:12:14
033771 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย) 2019-05-16 08:59:22
033770 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(ศิลปกรรม) 2019-05-16 08:59:02
033769 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 2019-05-16 08:56:25
033768 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) 2019-05-16 08:55:55
033767 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) 2019-05-16 08:55:22
033766 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตร์บัณฑิต(ศิลปศึกษา) 2019-05-16 08:54:56
033765 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา) 2019-05-16 08:54:25
033764 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 08:49:05
033763 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-05-15 21:46:13
033762 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 21:39:02
033761 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 21:27:49
033760 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 20:50:24
033759 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 20:19:10
033758 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 20:15:31
033757 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 20:07:21
033756 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 20:00:11
033755 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 19:15:26
033754 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 16:05:56
033753 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 14:28:39
033752 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0912 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-15 14:26:09
033751 มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2019-05-15 14:17:49
033750 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 13:27:56
033749 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0408 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 13:14:09
033748 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 13:13:28
033747 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-15 12:15:31
033746 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 11:51:01
033745 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 11:40:47
033744 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 11:34:01
033743 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 11:25:03
033742 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0408 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 10:39:18
033741 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 10:38:49
033740 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 09:54:15
033739 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-14 17:24:34
033738 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-14 17:23:55
033737 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-14 17:23:15
033736 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-14 17:22:39
033735 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-14 17:21:44
033734 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-14 17:20:47
033733 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2019-05-14 16:25:35
033732 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1305 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-05-14 16:21:27
033731 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2019-05-14 14:52:10
033730 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0729 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา 2019-05-14 14:05:08
033729 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 2019-05-14 13:59:41
033728 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พิษณุโลก 1225 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-14 13:56:04
033727 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-05-14 13:54:59
033726 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พิษณุโลก 1226 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-14 13:52:48
033725 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1487 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 2019-05-14 13:24:19
033724 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1488 ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 2019-05-14 13:23:53
033723 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0727 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 2019-05-14 13:20:32
033722 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0727 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2019-05-14 13:08:46
033721 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราลชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2019-05-14 12:25:48
033720 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1502 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-14 12:00:25
033719 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-14 11:27:34
033718 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-14 11:20:30
033717 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-14 09:27:53
033716 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-14 07:57:57
033715 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 18:51:17
033714 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0625 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2019-05-13 18:49:48
033713 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 18:37:04
033712 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2019-05-13 17:15:47
033711 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-05-13 17:14:22
033710 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-05-13 17:12:28
033709 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1389 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2019-05-13 15:57:08
033708 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2019-05-13 15:38:21
033707 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1720 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-13 15:32:24
033706 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2019-05-13 15:30:35
033705 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0729 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2019-05-13 15:18:51
033704 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์) 2019-05-13 14:58:39
033703 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1073 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-13 14:45:23
033702 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0121 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2019-05-13 14:16:57
033701 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พะเยา 0000 พุทธศาสตร์บัณฑิต 2019-05-13 14:03:24
033700 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พะเยา 0000 พุทธศาสตร์บัณฑิต 2019-05-13 14:00:07
033699 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1821 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2019-05-13 13:45:48
033698 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1821 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2019-05-13 13:43:19
033697 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0625 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2019-05-13 13:42:25
033696 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 13:33:28
033695 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 13:23:39
033694 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 13:08:58
033693 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 12:51:42
033692 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 12:47:12
033691 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1247 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 2019-05-13 12:18:28
033690 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2019-05-13 11:44:04
033689 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-05-13 11:41:27
033688 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-05-13 11:39:29
033687 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2019-05-13 11:36:47
033686 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิจัย) 2019-05-13 10:49:08
033685 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตร) 2019-05-13 10:30:57
033684 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0558 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2019-05-13 10:15:05
033683 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0591 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 10:08:07
033682 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0590 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 09:55:40
033681 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-05-13 09:05:54
033680 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0932 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-12 18:40:49
033679 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 1286 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2019-05-12 16:50:53
033678 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-12 12:47:03
033677 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-12 12:31:32
033676 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2019-05-12 09:06:09
033675 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0517 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา 1 คน 2019-05-11 16:51:04
033674 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี 0007 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-11 15:36:06
