1 1
1

    ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาที่คุรุสภารับรอง


รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้ส่งแฟ้ม โดยวิธีการ UPLOAD
ลำดับที่ สถาบันการศึกษา จังหวัด รหัสรับรอง ชื่อปริญญา วันเวลาที่ส่ง
034625 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1228 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-07-15 18:17:25
034624 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1228 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-07-15 17:28:30
034623 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1228 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-07-15 16:56:19
034622 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0748 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-15 15:22:38
034621 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่ 1643 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-15 13:41:19
034620 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-07-15 12:28:25
034619 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-15 10:40:29
034618 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-07-15 10:37:53
034617 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0748 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-15 10:00:31
034616 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 2019-07-15 09:56:57
034615 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0478 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-07-15 09:47:31
034614 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทย์) 2019-07-14 22:13:27
034613 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 2019-07-12 16:26:45
034612 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 2019-07-12 16:26:09
034611 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2019-07-12 16:23:08
034610 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 2019-07-12 16:20:33
034609 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 2019-07-12 16:20:05
034608 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 2019-07-12 16:13:10
034607 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-07-12 16:11:57
034606 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-07-12 15:38:13
034605 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ทัศนศิลป์ 2019-07-12 15:36:34
034604 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0295 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา 2019-07-12 15:32:44
034603 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา 2019-07-12 15:29:49
034602 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 2019-07-12 15:17:33
034601 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-07-12 15:13:36
034600 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-12 14:50:12
034599 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-12 14:04:18
034598 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-07-12 13:48:09
034597 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา1) 2019-07-12 13:24:55
034596 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-12 13:19:12
034595 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา1) 2019-07-12 13:15:42
034594 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-12 13:00:32
034593 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-07-12 12:54:01
034592 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-07-12 12:30:07
034591 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-12 11:28:11
034590 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0963 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-12 11:09:21
034589 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-12 10:32:45
034588 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-12 10:25:09
034587 สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-12 10:23:33
034586 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-12 10:15:07
034585 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1720 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-07-12 10:02:47
034584 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-12 09:58:44
034583 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0942 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-12 09:41:45
034582 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-07-12 09:27:42
034581 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-11 22:24:34
034580 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-11 20:32:37
034579 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-11 20:28:27
034578 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-11 18:48:22
034577 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-11 16:33:44
034576 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0940 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-11 16:33:06
034575 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-11 16:25:17
034574 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0940 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-11 16:17:29
034573 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-11 15:35:28
034572 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-07-11 15:29:04
034571 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-11 15:22:37
034570 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-07-11 15:01:08
034569 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทย์ศึกษา) 2019-07-11 14:21:40
034568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) 2019-07-11 14:09:06
034567 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(วิทย์ศึกษา) 2019-07-11 14:01:21
034566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-11 12:10:49
034565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-11 11:41:31
034564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จันทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-11 09:12:25
034563 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-11 09:09:16
034562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 19:42:32
034561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 19:09:42
034560 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-07-10 19:06:04
034559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 19:02:18
034558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 18:55:49
034557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 18:39:26
034556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 18:21:12
034555 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู 0871 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2019-07-10 17:34:01
034554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1228 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-07-10 16:50:49
034553 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 16:42:19
034552 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 16:13:27
034551 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 15:56:20
034550 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 15:26:49
034549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-07-10 15:07:38
034548 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จันทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 15:05:38
034547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 0555 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-07-10 14:40:43
034546 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-07-10 14:29:30
034545 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) 2019-07-10 14:29:24
034544 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สุโขทัย 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 14:27:36
034543 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 0555 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-07-10 14:22:59
034542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1228 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-07-10 13:02:14
034541 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 11:33:53
034540 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 11:14:01
034539 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 10:51:57
034538 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 10:34:14
034537 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 10:07:35
034536 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 09:54:53
034535 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-10 09:33:45
034534 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-07-10 09:29:09
034533 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 19:26:54
034532 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 19:15:37
034531 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 19:08:13
034530 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 19:00:01
034529 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 18:57:37
034528 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 18:47:27
034527 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 18:26:50
034526 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 16:50:26
034525 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 1286 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2019-07-09 16:22:02
