1 1
1

    ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาที่คุรุสภารับรอง


รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้ส่งแฟ้ม โดยวิธีการ UPLOAD
ลำดับที่ สถาบันการศึกษา จังหวัด รหัสรับรอง ชื่อปริญญา วันเวลาที่ส่ง
026543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-21 18:05:48
026542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-21 17:58:43
026541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-21 17:53:20
026540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-21 17:36:14
026539 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0296 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-21 17:31:05
026538 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0296 ครุศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย) 2018-03-21 17:30:09
026537 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์) 2018-03-21 17:27:52
026536 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-21 17:23:33
026535 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษาและสุขศึกษา) 2018-03-21 17:14:06
026534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-21 17:07:37
026533 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0296 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-21 17:07:07
026532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-21 16:42:35
026531 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2018-03-21 16:33:21
026530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-21 16:32:45
026529 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-21 16:25:39
026528 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-03-21 16:07:45
026527 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี 0903 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-03-21 15:34:28
026526 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี 0903 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-03-21 15:33:25
026525 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-03-21 13:27:34
026524 สถาบันการพลศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม 0020 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2018-03-21 13:27:29
026523 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมศึกษา) 2018-03-21 13:24:21
026522 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา) 2018-03-21 13:23:52
026521 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0712 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) 2018-03-21 13:23:17
026520 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมศึกษา) 2018-03-21 13:22:45
026519 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 2018-03-21 13:22:08
026518 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0716 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2018-03-21 13:21:34
026517 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) 2018-03-21 13:21:04
026516 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาพลศึกษา) 2018-03-21 13:20:19
026515 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา) 2018-03-21 13:19:35
026514 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 2018-03-21 13:18:55
026513 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0714 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 2018-03-21 13:18:07
026512 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 2018-03-21 13:17:11
026511 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0716 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) 2018-03-21 13:15:54
026510 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-03-21 11:02:53
026509 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1200 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-03-21 10:07:18
026508 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-03-21 09:21:09
026507 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-03-20 23:13:07
026506 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0295 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 19:01:38
026505 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0743 ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย) 2018-03-20 18:43:44
026504 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 17:52:56
026503 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 17:19:33
026502 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0743 ครุศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 2018-03-20 16:59:01
026501 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) 2018-03-20 16:58:32
026500 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา) 2018-03-20 16:57:46
026499 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 16:22:05
026498 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 2018-03-20 16:13:25
026497 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 16:12:40
026496 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 16:04:49
026495 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 15:36:52
026494 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 15:02:26
026493 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0630 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 14:54:23
026492 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 14:40:30
026491 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 14:32:53
026490 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-20 14:21:29
026489 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-03-20 14:14:21
026488 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 14:10:53
026487 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 13:57:47
026486 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 2018-03-20 13:41:00
026485 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 13:30:02
026484 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 13:20:45
026483 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 12:39:35
026482 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 12:31:23
026481 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 12:22:22
026480 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 12:00:54
026479 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-20 11:56:44
026478 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 11:47:51
026477 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 11:29:34
026476 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 11:26:05
026475 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 11:11:57
026474 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 11:01:31
026473 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-20 10:45:21
026472 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 10:37:51
026471 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 10:28:30
026470 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-03-20 10:06:03
026469 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 10:01:51
026468 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 09:58:42
026467 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 09:54:47
026466 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0941 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 09:53:59
026465 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 09:50:42
026464 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 09:38:54
026463 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0940 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-20 09:10:36
026462 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0296 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 21:05:03
026461 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 18:57:42
026460 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0296 ครุศาสตรบัณฑิต(นาฏศิลป์ไทย) 2018-03-19 18:23:48
026459 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0296 ครุศาสตรบัณฑิต(ดนตรีศึกษา) 2018-03-19 18:21:02
026458 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0296 ครุศาสตรบัณฑิต(ทัศนศิลป์) 2018-03-19 18:18:59
026457 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0743 ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) 2018-03-19 18:16:50
026456 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0743 ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย) 2018-03-19 17:51:20
026455 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 17:20:07
026454 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-03-19 16:34:23
026453 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 16:12:04
026452 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 16:04:54
026451 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-19 15:58:17
026450 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-19 15:52:29
026449 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-19 15:40:28
026448 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0941 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 15:15:57
026447 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 14:06:54
026446 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา) 2018-03-19 13:54:37
026445 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0886 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2018-03-19 12:14:36
026444 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 12:09:37
026443 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 12:02:35
026442 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 11:27:24
026441 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0772 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2018-03-19 11:24:32
026440 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0772 ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2018-03-19 11:20:52
026439 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (รหัส 56) 2018-03-19 11:13:28
026438 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (4 คน) 2018-03-19 11:12:25
026437 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0393 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2018-03-19 11:07:05
026436 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0393 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2018-03-19 10:55:03
026435 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2018-03-19 10:49:20
026434 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 10:45:15
026433 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 2018-03-19 10:39:47
026432 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 10:10:01
026431 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0741 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 10:07:24
026430 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0010 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 09:12:56
026429 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0009 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 09:10:14
026428 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0008 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 09:08:50
026427 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0007 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 09:07:55
026426 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0006 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 09:06:50
026425 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0005 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 09:05:47
026424 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0004 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 09:01:30
026423 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0003 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 09:00:04
026422 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0002 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 08:58:51
026421 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0001 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-19 08:56:35
026420 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0741 ครุศาสตรบัญฑิต 2018-03-19 08:45:19
026419 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0109 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-19 07:19:46
026418 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-18 20:45:24
026417 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-18 17:03:56
026416 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-18 16:32:19