033673 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี 0007 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-11 15:08:08
033672 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี 0007 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-11 14:43:18
033671 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 13:29:10
033670 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 13:28:25
033669 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 13:26:23
033668 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2019-05-11 11:12:08
033667 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 09:56:51
033666 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 09:55:33
033665 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 09:53:05
033664 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1761 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 09:26:25
033663 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 09:21:47
033662 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 18:12:46
033661 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-10 16:20:47
033660 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 16:14:11
033659 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-10 16:11:29
033658 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1052 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 16:07:35
033657 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1304 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2019-05-10 15:55:04
033656 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-05-10 15:24:13
033655 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-05-10 15:15:43
033654 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(คอมฯเพิ่มเติม1) 2019-05-10 15:06:42
033653 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษาตกค้าง1) 2019-05-10 15:03:31
033652 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 14:56:36
033651 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2019-05-10 14:20:20
033650 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-10 14:09:29
033649 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2019-05-10 13:50:16
033648 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 12:54:00
033647 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0380 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-10 12:35:18
033646 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-10 12:20:47
033645 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2019-05-10 11:54:09
033644 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0862 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 11:24:41
033643 มหาวิทยาลัยบูรา ชลบุรี 0995 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา) 2019-05-10 11:16:49
033642 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0862 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 11:07:32
033641 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-10 10:37:16
033640 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-10 09:53:40
033639 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย) 2019-05-10 09:46:29
033638 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 2019-05-10 09:45:37
033637 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 2019-05-10 09:45:05
033636 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) 2019-05-10 09:44:24
033635 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) 2019-05-10 09:43:55
033634 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(ศิลปศึกษา) 2019-05-10 09:43:25
033633 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) 2019-05-10 09:42:53
033632 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตร์บัณฑิต(ศิลปศึกษา) 2019-05-10 09:42:29
033631 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา) 2019-05-10 09:42:01
033630 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 09:36:08
033629 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 08:51:41
033628 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0025 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-09 17:03:00
033627 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0703 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-09 16:52:41
033626 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0703 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-09 16:40:02
033625 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0703 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-09 16:25:17
033624 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0646 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-09 16:09:06
033623 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0645 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-09 15:48:55
033622 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1067 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 2019-05-09 15:21:08
033621 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2019-05-09 13:28:21
033620 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2019-05-09 13:22:10
033619 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1052 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2019-05-09 13:19:24
033618 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-05-09 13:11:43
033617 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1052 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-05-09 13:09:16
033616 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1052 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2019-05-09 12:58:36
033615 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 2019-05-09 12:48:26
033614 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2019-05-09 12:27:19
033613 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1052 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2019-05-09 12:15:48
033612 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2019-05-09 12:12:54
033611 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 2019-05-09 12:09:47
033610 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 2019-05-09 12:03:33
033609 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 2019-05-09 11:58:07
033608 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2019-05-09 11:55:26
033607 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1052 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2019-05-09 11:49:30
033606 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 2019-05-09 11:32:26
033605 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1052 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2019-05-09 11:27:27
033604 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1052 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2019-05-09 11:20:39
033603 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 19:16:25
033602 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 19:03:42
033601 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 0467 การสอนอิสลามศึกษา 2019-05-08 16:06:52
033600 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 16:02:43
033599 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 15:52:16
033598 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 15:39:09
033597 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 15:29:50
033596 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-05-08 14:33:17
033595 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 13:29:37
033594 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 12:55:08
033593 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 12:50:54
033592 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 12:46:52
033591 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 12:33:48
033590 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0670 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 11:45:05
033589 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0670 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 11:42:54
033588 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0670 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 11:38:45
033587 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 0467 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา) 2019-05-08 11:00:14
033586 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0382 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-08 10:16:38
033585 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-08 09:42:26
033584 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-08 08:46:29
033583 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 20:25:38
033582 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 19:44:47
033581 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 15:55:29
033580 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 15:53:22
033579 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 15:37:18
033578 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 15:27:53
033577 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตร์บัณฑิต 2019-05-07 15:21:25
033576 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-07 15:06:42
033575 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-07 15:06:40
033574 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-07 14:55:02