034524 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-07-09 15:47:38
034523 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0895 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2019-07-09 15:33:22
034522 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 15:25:15
034521 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0895 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2019-07-09 14:45:30
034520 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-07-09 14:42:27
034519 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 14:03:54
034518 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนีบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-07-09 14:01:21
034517 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 13:41:16
034516 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-07-09 13:09:21
034515 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1818 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 12:49:55
034514 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 12:06:56
034513 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 11:17:05
034512 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0873 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 11:17:00
034511 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0932 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-07-09 10:43:19
034510 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1057 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-09 10:33:50
034509 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-07-09 08:46:15
034508 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-08 16:19:25
034507 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-07-08 15:52:43
034506 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-07-08 15:29:24
034505 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2019-07-08 13:48:25
034504 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-08 13:40:01
034503 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2019-07-08 13:31:19
034502 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-08 13:23:45
034501 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-07-08 13:17:05
034500 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-07-08 13:05:08
034499 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-07-08 12:28:31
034498 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-07-08 12:15:05
034497 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-08 11:55:50
034496 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-08 11:52:48
034495 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0393 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-07-08 11:44:16
034494 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0478 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-07-08 11:36:57
034493 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-08 11:22:01
034492 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1720 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-07-08 10:12:53
034491 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1720 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-07-07 15:58:00
034490 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม นครพนม 1832 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-07-07 12:36:29
034489 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม นครพนม 1833 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-07-07 12:13:20
034488 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-07-07 11:47:58
034487 มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0873 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-06 20:52:55
034486 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-06 14:14:51
034485 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา 2019-07-05 16:37:38
034484 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-05 16:33:18
034483 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-05 16:22:07
034482 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-07-05 16:03:03
034481 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-05 15:54:34
034480 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-05 15:25:22
034479 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 1532 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-05 14:54:56
034478 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2019-07-05 13:44:33
034477 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2019-07-05 13:02:48
034476 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0292 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-07-05 10:47:30
034475 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0853 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-05 09:33:58
034474 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-07-05 09:22:57
034473 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-04 15:45:03
034472 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-04 15:43:05
034471 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-04 15:34:35
034470 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-07-04 15:26:34
034469 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2019-07-04 15:11:58
034468 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา 2019-07-04 15:11:55
034467 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 1064 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา 2019-07-04 15:02:18
034466 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2019-07-04 14:54:02
034465 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2019-07-04 14:51:57
034464 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 1532 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-04 14:51:46
034463 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2019-07-04 14:48:33
034462 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1545 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-07-04 14:43:59
034461 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (2) 2019-07-04 14:36:36
034460 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1545 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-07-04 14:35:42
034459 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-07-04 14:13:15
034458 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (1) 2019-07-04 14:06:18
034457 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-04 13:55:47
034456 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 1531 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-04 13:53:04
034455 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-07-04 13:50:27
034454 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-07-04 13:29:49
034453 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(คณิต 1 ) 2019-07-04 13:19:47
034452 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์1) 2019-07-04 10:40:43
034451 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1248 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2019-07-04 09:54:10
034450 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลย 0244 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-04 09:27:54
034449 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-04 09:00:06
034448 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-04 08:56:49
034447 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-07-04 08:56:30
034446 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-04 06:23:12
034445 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-03 12:11:20
034444 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2019-07-03 11:45:13
034443 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลย 0244 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-03 11:05:16
034442 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-07-03 10:57:46
034441 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1633 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-07-03 10:32:03
034440 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-03 09:18:07
034439 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-02 16:08:24
034438 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-02 15:12:24
034437 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 2019-07-02 14:51:51
034436 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา 2019-07-02 14:04:01
034435 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลย 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2019-07-02 11:56:18
034434 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 2019-07-02 11:44:17
034433 มหาวิทยาลัยมหามกุกฏราชวิทยาลัย นครปฐม 1531 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-02 11:29:31
034432 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-02 11:03:54
034431 มหาวิทยาลัยมหามกุกฏราชวิทยาลัย นครปฐม 1532 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-02 11:00:31
034430 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1633 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-07-02 10:36:57
034429 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-07-02 10:36:12
034428 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) 2019-07-02 10:24:53