026415 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 16:11:13
026414 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-18 16:10:51
026413 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 16:09:46
026412 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 16:08:20
026411 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-18 16:07:17
026410 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 16:06:38
026409 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-18 16:03:19
026408 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:44:56
026407 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0560 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:43:47
026406 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:42:51
026405 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0560 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:41:41
026404 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:40:33
026403 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0560 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:38:06
026402 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:33:32
026401 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0558 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:32:18
026400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2018-03-18 15:31:27
026399 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:28:44
026398 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:27:32
026397 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:26:15
026396 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:24:55
026395 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:23:11
026394 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2018-03-18 15:20:38
026393 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0574 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:19:36
026392 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:13:40
026391 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2018-03-18 15:13:00
026390 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:12:11
026389 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0558 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-03-18 15:08:09
026388 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-18 14:31:03
026387 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-18 14:27:38
026386 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-18 14:15:02
026385 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-18 14:14:36
026384 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2018-03-18 14:11:16
026383 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-18 13:25:17
026382 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-18 12:48:49
026381 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) 2018-03-17 17:19:40
026380 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา55 2018-03-17 11:50:52
026379 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0518 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ55 2018-03-17 11:50:11
026378 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0518 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ52 2018-03-17 11:49:30
026377 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0518 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ(เทียบโอน) 2018-03-17 11:48:49
026376 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0518 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ53 2018-03-17 11:48:10
026375 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0517 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา55 2018-03-17 11:47:28
026374 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0517 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา 2018-03-17 11:46:33
026373 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0518 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ56 2018-03-17 11:45:43
026372 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา56 2018-03-17 11:44:51
026371 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0518 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย56 2018-03-17 11:43:33
026370 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0996 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) 2018-03-17 11:35:43
026369 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2018-03-17 11:32:13
026368 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-17 11:31:24
026367 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2018-03-17 10:34:12
026366 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต (1 คน) 2018-03-17 10:12:17
026365 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 1003 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาจีน Beijing Union University) 2018-03-17 09:58:31
026364 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 08 จันทบุรี 0732 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-17 07:34:44
026363 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 07 จันทบุรี 0353 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-17 07:33:51
026362 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 06 จันทบุรี 0856 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-17 07:32:48
026361 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 05 จันทบุรี 0855 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-17 07:31:46
026360 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 04 จันทบุรี 1021 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-17 07:30:38
026359 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 03 จันทบุรี 1020 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-17 07:28:12
026358 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 02 จันทบุรี 1021 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-17 07:26:54
026357 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 01 จันทบุรี 1020 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-17 07:25:28
026356 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0625 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2018-03-16 16:32:55
026355 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0625 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2018-03-16 16:26:32
026354 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0625 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2018-03-16 16:25:28
026353 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0995 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์) 2018-03-16 16:12:33
026352 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0995 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต) 2018-03-16 16:12:08
026351 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0996 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย) 2018-03-16 16:11:41
026350 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 1004 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาจีน Yunnan University of Nationalities) 2018-03-16 16:11:05
026349 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 1003 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาจีน Beijing Union University) 2018-03-16 16:04:17
026348 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0995 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนศิลปะ) 2018-03-16 16:01:43
026347 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0996 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) 2018-03-16 16:01:00
026346 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0995 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 2018-03-16 16:00:27
026345 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0995 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา) 2018-03-16 15:59:17
026344 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0741 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-16 15:54:10
026343 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-16 15:50:05
026342 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-16 15:05:04
026341 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-16 14:26:21
026340 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-16 14:09:01
026339 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2018-03-16 13:02:10
026338 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2018-03-16 11:39:40
026337 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร 1100 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-03-16 10:51:44
026336 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-16 09:32:59
026335 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-16 09:08:36
026334 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0941 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-16 08:53:24
026333 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0939 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-16 08:52:30
026332 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0942 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-16 08:51:45
026331 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0940 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-16 08:50:08
026330 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 17:10:26
026329 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 16:56:40
026328 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 16:53:00
026327 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 16:29:42
026326 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 16:14:23
026325 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 16:07:14
026324 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2018-03-15 16:02:14
026323 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 15:58:53
026322 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2018-03-15 15:56:38
026321 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 15:51:03
026320 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-03-15 15:45:26
026319 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 15:43:13
026318 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0932 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-03-15 15:39:24
026317 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0886 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2018-03-15 15:32:37
026316 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (54-55) 2018-03-15 15:27:49
026315 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (54-55) 2018-03-15 15:27:31
026314 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 15:23:55
026313 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-15 15:13:25
026312 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 14:52:50
026311 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 14:33:35
026310 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัญฑิต 2018-03-15 13:40:50
026309 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตบัณฑิต 2018-03-15 13:23:31
026308 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 13:19:18
026307 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 12:35:06
026306 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 12:02:04
026305 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 11:53:29
026304 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 11:23:06
026303 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 11:06:02
026302 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0156 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 10:46:38
026301 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 10:43:47
026300 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-15 10:41:47
026299 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-15 10:41:20
026298 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-15 10:37:38
026297 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-15 10:17:20
026296 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0886 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2018-03-15 10:14:18
026295 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 0000 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-15 09:29:48
026294 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1322 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-15 09:28:46