033573 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-07 14:43:38
033572 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1553 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 14:11:15
033571 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0949 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 13:23:08
033570 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 13:14:11
033569 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0946 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 13:10:34
033568 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 13:10:03
033567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0949 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 12:48:38
033566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1033 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-07 11:55:32
033565 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 11:07:22
033564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0584 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 10:50:15
033563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0993 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-05-07 10:38:22
033562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 10:15:01
033561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 10:03:05
033560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 09:57:23
033559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-07 09:38:30
033558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0016 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 2019-05-07 08:32:25
033557 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-05 20:49:39
033556 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-05 18:02:54
033555 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-05 16:07:36
033554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-05-05 11:23:16
033553 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-04 11:31:53
033552 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-03 16:40:34
033551 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-03 16:36:25
033550 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2019-05-03 15:25:11
033549 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-03 15:14:51
033548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-03 15:01:39
033547 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-03 14:59:59
033546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2019-05-03 14:27:01
033545 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 2019-05-03 14:20:44
033544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0993 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-05-03 14:09:21
033543 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-03 14:01:15
033542 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-03 13:57:17
033541 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-03 13:46:33
033540 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คณิตศาสตร์) 2019-05-03 13:45:26
033539 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-03 13:37:39
033538 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-03 13:19:59
033537 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-03 13:17:09
033536 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-03 13:08:29
033535 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-03 12:21:42
033534 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0909 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-03 11:20:30
033533 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-03 11:19:03
033532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1265 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 2019-05-03 11:03:28
033531 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0993 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-05-03 10:58:03
033530 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1562 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-03 10:38:02
033529 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-05-03 09:55:29
033528 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-03 09:45:09
033527 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-03 09:37:01
033526 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-03 09:09:48
033525 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1247 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-02 17:34:04
033524 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-02 16:27:21
033523 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-02 16:09:31
033522 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-02 15:53:04
033521 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-02 15:49:29
033520 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1563 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-02 15:41:58
033519 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(ตกค้าง) 2019-05-02 15:37:07
033518 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-05-02 15:35:03
033517 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 0971 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-02 15:32:17
033516 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(edit11) 2019-05-02 15:26:14
033515 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-02 15:22:11
033514 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย 1817 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-02 15:12:19
033513 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-05-02 14:40:24
033512 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2019-05-02 14:38:10
033511 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-05-02 14:37:50
033510 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2019-05-02 14:34:49
033509 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-02 14:33:02
033508 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-05-02 14:31:42
033507 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา 2019-05-02 14:27:51
033506 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2019-05-02 14:25:45
033505 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2019-05-02 14:22:58
033504 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 2019-05-02 14:20:08
033503 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-05-02 14:16:55
033502 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-05-02 14:13:10
033501 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-05-02 14:03:43
033500 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2019-05-02 13:59:59
033499 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-02 13:56:42
033498 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 2019-05-02 13:50:03
033497 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 0677 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-05-02 13:44:52
033496 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2019-05-02 13:44:07
033495 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-02 13:04:36
033494 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0966 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) 2019-05-02 12:35:40
033493 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 2019-05-02 12:27:11
033492 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1247 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 2019-05-02 12:17:49
033491 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 2019-05-02 12:16:21
033490 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครสวรรค์ 1638 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-02 11:24:40
033489 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-05-02 11:23:45
033488 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2019-05-02 10:44:32
033487 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2019-05-02 10:35:24
033486 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0478 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-02 10:35:05
033485 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-02 10:08:08
033484 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-02 08:54:56
033483 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-02 08:54:22
033482 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 22:05:46
033481 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2019-05-01 21:57:30
033480 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2019-05-01 21:45:48
033479 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2019-05-01 21:37:50
033478 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2019-05-01 21:31:41
033477 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2019-05-01 21:26:30
033476 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2019-05-01 20:57:55
033475 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 16:29:47
033474 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(สังคม59) 2019-05-01 16:25:33
033473 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 16:19:37
033472 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0478 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2019-05-01 16:16:58
033471 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 15:59:39
033470 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 15:57:35