034427 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาการสอนวิทยาศาสตร์) 2019-07-02 09:57:37
034426 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-07-02 09:57:10
034425 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-01 16:35:09
034424 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-01 16:28:32
034423 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-07-01 16:21:51
034422 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-01 16:13:28
034421 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-07-01 15:52:47
034420 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-07-01 15:52:23
034419 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตร์บัณฑิต 2019-07-01 15:40:20
034418 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-01 15:36:44
034417 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-07-01 15:34:43
034416 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-07-01 15:26:01
034415 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-01 14:56:14
034414 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ 2019-07-01 12:19:13
034413 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-07-01 12:05:41
034412 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลย 0980 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-07-01 11:11:05
034411 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1389 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2019-07-01 10:30:17
034410 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-07-01 10:05:49
034409 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1639 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-07-01 09:33:02
034408 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2019-06-30 19:25:42
034407 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0500 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-28 16:32:40
034406 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-28 16:11:29
034405 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2019-06-28 15:56:16
034404 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-28 15:33:35
034403 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-28 15:10:51
034402 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-28 14:44:02
034401 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-28 14:01:07
034400 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0127 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2019-06-28 13:41:04
034399 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0127 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2019-06-28 13:39:19
034398 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0127 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2019-06-28 13:38:34
034397 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-28 13:10:44
034396 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-28 12:11:13
034395 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2019-06-28 11:49:25
034394 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-28 11:48:33
034393 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-28 11:32:08
034392 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2019-06-28 10:53:43
034391 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-28 09:07:24
034390 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-27 22:40:43
034389 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0630 ครุศาตรบัณฑิต 2019-06-27 15:58:36
034388 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ประกาศนีบัตรบัณฑิต สาชาวิชาชีพครู 2019-06-27 15:25:13
034387 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-06-27 14:35:15
034386 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2019-06-27 14:24:30
034385 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร 1081 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-27 13:57:25
034384 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2019-06-27 13:45:29
034383 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-27 11:09:26
034382 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2019-06-27 10:48:21
034381 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5ปี) 2019-06-27 10:44:01
034380 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-27 10:43:12
034379 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2019-06-27 10:37:14
034378 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2019-06-27 10:03:40
034377 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2019-06-27 09:51:20
034376 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-06-27 09:39:12
034375 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2019-06-27 09:37:16
034374 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-27 08:28:24
034373 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2019-06-26 17:00:29
034372 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2019-06-26 16:46:13
034371 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0384 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2019-06-26 16:18:27
034370 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-06-26 15:53:27
034369 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2019-06-26 15:52:10
034368 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0759 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-26 15:42:34
034367 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-26 15:32:00
034366 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-26 15:30:02
034365 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0695 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-26 14:30:40
034364 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0696 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-26 14:01:53
034363 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-06-26 13:47:11
034362 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-26 13:29:02
034361 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-26 10:49:49
034360 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-26 09:50:32
034359 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-06-25 16:27:35
034358 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-25 15:23:42
034357 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2019-06-25 14:19:03
034356 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-25 13:53:57
034355 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-25 13:35:03
034354 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-25 12:13:45
034353 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-25 11:54:36
034352 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-25 11:46:12
034351 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-06-25 10:40:24
034350 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-25 08:45:05
034349 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-24 18:38:44
034348 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-24 17:25:15
034347 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-24 15:57:15
034346 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2019-06-24 15:36:34
034345 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2019-06-24 15:12:09
034344 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1057 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-24 15:02:24
034343 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1409 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-06-24 14:25:27
034342 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-24 13:34:08
034341 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-24 11:54:28
034340 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-24 11:43:37
034339 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์) 2019-06-24 11:26:44
034338 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-24 11:14:52
034337 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-24 10:56:56
034336 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0695 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-24 10:49:14
034335 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-24 10:15:29
034334 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-06-24 10:07:39
034333 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-24 09:54:47
034332 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0535 ครุศาตรบัณฑิต 2019-06-24 09:19:04
034331 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0109 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-06-24 09:11:42
034330 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-06-23 17:17:18
034329 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลย 0980 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-23 16:10:09
034328 มหาวิทยาลัยกาารจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-06-23 16:04:01
034327 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลย 0980 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-23 16:01:51
034326 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-06-23 13:08:05
034325 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-06-23 12:52:23
034324 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-06-23 10:09:27
034323 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1037 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-22 15:54:34