026293 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1325 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-15 09:27:54
026292 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 0318 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-15 09:27:01
026291 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1323 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-15 09:26:07
026290 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1321 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-15 09:25:08
026289 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1324 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-15 09:24:02
026288 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 0556 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-15 09:21:13
026287 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฎร์ธานี 1101 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-03-15 08:56:49
026286 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-03-14 16:16:21
026285 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0620 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-14 16:08:52
026284 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0757 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-14 16:07:56
026283 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1273 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-14 16:07:11
026282 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1282 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-14 16:06:13
026281 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1277 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-14 16:05:12
026280 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1280 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-14 16:04:16
026279 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-14 15:18:26
026278 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-14 14:49:40
026277 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-14 14:49:13
026276 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต 2018-03-14 14:02:03
026275 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-14 11:49:34
026274 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-14 11:45:39
026273 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-14 11:38:52
026272 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1037 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-03-14 10:17:41
026271 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 0963 การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 2018-03-13 21:57:19
026270 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 0964 การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2018-03-13 21:56:35
026269 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 0964 การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย 2018-03-13 21:55:48
026268 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 0963 การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2018-03-13 21:54:50
026267 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 0962 การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา 2018-03-13 21:53:50
026266 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 0962 การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ 2018-03-13 21:52:52
026265 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 0962 การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาเคมี 2018-03-13 21:51:20
026264 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 0567 การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2018-03-13 21:49:43
026263 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้ายจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-03-13 15:09:48
026262 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-13 14:05:51
026261 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-13 13:52:30
026260 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ แพร่ 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2018-03-13 12:55:03
026259 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 2018-03-13 12:00:38
026258 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 2018-03-13 11:59:39
026257 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-13 11:24:33
026256 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-13 11:14:02
026255 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-13 11:05:44
026254 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-13 11:03:07
026253 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-03-13 10:56:36
026252 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0523 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-13 10:44:14
026251 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-13 10:40:29
026250 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0184 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-13 10:34:44
026249 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0487 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-13 10:18:50
026248 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0487 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-13 10:11:53
026247 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0487 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-13 10:04:42
026246 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0583 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-13 09:53:06
026245 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาบริหารการศึกษา) 2018-03-13 09:49:49
026244 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0185 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-13 09:35:45
026243 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0740 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-13 09:28:34
026242 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0706 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 18:09:42
026241 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0706 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 17:49:01
026240 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 17:41:21
026239 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0584 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 17:30:53
026238 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0583 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 17:10:31
026237 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0584 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 16:58:43
026236 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0523 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 16:45:53
026235 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-03-12 16:42:53
026234 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0584 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 16:24:58
026233 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0584 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 16:09:20
026232 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0522 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 15:55:44
026231 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0584 ครุศาสตร์บัณฑิต 2018-03-12 14:38:52
026230 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-03-12 14:12:47
026229 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 14:09:32
026228 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-03-12 14:02:41
026227 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตร์บัณฑิต 2018-03-12 13:48:45
026226 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 13:34:20
026225 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 13:27:28
026224 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 13:23:31
026223 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 13:14:01
026222 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตร์บัณฑิต 2018-03-12 11:21:04
026221 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-03-12 11:16:14
026220 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0584 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 11:11:02
026219 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0522 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 10:46:57
026218 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0013 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2018-03-12 10:40:36
026217 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0013 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2018-03-12 10:39:37
026216 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 10:34:05
026215 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0523 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 10:30:00
026214 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0584 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 10:02:36
026213 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-12 10:01:43
026212 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2018-03-11 14:54:30
026211 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0393 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2018-03-11 14:43:04
026210 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0791 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-03-11 13:47:26
026209 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2018-03-10 16:09:02
026208 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2018-03-10 16:01:51
026207 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 2018-03-10 15:55:29
026206 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2018-03-10 15:50:56
026205 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-10 15:35:39
026204 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2018-03-10 13:46:34
026203 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2018-03-10 13:44:05
026202 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2018-03-10 13:35:57
026201 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 2018-03-10 13:31:43
026200 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2018-03-10 13:24:37
026199 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2018-03-10 13:19:03
026198 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-10 13:16:05
026197 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 2018-03-10 13:13:18
026196 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-10 13:00:17
026195 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2018-03-10 12:56:49
026194 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-10 12:56:40
026193 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-10 12:53:05
026192 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-10 12:41:55
026191 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-10 12:38:00
026190 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-10 12:34:08
026189 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-10 12:07:59
026188 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0730 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-10 11:48:24
026187 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-10 10:20:16
026186 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-10 10:15:43
026185 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-10 10:10:45
026184 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-10 10:06:14
026183 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1200 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-03-09 17:34:25
026182 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-09 15:24:11
026181 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-09 15:13:42
026180 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-09 15:08:37
026179 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-09 15:04:44
026178 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร 1100 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-03-09 14:50:11
026177 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-09 14:46:15
026176 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-09 14:24:06
026175 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-09 14:17:38
026174 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ลำปาง 0015 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-09 14:16:46
026173 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-09 13:58:03