033469 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1587 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 15:31:35
033468 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0403 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 15:30:09
033467 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 15:18:58
033466 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 14:50:47
033465 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 0000 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 2019-05-01 14:06:23
033464 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1551 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 13:14:40
033463 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 12:31:47
033462 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 12:25:56
033461 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-01 12:20:32
033460 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-05-01 11:25:33
033459 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทย์) 2019-05-01 10:57:29
033458 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 10:51:36
033457 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(บริหาร) 2019-05-01 10:34:16
033456 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-01 10:30:07
033455 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1633 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-01 10:29:45
033454 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1551 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 10:25:30
033453 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 10:10:11
033452 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี 1503 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-01 10:04:34
033451 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี 1503 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-01 10:03:36
033450 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี 0926 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2019-05-01 10:02:20
033449 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 09:56:47
033448 มหาวิทยายาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 09:41:30
033447 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 0779 ศึกษาศาสตรบัณฑิต(การจัดการเรียนรู้) 2019-05-01 09:38:43
033446 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-01 09:38:25
033445 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 0872 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2019-05-01 09:18:57
033444 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1557 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 22:38:50
033443 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 22:13:57
033442 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 21:32:40
033441 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 21:09:59
033440 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 21:01:39
033439 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 20:53:43
033438 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1555 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 20:05:37
033437 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 20:02:41
033436 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 19:57:18
033435 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 19:18:18
033434 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 16:50:13
033433 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0537 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 16:49:51
033432 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1685 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 16:49:19
033431 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0536 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 16:48:51
033430 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 1036 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-30 16:07:02
033429 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 15:54:06
033428 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-04-30 15:36:07
033427 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 15:29:00
033426 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 15:27:16
033425 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 15:25:25
033424 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-04-30 15:12:21
033423 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-04-30 15:09:44
033422 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-04-30 15:04:55
033421 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 15:00:18
033420 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 14:59:20
033419 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0012 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 14:57:57
033418 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 14:57:50
033417 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 14:56:34
033416 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 14:56:04
033415 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 14:55:03
033414 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 14:52:32
033413 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-04-30 14:44:41
033412 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0700 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 14:42:20
033411 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0700 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 14:40:36
033410 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 14:37:29
033409 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0700 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 14:35:02
033408 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0700 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 14:26:51
033407 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0522 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 14:06:32
033406 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 1711 การศรึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-04-30 14:04:29
033405 มหา วิทยลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-04-30 13:41:40
033404 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 13:22:16
033403 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย เลย 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย 2019-04-30 13:09:05
033402 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1821 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2019-04-30 13:04:17
033401 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 12:57:32
033400 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-30 11:52:12
033399 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็๋จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-30 11:29:42
033398 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 11:17:05
033397 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0122 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 11:09:32
033396 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0522 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 10:49:58
033395 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 10:39:56
033394 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(จีน) 2019-04-30 10:33:48
033393 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(กศพ) 2019-04-30 10:28:37
033392 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตแก้ไข) 2019-04-30 10:27:17
033391 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0523 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 10:23:19
033390 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 10:12:18
033389 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0984 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-04-30 10:04:06
033388 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 09:15:57
033387 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-30 08:41:12
033386 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 23:19:22
033385 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 22:44:30
033384 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 22:09:09
033383 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 21:41:48
033382 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 21:32:54
033381 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 21:27:57
033380 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 20:49:52
033379 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 20:41:35
033378 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1561 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 20:37:14
033377 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 20:19:33
033376 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 20:11:57
033375 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 19:36:39
033374 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1560 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 19:25:37
033373 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 18:43:43
033372 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 18:39:44
033371 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1040 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 18:32:26
033370 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 18:22:41