034322 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้าน เลย 0980 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-22 10:28:52
034321 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-21 19:17:13
034320 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-21 19:01:00
034319 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-21 18:55:30
034318 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-06-21 18:47:52
034317 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 0551 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2019-06-21 17:54:45
034316 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-21 17:19:40
034315 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 0551 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2019-06-21 16:13:43
034314 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-21 15:36:59
034313 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-06-21 15:07:35
034312 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-06-21 14:19:00
034311 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-06-21 13:58:03
034310 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0893 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-21 13:35:53
034309 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-06-21 13:21:22
034308 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-06-21 13:08:33
034307 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-21 12:02:14
034306 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 1539 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-06-21 10:54:47
034305 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 0883 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-06-21 10:21:40
034304 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-21 10:14:05
034303 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-21 10:01:51
034302 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 0883 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-06-21 10:01:05
034301 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหรการศึกษา 2019-06-21 09:02:29
034300 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1564 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-20 20:28:32
034299 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-20 20:18:41
034298 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1567 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-20 19:54:02
034297 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-20 14:45:35
034296 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-20 14:35:20
034295 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-20 12:23:04
034294 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-20 12:10:14
034293 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-20 11:50:08
034292 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1318 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-20 11:40:55
034291 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1318 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-20 11:29:52
034290 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ 0017 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-20 11:05:36
034289 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1318 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-20 10:47:39
034288 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-20 09:03:15
034287 มหาวิทยาลัยมหามกุกฏราชวิทยาลัย นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-20 08:55:21
034286 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0085 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-06-19 17:41:27
034285 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-06-19 16:45:29
034284 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-19 14:50:32
034283 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 1477 ศิลปศาสตรบัณฑิต(หูหนวกศึกษา) 2019-06-19 12:33:21
034282 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1073 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-19 11:02:32
034281 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0901 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-19 10:35:35
034280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-19 09:36:40
034279 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-06-19 09:27:16
034278 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-19 08:52:50
034277 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-19 08:49:01
034276 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-19 08:46:54
034275 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-19 08:45:20
034274 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-19 08:38:27
034273 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1566 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-18 21:03:13
034272 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1567 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-18 20:26:16
034271 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0478 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-06-18 17:54:19
034270 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 0000 พุทธศาสตร์บัณฑิต 2019-06-18 17:18:56
034269 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-18 16:16:40
034268 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0052 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-06-18 16:11:47
034267 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-18 15:56:07
034266 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-18 15:45:20
034265 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-18 15:31:33
034264 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-18 15:21:43
034263 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-18 14:47:06
034262 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-18 14:36:34
034261 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาตร์ทั่วไป 60) 2019-06-18 14:33:51
034260 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-18 14:04:22
034259 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1409 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-06-18 13:25:09
034258 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1370 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-18 12:32:02
034257 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0743 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 2019-06-18 12:11:56
034256 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-18 11:21:57
034255 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-06-18 11:11:27
034254 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 1477 ศิลปศาสตรบัณฑิต(หูหนวกศึกษา) 2019-06-18 11:05:54
034253 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 1477 ศิลปศาสตรบัณฑิต(หูหนวกศึกษา) 2019-06-18 10:57:47
034252 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 1477 ศิลปศาสตรบัณฑิต(หูหนวกศึกษา) 2019-06-18 10:55:00
034251 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2019-06-18 10:54:20
034250 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 1477 ศิลปศาสตรบัณฑิต(หูหนวกศึกษา) 2019-06-18 10:53:52
034249 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 0848 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 2019-06-18 10:47:53
034248 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2019-06-18 10:44:44
034247 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 0848 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 2019-06-18 10:25:24
034246 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2019-06-17 19:22:38
034245 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาม ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-17 18:57:08
034244 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2019-06-17 16:00:06
034243 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-06-17 15:21:38
034242 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-17 14:35:02
034241 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2019-06-17 12:19:38
034240 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-06-17 12:02:01
034239 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทย์ศึกษา) 2019-06-17 11:38:14
034238 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-17 11:31:15
034237 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0963 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-17 11:08:50
034236 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-17 11:02:29
034235 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1562 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-17 10:57:25
034234 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลย 0980 ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต 2019-06-17 10:25:50
034233 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-06-17 09:19:55
034232 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-16 18:05:00
034231 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2019-06-16 16:05:53
034230 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2019-06-16 15:52:51
034229 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-06-16 15:39:04