026172 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-09 13:55:57
026171 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-09 13:22:56
026170 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-09 12:50:40
026169 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-09 12:47:21
026168 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-09 12:38:33
026167 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2018-03-09 12:21:52
026166 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-09 12:02:17
026165 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-09 11:33:14
026164 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-09 11:18:08
026163 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0942 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-08 15:35:58
026162 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0016 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-08 15:29:18
026161 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0942 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-08 15:24:31
026160 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0320 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-03-08 10:58:21
026159 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2018-03-08 09:58:14
026158 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 0411 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2018-03-07 15:30:47
026157 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-07 15:23:40
026156 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-07 14:24:15
026155 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-07 14:10:00
026154 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0251 ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 2018-03-07 12:39:11
026153 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี 0010 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-07 10:19:26
026152 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-07 09:44:32
026151 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ึครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-07 09:39:57
026150 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-06 18:54:37
026149 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-03-06 15:01:19
026148 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-03-06 14:47:39
026147 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0296 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-06 13:45:34
026146 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0296 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-06 13:39:26
026145 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0295 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-06 13:33:04
026144 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-06 13:26:16
026143 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0295 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-06 13:19:27
026142 สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-03-06 10:43:47
026141 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา) 2018-03-06 10:19:28
026140 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-05 17:18:35
026139 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0576 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-05 16:45:05
026138 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-05 16:34:43
026137 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-05 16:31:09
026136 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1388 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2018-03-05 13:52:29
026135 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-05 13:42:20
026134 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ประกาศนีบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-03-05 13:30:13
026133 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-05 13:23:03
026132 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-05 13:03:48
026131 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-03-05 10:56:42
026130 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-03-05 10:46:43
026129 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-05 10:26:16
026128 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-05 10:13:59
026127 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2018-03-05 10:10:58
026126 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0563 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) 2018-03-05 09:19:38
026125 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2018-03-05 08:57:41
026124 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2018-03-05 08:54:30
026123 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2018-03-04 21:57:00
026122 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2018-03-04 21:51:38
026121 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 2018-03-04 21:48:11
026120 มหลัยวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2018-03-04 21:44:26
026119 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2018-03-04 21:40:41
026118 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0002 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2018-03-04 21:37:30
026117 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2018-03-04 21:25:43
026116 มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา 2018-03-04 21:20:27
026115 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 2018-03-04 21:11:12
026114 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2018-03-04 21:07:15
026113 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2018-03-04 21:01:07
026112 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2018-03-04 20:57:20
026111 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2018-03-04 20:53:21
026110 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เชียงราย 0580 พุทธศาสตรบัณฑิต 2018-03-03 15:25:25
026109 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-03-03 13:43:34
026108 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-03-02 16:45:24
026107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2018-03-02 14:50:27
026106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2018-03-02 14:31:05
026105 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0178 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-03-02 14:23:37
026104 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0178 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-03-02 14:21:08
026103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2018-03-02 14:19:15
026102 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-03-02 13:24:55
026101 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาการสอนคณิตศาสตร์) 2018-03-02 10:40:49
026100 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 2018-03-02 10:35:26
026099 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-02 10:29:23
026098 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-02 10:18:00
026097 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-02 09:48:03
026096 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-03-02 09:47:29
026095 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-03-01 14:42:59
026094 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-02-28 17:38:58
026093 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-02-28 15:42:16
026092 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 2018-02-28 15:34:55
026091 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 0639 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-02-28 15:21:46
026090 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-02-28 14:21:41
026089 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 2018-02-28 14:13:39
026088 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-02-28 11:03:14
026087 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0940 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-27 19:59:18
026086 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1107 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-02-27 16:11:21
026085 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 2018-02-27 15:42:35
026084 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0901 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-02-27 14:28:50
026083 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 0962 การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา 2018-02-27 13:20:43
026082 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2018-02-27 11:52:59
026081 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0320 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-02-27 11:23:31
026080 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0598 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2018-02-27 10:50:52
026079 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1201 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-27 10:49:51
026078 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1297 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2018-02-27 10:47:51
026077 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-27 10:45:57
026076 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1290 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2018-02-27 10:21:56
026075 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1293 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2018-02-27 10:17:16
026074 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2018-02-27 10:11:10
026073 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0157 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2018-02-27 10:04:59
026072 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1298 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2018-02-27 09:32:43
026071 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2018-02-27 09:23:48
026070 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1296 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 2018-02-27 09:18:41
026069 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 54 2018-02-27 09:10:16
026068 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1293 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2018-02-27 09:04:43
026067 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1295 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 2018-02-27 09:00:45
026066 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1296 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 2018-02-27 08:56:08
026065 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-26 16:35:25
026064 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-26 16:16:24
026063 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1201 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-26 15:06:41
026062 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-26 15:01:40
026061 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-26 14:06:25
026060 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1040 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-26 11:02:08
026059 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-26 10:39:54
026058 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-26 10:33:53
026057 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-26 10:30:20
026056 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-26 10:26:42
026055 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-26 10:23:59
026054 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-26 10:23:40
026053 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-26 10:21:30
026052 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-26 10:19:37
026051 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-25 10:18:12
026050 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-25 09:44:33
026049 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-25 09:36:55
026048 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0563 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) 2018-02-23 17:48:47
026047 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา) 2018-02-23 11:56:09
026046 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-23 11:19:16
026045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร 2018-02-23 09:57:55
026044 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0563 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) 2018-02-22 16:22:40