033369 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1558 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 18:16:37
033368 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 17:51:20
033367 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 17:51:09
033366 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 17:49:47
033365 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 17:46:07
033364 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0873 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 17:36:18
033363 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 17:34:12
033362 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 17:28:52
033361 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 17:12:06
033360 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 17:04:51
033359 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0312 ครุศาสตรบัณฑิต ดาวโหลดแล้ว ยกเลิกลำดับที่ 10 ด้วยไม่ส่งเอกสาร 2019-04-29 16:56:58
033358 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 16:49:52
033357 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0253 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 16:40:43
033356 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 16:40:15
033355 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 16:39:49
033354 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 16:38:36
033353 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 16:38:14
033352 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 16:37:53
033351 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 16:37:23
033350 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 16:36:30
033349 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 16:35:03
033348 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม 0020 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 2019-04-29 16:26:20
033347 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-29 16:15:59
033346 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-29 16:09:01
033345 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 16:07:16
033344 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-29 16:07:01
033343 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0625 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 16:00:41
033342 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0625 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 16:00:02
033341 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0625 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 15:58:42
033340 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-29 15:51:14
033339 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-04-29 15:47:04
033338 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1040 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 15:42:27
033337 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-04-29 15:09:14
033336 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-04-29 15:03:03
033335 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-04-29 14:36:24
033334 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 2019-04-29 14:30:11
033333 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 14:22:12
033332 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-29 14:04:21
033331 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-04-29 13:54:24
033330 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 13:45:35
033329 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 13:41:41
033328 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 13:38:32
033327 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 13:21:08
033326 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม 0020 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 2019-04-29 13:16:32
033325 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1043 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 13:13:48
033324 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 13:01:20
033323 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 12:54:49
033322 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1821 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2019-04-29 12:35:10
033321 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 12:31:42
033320 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัญฑิต 2019-04-29 12:04:36
033319 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิจัย) 2019-04-29 11:50:18
033318 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 11:19:44
033317 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 11:15:09
033316 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-29 11:10:32
033315 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1370 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 11:09:51
033314 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 11:04:41
033313 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:56:19
033312 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-04-29 10:55:03
033311 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1370 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:54:38
033310 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0253 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:53:06
033309 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:51:02
033308 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:50:10
033307 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:49:23
033306 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:47:58
033305 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:46:59
033304 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:46:01
033303 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม พิษณุโลก 0000 การบริหารการศึกษา 2019-04-29 10:45:12
033302 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:44:56
033301 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:43:46
033300 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-29 10:43:02
033299 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เชียงราย 1231 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2019-04-29 10:38:16
033298 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ปทุมธานี 0019 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:35:38
033297 มหาวิทยายาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:17:36
033296 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:06:18
033295 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 10:00:42
033294 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คณิตศาสตร์) 2019-04-29 09:58:39
033293 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-04-29 09:50:27
033292 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-04-29 09:21:53
033291 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0109 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-04-29 09:11:40
033290 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี 0010 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 09:10:52
033289 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เชียงราย 1231 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2019-04-29 09:02:51
033288 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-29 08:54:09
033287 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 0957 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 2019-04-28 16:35:29
033286 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-28 14:45:52
033285 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1264 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 2019-04-28 14:45:44
033284 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1265 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 2019-04-28 14:37:41
033283 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1263 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 2019-04-28 14:35:48
033282 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-28 14:33:48
033281 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0993 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-04-28 14:30:24
033280 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1266 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-04-28 14:26:52
033279 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0994 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 2019-04-28 14:23:53
033278 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-28 14:12:05
033277 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-28 14:10:48
033276 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-28 14:06:36
033275 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-28 13:59:48
033274 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-28 13:58:10
033273 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาบัณฑิต 2019-04-28 13:56:12
033272 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-28 13:29:16
033271 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-28 13:18:49
033270 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-04-28 12:38:44
033269 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-28 12:37:44
033268 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-04-28 12:28:31
033267 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-28 11:55:58
033266 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-28 11:47:00
033265 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-28 00:12:25