034228 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร 1081 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-16 15:37:53
034227 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-06-16 14:37:03
034226 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-16 11:28:35
034225 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-06-15 16:49:28
034224 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2019-06-15 16:32:08
034223 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-15 16:22:03
034222 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-15 16:21:20
034221 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2019-06-15 14:12:37
034220 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) 2019-06-15 12:54:09
034219 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อุดรธานี 6501 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-15 08:26:06
034218 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) 2019-06-14 18:01:50
034217 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ 0017 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-14 17:54:16
034216 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) 2019-06-14 15:59:14
034215 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 2019-06-14 14:26:31
034214 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 6501 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-14 13:36:30
034213 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 6501 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-14 12:19:04
034212 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0000 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2019-06-14 12:18:02
034211 มหาวิทยลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-14 11:40:52
034210 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-14 11:08:57
034209 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-14 10:36:43
034208 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-14 10:19:19
034207 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-06-14 09:26:09
034206 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-14 08:54:17
034205 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-13 18:58:21
034204 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-13 15:52:39
034203 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-13 15:32:36
034202 มหาวิทยลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0729 ครุศาสตรบัณฑิต วิชาดนตรีศึกษา 2019-06-13 15:30:05
034201 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1679 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-13 15:26:11
034200 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1674 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-13 15:24:05
034199 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-13 15:17:08
034198 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย เลย 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย 2019-06-13 14:57:38
034197 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0741 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-13 11:16:14
034196 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0882 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-06-13 09:40:38
034195 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-13 09:35:57
034194 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1050 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 2019-06-13 09:18:02
034193 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 21:22:28
034192 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 16:37:44
034191 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่ 1643 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 16:14:40
034190 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่ 0414 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 16:14:23
034189 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่ 1642 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 16:10:42
034188 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 2019-06-12 16:04:31
034187 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 15:14:47
034186 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-06-12 14:43:45
034185 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-12 14:39:55
034184 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1077 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-12 14:15:18
034183 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 14:11:00
034182 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 14:07:22
034181 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0995 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนศิลปะ) 2019-06-12 13:48:55
034180 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 13:40:57
034179 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (ปักกิ่ง) 2019-06-12 13:35:45
034178 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 13:31:44
034177 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 13:27:22
034176 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ สุรินทร์ 1040 ครุศาสตรบันฑิต 2019-06-12 13:19:13
034175 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 1287 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 2019-06-12 12:15:50
034174 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบันฑิต 2019-06-12 12:12:10
034173 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 12:06:22
034172 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 12:04:38
034171 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 11:53:43
034170 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 11:39:18
034169 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-06-12 10:55:31
034168 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 10:54:14
034167 มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0873 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 10:49:30
034166 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(ศิลปกรรม) 2019-06-12 10:47:11
034165 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 2019-06-12 10:05:26
034164 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-12 09:21:58
034163 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร 1719 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-06-12 08:49:43
034162 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-06-11 16:03:31
034161 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0932 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-06-11 15:47:12
034160 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-11 15:42:25
034159 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-11 15:38:46
034158 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1469 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-11 14:12:52
034157 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1468 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-11 13:49:51
034156 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0909 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-11 13:44:24
034155 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-11 13:43:49
034154 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-11 11:11:33
034153 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) 2019-06-11 11:03:32
034152 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-06-11 10:47:08
034151 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1466 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-11 10:08:43
034150 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 0848 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 2019-06-11 10:03:31
034149 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0893 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-10 16:42:14
034148 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1465 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-10 16:34:22
034147 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-06-10 16:27:24
034146 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1464 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-10 16:16:53
034145 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1463 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-10 16:01:16
034144 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1490 ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2019-06-10 15:27:56
034143 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0700 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-10 15:23:31
034142 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1490 ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2019-06-10 15:09:54
034141 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-10 15:08:02
034140 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-10 14:23:19
034139 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2019-06-10 14:10:21
034138 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1370 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-10 13:37:15
034137 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-06-10 13:35:40
034136 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1370 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-10 13:15:39