026043 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0940 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-22 14:07:50
026042 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0946 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-22 11:34:43
026041 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0947 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-22 11:29:51
026040 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0944 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-22 11:24:54
026039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0945 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-22 11:19:22
026038 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0943 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-22 11:11:59
026037 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-22 11:03:23
026036 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0563 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) 2018-02-21 17:59:11
026035 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-21 16:14:58
026034 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-21 15:43:43
026033 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร 0805 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-02-21 15:17:56
026032 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-02-21 15:01:27
026031 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร 0805 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-02-21 14:56:50
026030 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1143 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-02-21 14:52:14
026029 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1303 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 2018-02-21 14:28:35
026028 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-21 14:11:15
026027 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1302 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2018-02-21 13:52:32
026026 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1291 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2018-02-21 13:45:21
026025 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-21 12:03:26
026024 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0598 ครุศาสตบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2018-02-21 10:18:36
026023 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1301 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2018-02-21 10:11:28
026022 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-02-21 10:08:32
026021 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1301 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2018-02-21 10:05:05
026020 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0886 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2018-02-20 16:04:22
026019 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1565 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-20 15:47:00
026018 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0886 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2018-02-20 15:43:02
026017 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-20 15:27:04
026016 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-20 15:21:18
026015 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-02-20 15:21:12
026014 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-02-20 15:11:28
026013 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-02-20 15:08:17
026012 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-02-20 15:00:32
026011 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-20 14:46:35
026010 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0946 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-20 12:09:53
026009 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1288 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2018-02-20 11:56:36
026008 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0513 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2018-02-20 11:26:26
026007 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-20 11:13:00
026006 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0932 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-02-20 11:11:36
026005 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-20 11:11:29
026004 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 2018-02-20 11:10:00
026003 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-02-20 10:55:38
026002 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1290 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2018-02-20 10:55:26
026001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0190 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2018-02-20 10:39:16
026000 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-20 10:25:42
025999 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0850 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-20 10:25:25
025998 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 18:56:19
025997 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 17:35:37
025996 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 การบริหารการศึกษา 2018-02-19 16:53:52
025995 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 16:00:23
025994 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 15:27:09
025993 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-02-19 13:48:37
025992 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 11:56:50
025991 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2018-02-19 11:17:25
025990 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-19 10:50:19
025989 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-19 10:48:06
025988 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 10:18:51
025987 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 10:01:37
025986 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 09:53:20
025985 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0894 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-19 09:45:57
025984 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 09:41:30
025983 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0279 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 09:37:46
025982 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 09:29:28
025981 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 09:26:56
025980 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 09:13:17
025979 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 08:57:32
025978 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-19 08:46:34
025977 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0949 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-18 15:14:09
025976 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0945 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-18 14:39:27
025975 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0946 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-18 14:30:35
025974 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0943 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-18 11:05:49
025973 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0945 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-18 10:31:18
025972 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0944 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-18 10:25:36
025971 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0946 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-18 10:18:21
025970 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-18 10:16:02
025969 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0947 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-18 10:12:12
025968 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0948 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-18 10:09:19
025967 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-18 10:06:00
025966 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2018-02-17 14:27:31
025965 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม) 2018-02-17 13:13:59
025964 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-16 17:12:08
025963 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-16 16:55:49
025962 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-16 15:51:42
025961 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-16 15:45:55
025960 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-16 15:28:40
025959 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-16 15:28:00
025958 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-16 15:25:57
025957 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-16 15:15:40
025956 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-16 15:03:33
025955 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-16 14:55:05
025954 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-16 14:41:06
025953 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-16 14:03:40
025952 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-16 13:55:15
025951 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-16 13:48:10
025950 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-02-16 13:24:21
025949 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-16 13:18:06
025948 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0897 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-02-16 11:49:07
025947 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0897 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-02-16 11:48:08
025946 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-02-16 11:37:31
025945 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-16 11:09:16
025944 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-16 10:11:47
025943 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0574 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-02-16 08:26:47
025942 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0560 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-02-16 08:25:18
025941 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2018-02-15 18:03:36
025940 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2018-02-15 17:41:46
025939 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0850 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-15 17:32:55
025938 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2018-02-15 17:32:36
025937 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2018-02-15 17:22:57
025936 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา) 2018-02-15 08:18:54
025935 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-14 16:10:19
025934 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-14 15:59:25
025933 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 2018-02-14 15:38:45
025932 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-14 15:28:27
025931 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 2018-02-14 15:19:19
025930 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-02-14 14:23:06
025929 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0850 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-14 13:34:06
025928 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1228 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2018-02-14 12:16:36
025927 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0381 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-02-14 11:50:34
025926 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0381 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-02-14 11:44:28
025925 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-02-14 10:52:16
025924 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-02-14 10:51:09
025923 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 0639 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-02-13 20:07:25
025922 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-13 15:48:04
025921 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1248 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2018-02-13 15:33:36
025920 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0574 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-02-13 14:44:52