033264 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-27 17:57:09
033263 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-27 17:20:23
033262 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-27 17:18:13
033261 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-04-27 16:54:33
033260 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-27 16:52:24
033259 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-27 16:07:41
033258 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-04-27 16:06:40
033257 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-27 15:37:01
033256 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-27 15:25:25
033255 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-27 15:11:46
033254 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-27 14:52:23
033253 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-27 14:42:37
033252 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-27 14:15:40
033251 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-27 14:10:27
033250 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-27 13:59:39
033249 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-27 13:51:41
033248 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-27 09:57:01
033247 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 18:07:13
033246 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 17:27:16
033245 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พะเยา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 16:09:48
033244 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ 0017 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 15:23:24
033243 สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร 0898 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 2019-04-26 15:20:40
033242 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ 0017 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 15:02:46
033241 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-04-26 14:59:31
033240 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-26 14:46:03
033239 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-26 14:29:36
033238 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-26 14:11:58
033237 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0536 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 14:04:59
033236 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1685 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 14:00:26
033235 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 13:37:26
033234 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 13:36:03
033233 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0536 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 13:35:43
033232 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 13:35:06
033231 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 13:33:35
033230 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1685 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 13:32:59
033229 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 13:32:14
033228 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 13:29:38
033227 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 13:28:16
033226 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 13:24:50
033225 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1886 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 13:20:32
033224 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0537 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 13:17:07
033223 มหาวิทยายาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 12:23:46
033222 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0537 ศรุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 12:18:19
033221 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 12:05:17
033220 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1761 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 11:58:44
033219 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1760 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 11:58:10
033218 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1760 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 11:49:25
033217 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 11:48:07
033216 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-04-26 11:38:16
033215 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี 0010 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 10:27:21
033214 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 09:48:20
033213 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 09:33:45
033212 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-26 09:32:08
033211 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 09:29:36
033210 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 2019-04-26 09:29:21
033209 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 2019-04-26 09:26:54
033208 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 2019-04-26 09:23:31
033207 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 09:22:29
033206 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-26 09:17:26
033205 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 09:17:16
033204 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 09:14:30
033203 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-26 09:10:44
033202 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 19:36:55
033201 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 19:20:49
033200 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 19:10:02
033199 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-04-25 15:33:24
033198 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 57 2019-04-25 15:31:15
033197 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาอังกฤษ รหัส56 2019-04-25 15:25:50
033196 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน 56 2019-04-25 15:21:52
033195 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 15:16:46
033194 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 15:13:28
033193 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 14:53:58
033192 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 14:50:19
033191 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 14:42:00
033190 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1303 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 2019-04-25 14:08:07
033189 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 14:00:02
033188 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 13:55:48
033187 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2019-04-25 13:52:02
033186 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 13:50:47
033185 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0159 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 2019-04-25 13:49:44
033184 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 13:31:51
033183 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-04-25 13:31:46
033182 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1294 ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 2019-04-25 13:27:59
033181 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 13:19:42
033180 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1293 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2019-04-25 13:19:14
033179 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 2019-04-25 13:14:03
033178 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 13:10:11
033177 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 13:03:08
033176 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1318 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-04-25 12:45:15
033175 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1318 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-25 12:27:24
033174 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0513 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2019-04-25 11:47:06
033173 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-04-25 11:41:59
033172 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0514 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 2019-04-25 11:28:30
033171 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-25 11:21:55
033170 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0515 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 2019-04-25 11:17:23
033169 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0159 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 2019-04-25 11:06:55
033168 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 11:01:40
033167 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 10:59:15
033166 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 10:53:21
033165 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 10:47:22
033164 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-04-25 10:46:45
033163 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0700 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 10:45:43
033162 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 10:41:51
033161 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 10:07:49
033160 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-25 09:02:49