034135 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตร์บัณฑิต 2019-06-10 11:54:11
034134 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-06-10 10:34:09
034133 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 1730 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2019-06-10 10:27:04
034132 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-10 08:50:01
034131 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-08 21:34:29
034130 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-08 21:26:56
034129 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-08 21:21:19
034128 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0178 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-08 12:49:48
034127 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-07 20:41:12
034126 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-07 20:29:55
034125 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-07 20:20:58
034124 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-07 19:57:22
034123 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-07 19:41:02
034122 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-07 19:11:06
034121 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด้จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-07 18:55:21
034120 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-07 18:23:49
034119 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-07 17:57:45
034118 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-07 15:36:52
034117 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-07 15:35:30
034116 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-07 15:21:21
034115 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-07 15:05:56
034114 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 1730 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2019-06-07 15:03:43
034113 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-06-07 15:00:32
034112 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-07 14:51:41
034111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร 1719 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-06-07 14:48:40
034110 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1721 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-07 14:06:29
034109 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 1730 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2019-06-07 14:00:50
034108 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-07 13:38:28
034107 มหาวิทลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-06-07 13:32:11
034106 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(เอกวิจัย) 2019-06-07 12:48:14
034105 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิจัย) 2019-06-07 12:26:51
034104 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0012 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-07 09:53:24
034103 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1565 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-06 20:52:59
034102 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0705 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-06 19:59:24
034101 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1566 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-06 19:43:33
034100 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-06 19:21:09
034099 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-06 18:53:27
034098 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0543 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-06-06 15:57:00
034097 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0544 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-06-06 15:39:57
034096 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-06 15:35:01
034095 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-06 15:24:25
034094 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0543 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-06-06 14:47:24
034093 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0543 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-06-06 14:32:09
034092 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-06-06 14:11:02
034091 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-06-06 14:03:30
034090 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0729 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-06-06 13:10:21
034089 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0729 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 2019-06-06 12:58:54
034088 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0565 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 2019-06-06 12:48:10
034087 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-06 11:40:25
034086 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-06 11:04:57
034085 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1283 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-06-06 09:32:24
034084 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 0000 พุทธศาสตร์บัณฑิต 2019-06-05 22:21:20
034083 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 0000 พุทธศาสตร์บัณฑิต 2019-06-05 22:12:22
034082 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 0000 พุทธศาสตร์บัณฑิต 2019-06-05 22:11:57
034081 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-05 15:22:47
034080 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู 0871 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2019-06-05 15:16:09
034079 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-05 15:12:05
034078 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู 0871 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2019-06-05 15:09:23
034077 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-05 15:02:14
034076 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-05 14:40:09
034075 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0984 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-05 14:14:43
034074 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณพิต 2019-06-05 12:05:51
034073 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย 1) 2019-06-05 11:56:36
034072 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(ศิลปกรรม) 2019-06-05 11:52:16
034071 มหาววิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา) 2019-06-05 11:51:33
034070 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ 1) 2019-06-05 11:47:15
034069 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(พล ตกค้าง 1) 2019-06-05 11:31:30
034068 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 1711 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-05 11:30:01
034067 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0943 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-05 11:18:54
034066 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(คอมเพิ่มเติม1) 2019-06-05 11:06:26
034065 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-06-05 10:28:53
034064 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-05 10:23:26
034063 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-05 10:21:04
034062 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-06-05 10:11:48
034061 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-06-04 21:27:02
034060 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-06-04 21:20:46
034059 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-04 19:25:53
034058 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-06-04 16:47:25
034057 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-06-04 15:55:37
034056 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-06-04 15:54:00
034055 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2019-06-04 14:56:10
034054 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2019-06-04 14:47:18
034053 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-06-04 13:56:13
034052 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-06-04 13:55:54
034051 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0882 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-06-04 12:50:12
034050 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ 1139 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-06-04 11:39:39
034049 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-06-03 16:31:17
034048 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตาก 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-06-01 18:33:01
034047 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-06-01 09:28:17
034046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2019-05-31 15:24:49
034045 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-31 14:46:31
034044 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0478 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-31 13:41:42
034043 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0882 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-05-31 11:06:48
034042 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-31 10:48:14
034041 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา นครราชสีมา 1979 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2019-05-30 22:08:42