025919 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-13 14:40:36
025918 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0560 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2018-02-13 14:26:28
025917 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-13 14:25:59
025916 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-02-13 13:10:34
025915 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0966 ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา) 2018-02-13 12:53:56
025914 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-13 10:52:59
025913 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-02-13 10:48:13
025912 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-13 10:47:11
025911 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-02-13 10:36:07
025910 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-13 10:27:21
025909 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2018-02-12 13:19:35
025908 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์) 2018-02-12 13:18:35
025907 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) 2018-02-12 13:11:34
025906 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ยโสธร 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2018-02-12 13:08:47
025905 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) 2018-02-12 12:51:44
025904 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ยโสธร 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2018-02-12 12:14:14
025903 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0478 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-02-12 11:00:28
025902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0478 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-02-12 10:20:19
025901 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 2018-02-12 09:19:44
025900 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-12 09:06:18
025899 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-11 15:01:49
025898 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-11 14:58:10
025897 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-11 14:54:21
025896 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-11 14:50:41
025895 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-02-11 13:42:36
025894 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2018-02-10 13:38:19
025893 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-10 12:59:49
025892 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0563 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) 2018-02-09 15:52:31
025891 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) 2018-02-09 15:17:11
025890 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0563 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) 2018-02-09 14:47:25
025889 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0897 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-02-09 14:08:34
025888 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-02-09 13:25:34
025887 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0966 ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา) 2018-02-09 13:00:22
025886 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) 2018-02-09 12:44:00
025885 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2018-02-09 11:02:53
025884 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0810 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-02-09 10:24:32
025883 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-09 10:11:33
025882 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0988 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-09 09:13:49
025881 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-02-08 17:53:36
025880 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2018-02-08 16:35:10
025879 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2018-02-08 16:34:15
025878 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2018-02-08 16:33:16
025877 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2018-02-08 16:32:23
025876 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2018-02-08 16:28:05
025875 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0967 ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) 2018-02-08 16:20:20
025874 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-02-08 16:02:09
025873 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-08 16:01:07
025872 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0563 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) 2018-02-08 15:51:06
025871 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-08 14:00:42
025870 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0886 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2018-02-08 13:52:04
025869 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-08 13:32:20
025868 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-02-08 13:23:58
025867 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฎร์ธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-02-08 13:09:29
025866 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-08 13:08:58
025865 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-02-08 13:07:51
025864 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-08 12:49:24
025677 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-06 16:39:14
025676 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-06 16:03:21
025675 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0478 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2018-02-06 15:42:48
025674 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-06 14:28:39
025673 มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสืและโทรคมนาคม) 2018-02-06 14:15:45
025672 มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2018-02-06 14:05:20
025671 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2018-02-06 13:49:47
025670 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-06 13:32:47
025669 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-06 12:36:05
025668 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ตาก 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-02-06 09:15:47
025667 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0037 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-05 17:26:10
025666 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-05 16:35:49
025665 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0437 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-05 16:00:52
025664 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-05 14:45:11
025663 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-05 14:27:58
025662 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-05 09:47:20
025661 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-05 09:33:49
025660 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2018-02-05 09:24:28
025659 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1323 การศึกษาบัณฑิต 2018-02-05 09:14:03
025658 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-02-04 12:15:41
025657 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-02-04 11:25:01
025656 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-02-04 11:15:53
025655 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-02-04 11:15:39
025654 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-02-04 11:10:50
025653 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-03 15:21:43
025652 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-03 09:45:10
025651 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0233 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 2018-02-02 16:51:27
025650 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0233 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 2018-02-02 16:44:09
025649 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-02-02 16:26:39
025648 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-02 16:16:36
025647 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-02 15:53:57
025646 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-02 13:06:27
025645 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1055 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-02 12:47:45
025644 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 1095 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-02-02 12:30:37
025643 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0480 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-02 11:59:33
025642 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0280 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-02 11:13:08
025641 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0282 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-02 11:04:57
025640 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-02-02 11:02:10
025639 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ประกาศนียบีตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-02-02 10:54:53
025638 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0478 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-02-02 09:21:37
025637 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-01 20:35:37
025636 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-02-01 19:00:49
025635 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-02-01 15:36:44
025634 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2018-02-01 15:30:23
025633 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-02-01 15:29:22
025632 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-02-01 15:14:43
025631 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2018-02-01 15:12:43
025630 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1200 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-02-01 14:06:53
025629 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-02-01 13:39:53
025628 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-02-01 11:32:27
025627 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-02-01 11:28:20
025626 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-02-01 11:27:21
025625 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 0375 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-02-01 09:56:39
025624 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-31 16:16:16
025623 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-31 15:41:32
025622 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 2018-01-31 15:36:30
025621 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-31 14:20:25
025620 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณพิต 2018-01-31 12:18:31
025619 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-31 12:01:39
025618 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-31 11:38:01
025617 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-01-31 11:01:32
025616 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-31 10:29:43
025615 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0253 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-31 10:14:09
025614 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-31 10:13:34
025613 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-31 09:57:27
025612 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0553 พุทธศาสตรบัณฑิต 2018-01-31 08:52:30
025611 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-30 19:48:24
025610 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-30 17:52:58
025609 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-30 16:03:41
025608 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2018-01-30 15:47:25
025607 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-30 14:25:54
025606 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0478 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-01-30 14:20:21
025605 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-30 14:03:08
025604 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-30 13:51:09
025603 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1201 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-30 11:00:03
025602 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-30 10:35:25
025601 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์) 2018-01-30 10:06:54