033159 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-25 08:14:27
033158 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 19:17:22
033157 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 18:45:32
033156 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 18:28:18
033155 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 18:25:56
033154 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 18:24:45
033153 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 18:22:51
033152 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 18:20:22
033151 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 18:18:14
033150 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 18:15:44
033149 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 18:13:15
033148 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 18:11:25
033147 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 18:06:41
033146 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0012 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 16:38:15
033145 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0967 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 2019-04-24 16:24:42
033144 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 2019-04-24 16:22:18
033143 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครสวรรค์ 1638 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-24 16:21:03
033142 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 2019-04-24 16:18:23
033141 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 2019-04-24 16:16:34
033140 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 16:14:38
033139 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 2019-04-24 16:13:36
033138 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 16:03:00
033137 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม) 2019-04-24 15:43:29
033136 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 15:42:29
033135 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-04-24 15:32:39
033134 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัญฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) 2019-04-24 15:25:09
033133 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 15:16:45
033132 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 15:04:47
033131 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 2019-04-24 15:00:29
033130 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 14:53:41
033129 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0085 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-04-24 14:26:00
033128 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2019-04-24 14:15:53
033127 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 14:09:40
033126 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-24 14:02:18
033125 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 12:22:13
033124 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 12:13:16
033123 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 12:02:24
033122 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 12:01:34
033121 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 12:00:46
033120 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 11:59:30
033119 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 11:58:33
033118 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 11:57:32
033117 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 11:56:02
033116 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-04-24 11:55:58
033115 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0403 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 11:51:02
033114 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 0008 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 11:48:38
033113 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-04-24 11:41:54
033112 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1587 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 11:37:19
033111 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-04-24 11:24:55
033110 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 11:20:40
033109 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กระบี่ 1018 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 10:48:28
033108 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-04-24 10:18:49
033107 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-24 09:09:27
033106 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง 0011 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-04-24 08:43:14
033105 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 22:57:36
033104 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 21:22:41
033103 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัญฑิต 2019-04-23 20:35:32
033102 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 17:47:15
033101 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 17:32:00
033100 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 17:02:01
033099 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-23 16:31:53
033098 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 2019-04-23 16:31:46
033097 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 16:30:51
033096 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 16:02:44
033095 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 16:00:54
033094 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 15:39:36
033093 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 15:38:04
033092 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 15:35:44
033091 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 15:34:59
033090 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 15:28:44
033089 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 15:19:50
033088 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 15:11:30
033087 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-23 15:03:25
033086 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 15:03:23
033085 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-04-23 15:03:04
033084 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 14:53:42
033083 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 14:47:13
033082 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 0556 การศึกษาบัณฑิต 2019-04-23 14:43:05
033081 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1321 การศึกษาบัณฑิต 2019-04-23 14:42:30
033080 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1323 การศึกษาบัณฑิต 2019-04-23 14:41:39
033079 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1200 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-04-23 14:40:59
033078 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1584 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 14:17:30
033077 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1591 ครุศาสตรบันฑิต 2019-04-23 14:10:06
033076 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1247 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 14:09:24
033075 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 14:05:40
033074 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 2019-04-23 13:58:00
033073 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0963 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 13:55:11
033072 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 13:52:46
033071 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0408 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 13:37:33
033070 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 13:34:16
033069 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0963 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 13:15:11
033068 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 13:14:12
033067 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 12:50:06
033066 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 12:46:02
033065 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 12:45:06
033064 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 12:23:00
033063 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0012 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 12:01:09
033062 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-23 11:58:16
033061 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 11:54:17
033060 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1587 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 11:48:35
033059 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 11:46:25
033058 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 11:38:23
033057 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 11:34:24
033056 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 11:30:14
033055 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 11:25:03
033054 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1200 การบริหารการศึกษา 2019-04-23 11:16:48
033053 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 0556 การศึกษาบัณฑิต 2019-04-23 11:16:26
033052 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1321 การศึกษาบัณฑิต 2019-04-23 11:15:58
033051 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1323 การศึกษาบัณฑิต 2019-04-23 11:15:29
033050 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1200 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-04-23 11:09:27