025600 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1143 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-01-30 09:51:49
025599 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-29 16:20:19
025598 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร 2018-01-29 16:09:58
025597 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1143 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-01-29 15:58:38
025596 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-01-29 14:54:38
025595 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-01-29 14:53:14
025594 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-29 14:17:04
025593 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1143 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-01-29 12:52:51
025592 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0298 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-29 11:47:10
025591 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-29 11:28:21
025590 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-29 11:17:28
025589 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-01-29 11:07:30
025588 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1143 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-01-29 10:46:23
025587 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง อ่างทอง 0605 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-29 10:46:11
025586 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1143 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-01-29 10:35:00
025585 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2018-01-29 10:07:14
025584 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-29 10:02:13
025583 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-01-28 15:55:49
025582 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-28 15:45:18
025581 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-28 15:25:48
025580 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-28 14:58:33
025579 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-28 14:49:24
025578 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-01-28 13:02:59
025577 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 2018-01-28 11:10:25
025576 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1143 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-01-27 10:15:59
025575 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1143 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-01-26 16:43:28
025574 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1143 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-01-26 16:39:21
025573 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1389 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2018-01-26 16:26:49
025572 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1073 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-01-26 16:07:08
025571 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0298 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-26 15:57:03
025570 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-26 15:26:27
025569 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-01-26 14:49:13
025568 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1055 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-26 14:18:58
025567 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0886 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-26 13:50:42
025566 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1143 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-01-26 12:25:35
025565 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1143 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2018-01-26 12:13:46
025564 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-01-26 11:56:13
025563 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-01-26 11:48:55
025562 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1143 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-01-26 11:08:17
025561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-26 10:37:37
025560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-26 10:31:49
025559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-26 10:22:02
025558 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-25 18:01:17
025557 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-25 18:00:50
025556 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-25 17:12:50
025555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1029 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-25 16:14:32
025554 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-25 15:37:45
025553 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0601 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-25 14:51:42
025552 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0601 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-25 14:47:38
025551 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0743 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-25 14:34:25
025550 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0295 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-25 14:23:32
025549 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0052 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-25 14:13:52
025548 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0052 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-25 14:05:40
025547 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0052 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-25 13:55:59
025546 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง อ่างทอง 0605 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-25 12:31:22
025545 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง อ่างทอง 0605 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-25 12:30:45
025544 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0320 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-01-25 10:57:02
025543 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0320 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-01-25 10:39:48
025542 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ประกาศนียบัตรทางการสอน 2018-01-25 10:24:03
025541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0320 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-01-25 10:16:00
025540 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-25 09:17:33
025539 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1389 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2018-01-24 16:42:21
025538 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-24 15:40:41
025537 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0679 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-01-24 15:26:07
025536 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-24 15:14:17
025535 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0788 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-01-24 14:44:01
025534 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1389 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2018-01-24 13:40:42
025533 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0480 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-24 13:28:26
025532 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-24 12:58:58
025531 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-24 11:40:13
025530 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-24 11:17:23
025529 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-01-24 10:54:26
025528 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-24 10:35:39
025527 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-24 09:56:26
025526 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0320 ปริญญาบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-24 09:09:38
025525 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0320 ปริญญาบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-24 08:55:32
025524 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 1287 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-24 08:50:27
025523 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 1287 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-24 08:49:33
025522 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0320 ปริญญาบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-24 08:33:56
025521 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ 1254 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต๖การสอนและเทคโนโลยี 2018-01-23 16:14:04
025520 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 1036 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-01-23 15:35:35
025519 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-23 11:09:54
025518 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-01-23 10:51:07
025517 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-01-23 10:48:58
025516 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-23 09:27:56
025515 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-23 09:21:13
025514 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-01-23 09:03:04
025513 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-23 08:58:18
025512 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0380 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-01-22 16:21:21
025511 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-01-22 15:54:06
025510 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-01-22 15:45:50
025509 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-22 14:27:23
025508 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0233 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร 2018-01-22 14:16:38
025507 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) 2018-01-22 13:34:11
025506 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (การสอนศิลปะ) 2018-01-22 13:23:24
025505 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0601 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-22 13:05:10
025504 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-22 11:30:33
025503 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0043 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-22 09:38:25
025502 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-21 15:42:12
025501 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 6072 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-21 10:41:00
025500 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2018-01-20 21:39:49
025499 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0406 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-20 15:41:55
025498 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0405 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-20 15:41:01
025497 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0405 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-20 15:41:00
025496 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0402 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-20 15:40:28
025495 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0403 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-20 15:39:26
025494 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-20 08:45:03
025493 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-19 16:47:12
025492 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-19 14:18:14
025491 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช นครศรีธรรมราช 0979 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 2018-01-19 14:04:02
025490 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช นครศรีธรรมราช 0979 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 2018-01-19 13:58:17
025489 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 0883 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2018-01-19 13:49:44
025488 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0478 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-01-19 12:02:04
025487 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี 0007 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-19 11:22:50
025486 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1388 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2018-01-19 11:09:33
025485 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1389 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2018-01-19 11:03:15
025484 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-19 10:58:48
025483 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1388 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2018-01-19 10:43:48
025482 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1389 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2018-01-19 10:42:54
025481 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-01-19 09:51:47
025480 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-18 10:47:30
025479 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1059 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-18 10:31:35
025478 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0518 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-18 10:28:54
025477 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-18 10:23:19
025476 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-18 10:15:28
025475 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0478 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-01-17 11:10:54
025474 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0478 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-01-17 10:53:51
025473 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-17 10:53:36
025472 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1143 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-01-17 10:28:47
025471 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1037 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-17 10:06:56
025470 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 0375 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-01-17 09:53:35
025469 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-17 09:41:40
025468 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-17 08:27:20
025467 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2018-01-16 23:57:51
025466 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-16 15:39:13
025465 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0279 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-16 15:24:09
025464 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-16 15:21:37
025463 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0730 การศึกษาบัณฑิต 2018-01-16 15:01:29
025462 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-01-16 15:00:57
025461 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2018-01-16 14:47:47
025460 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) 2018-01-16 14:47:15
025459 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม) 2018-01-16 14:46:48
025458 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ยโสธร 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2018-01-16 14:12:16
025457 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-16 14:09:52
025456 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-16 14:09:24
025455 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 0677 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-01-16 13:55:43
025454 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-16 11:24:07
025453 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0253 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-16 09:26:49
025452 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-16 09:25:16
025451 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-16 09:04:46
025450 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-16 08:56:23
025449 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0312 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 18:16:50
025448 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 15:59:05
025447 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 15:58:08
025446 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 15:57:05
025445 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 15:55:57
025444 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 15:55:01
025443 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 15:54:13
025442 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 15:53:24
025441 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 15:50:22
025440 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2018-01-15 15:40:30
025439 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 15:38:59
025438 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 15:38:04
025437 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0810 ประกาศนียบัตรบัณฑติ 2018-01-15 13:51:51
025436 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0700 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 13:30:45
025435 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 13:09:21
025434 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 13:01:25
025433 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-01-15 12:16:33
025432 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 0000 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-01-15 11:59:19
025431 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-15 11:34:07
025430 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 10:41:38
025429 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-01-15 10:38:48
025428 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-15 10:30:29
025427 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0249 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-01-15 10:15:43
025426 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2018-01-15 10:13:54
025425 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 0057 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-2 2018-01-15 10:11:24
025424 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กระบี่ 0022 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-01-15 10:03:20
025423 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-14 21:55:00
025422 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2018-01-14 12:06:34
025421 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0912 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-13 14:32:20
025420 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0912 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-13 10:29:05
025419 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0286 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-01-12 17:23:18
025418 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0286 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-01-12 17:22:56
025417 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 0877 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-12 16:51:48
025416 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-12 16:36:17
025415 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-12 16:29:57
025414 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-12 16:26:58
025413 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-12 15:28:30
025412 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0810 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-01-12 15:16:17
025411 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0810 ประกาศนียบัตรบัณฑติ 2018-01-12 15:14:47
025410 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-12 15:05:33
025409 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-12 15:04:59
025408 มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-12 14:43:03
025407 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-12 14:35:02
025406 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-12 14:31:58
025405 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-12 14:27:05
025404 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-12 14:06:54
025403 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-12 13:05:01
025402 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-12 11:37:32
025401 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง 1072 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-01-12 11:33:02
025400 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0788 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-01-12 10:35:52
025399 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2018-01-11 20:42:03
025398 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-11 15:53:14
025397 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2018-01-11 15:32:58
025396 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0052 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-11 13:55:32
025395 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0052 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-11 13:10:27
025394 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-11 12:29:13
025393 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0052 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-11 11:15:22
025392 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1388 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2018-01-11 11:10:05
025391 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-11 11:01:08
025390 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1389 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2018-01-11 10:50:25
025389 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-11 10:34:23
025388 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2018-01-11 09:39:55
025387 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-11 09:06:28
025386 มหาวิทยาลัยสงขลสนครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2018-01-11 07:40:15
025385 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2018-01-10 15:05:28
025384 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0252 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-10 14:09:43
025383 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-01-10 13:57:45
025382 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-10 13:14:35
025381 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-10 12:46:02
025380 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-01-10 11:00:38
025379 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1029 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-10 10:54:42
025378 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-10 10:40:57
025377 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2018-01-10 10:39:36
025376 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 1069 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2018-01-10 09:33:58
025375 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (1) 2018-01-09 15:58:02
025374 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา (4) 2018-01-09 15:56:13
025373 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา) 2018-01-09 15:27:23
025372 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา) 2018-01-09 15:26:36
025371 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1107 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-01-09 15:21:37
025370 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0518 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2018-01-09 14:28:49
025369 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2018-01-09 13:25:28
025368 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณทิต 2018-01-09 11:29:30
025367 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-09 11:03:56
025366 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-09 11:03:18
025365 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2018-01-09 10:38:13
025364 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2018-01-09 10:37:04
025363 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1228 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2018-01-09 10:11:42
025362 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1037 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-01-09 09:40:51
025361 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต สาขาการสอนนาฏยสังคีต 2018-01-09 09:25:19
025360 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-09 08:35:00
025359 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-09 08:26:18
025358 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-01-09 08:09:50
 
 ไปหน้าที่

1 1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-8    e-mail : webkuru@ksp.or.th