033049 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 0556 การศึกษาบัณฑิต 2019-04-23 11:08:02
033048 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1321 การศึกษาบัณฑิต 2019-04-23 11:07:07
033047 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1323 การศึกษาบัณฑิต 2019-04-23 11:06:22
033046 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 11:01:34
033045 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 10:56:17
033044 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1043 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 10:52:06
033043 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 10:49:57
033042 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 10:39:42
033041 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง 0011 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-04-23 10:36:24
033040 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง 0011 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-04-23 10:32:15
033039 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เชียงราย 1592 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 10:31:51
033038 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 10:30:33
033037 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง 0011 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-04-23 10:28:50
033036 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง 0011 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-04-23 10:22:46
033035 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 10:20:32
033034 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 10:14:43
033033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0402 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 10:12:04
033032 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี 0010 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 10:11:48
033031 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง 0011 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-04-23 10:10:12
033030 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 10:06:15
033029 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 10:02:28
033028 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 09:59:37
033027 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1585 ครุศาสตร์บัณฑิต 2019-04-23 09:57:43
033026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 09:55:20
033025 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 09:55:11
033024 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 09:55:11
033023 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1588 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 09:54:56
033022 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0406 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 09:50:30
033021 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1590 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 09:49:18
033020 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0404 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 09:48:39
033019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1592 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 09:48:08
033018 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 09:40:39
033017 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี 0010 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 09:10:16
033016 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1583 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 09:06:16
033015 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 08:57:33
033014 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 08:54:16
033013 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 08:47:57
033012 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1584 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-23 08:44:41
033011 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 21:07:27
033010 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0893 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-04-22 16:38:07
033009 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1585 ครุศาสตร์บัณฑิต 2019-04-22 16:36:21
033008 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0403 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 16:33:38
033007 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 16:33:34
033006 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 16:32:36
033005 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 16:26:18
033004 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 16:13:17
033003 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0403 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 16:10:56
033002 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1587 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 16:07:19
033001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1303 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 2019-04-22 16:06:58
033000 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1295 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 2019-04-22 16:04:54
032999 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1302 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2019-04-22 16:00:18
032998 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 15:51:01
032997 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 15:42:37
032996 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 15:41:43
032995 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาตรบัณฑิต 2019-04-22 15:39:16
032994 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1304 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2019-04-22 15:34:43
032993 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1297 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2019-04-22 15:32:38
032992 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1291 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2019-04-22 15:30:03
032991 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1299 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2019-04-22 15:28:00
032990 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1300 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2019-04-22 15:25:38
032989 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1301 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2019-04-22 15:22:51
032988 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1293 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2019-04-22 15:16:45
032987 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1303 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 2019-04-22 15:14:58
032986 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1289 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2019-04-22 15:10:56
032985 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 15:04:42
032984 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1293 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2019-04-22 15:01:39
032983 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0695 ครุศาสตร์บัณฑิต 2019-04-22 14:58:38
032982 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1294 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2019-04-22 14:58:30
032981 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1294 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2019-04-22 14:55:09
032980 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1581 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 14:52:21
032979 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1290 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-04-22 14:51:32
032978 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1296 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 2019-04-22 14:46:59
032977 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0402 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 14:45:51
032976 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1298 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2019-04-22 14:43:15
032975 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1305 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-04-22 14:38:58
032974 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1288 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-04-22 14:34:51
032973 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1292 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 2019-04-22 14:28:03
032972 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตร์บัณฑิต 2019-04-22 14:27:36
032971 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 14:26:32
032970 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 14:20:14
032969 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 14:11:40
032968 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 14:10:32
032967 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2019-04-22 14:08:01
032966 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1589 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 14:07:00
032965 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-04-22 14:04:47
 
 ไปหน้าที่

1 1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-8    e-mail : webkuru@ksp.or.th