034040 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา นครราชสีมา 1334 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2019-05-30 20:14:56
034039 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 0556 การศึกษาบัณฑิต 2019-05-30 18:33:42
034038 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลย 0980 ศึกษศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-30 18:23:39
034037 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา นครราชสีมา 1979 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2019-05-30 16:42:07
034036 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลย 0980 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-30 16:33:05
034035 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงลา สงขลา 1426 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2019-05-30 15:55:53
034034 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-30 15:00:20
034033 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-30 14:55:47
034032 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-30 14:31:09
034031 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-30 14:30:28
034030 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัญฑิต 2019-05-30 14:29:40
034029 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัญฑิต 2019-05-30 14:26:44
034028 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลย 0980 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-30 14:14:42
034027 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-30 11:55:15
034026 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-30 11:40:51
034025 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-30 11:10:48
034024 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-30 10:50:18
034023 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0785 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-30 10:47:29
034022 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0895 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2019-05-30 10:39:47
034021 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-30 10:35:05
034020 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2019-05-30 09:45:58
034019 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0923 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 2019-05-30 09:32:06
034018 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-05-30 08:48:59
034017 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-05-30 08:34:27
034016 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-30 08:32:04
034015 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-30 08:29:49
034014 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0536 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-30 08:03:59
034013 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-30 08:03:03
034012 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1409 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-29 09:44:24
034011 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-28 16:28:21
034010 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1555 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-28 16:14:31
034009 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1059 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-28 15:56:57
034008 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-28 14:14:26
034007 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-28 13:59:18
034006 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0543 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-28 11:20:50
034005 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-28 11:11:29
034004 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรการ) 2019-05-28 09:49:21
034003 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-28 09:16:58
034002 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-27 18:00:23
034001 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-27 17:24:58
034000 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-27 17:13:31
033999 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-27 17:11:48
033998 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0543 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-27 16:35:59
033997 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0543 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-27 16:33:42
033996 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-27 15:43:03
033995 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ 1139 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-27 15:36:15
033994 มหาวิมยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-27 15:30:30
033993 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-27 15:18:31
033992 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-27 15:00:45
033991 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2019-05-27 14:10:23
033990 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-27 13:31:35
033989 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0935 ครุศาตรบัณฑิต 2019-05-27 13:27:45
033988 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-27 10:38:03
033987 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-27 10:24:20
033986 มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-27 09:15:01
033985 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 0519 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-05-27 08:50:23
033984 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 2019-05-26 16:45:24
033983 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-26 16:43:08
033982 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 2019-05-26 14:39:19
033981 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(สังคม1) 2019-05-24 16:19:43
033980 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(คอม edit 1) 2019-05-24 16:07:03
033979 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1633 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-24 15:54:27
033978 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิจัย) 2019-05-24 15:10:51
033977 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตรศึกษา) 2019-05-24 14:48:33
033976 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-24 14:32:15
033975 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0408 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-24 14:31:06
033974 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-24 14:14:34
033973 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-24 10:46:15
033972 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 011 จันทบุรี 1020 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-24 10:05:50
033971 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 0375 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-24 09:22:19
033970 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-24 09:08:57
033969 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1033 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-24 08:49:27
033968 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1033 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-24 08:36:32
033967 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0393 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-05-23 22:46:13
033966 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1565 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 19:45:53
033965 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์) 2019-05-23 18:02:50
033964 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 17:44:29
033963 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 17:30:26
033962 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์) 2019-05-23 17:22:23
033961 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 17:11:20
033960 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา) 2019-05-23 17:08:36
033959 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 17:03:35
033958 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 17:00:41
033957 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 16:58:06
033956 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2019-05-23 16:54:27
033955 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0705 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 16:51:39
033954 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 16:29:44
033953 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 16:20:48
033952 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-05-23 16:11:23
033951 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) 2019-05-23 16:06:12
033950 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:58:42
033949 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:58:20
033948 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:56:30
033947 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ 1139 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-23 15:54:36
033946 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:53:42
033945 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:52:47
033944 มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:45:35
033943 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:45:10
033942 มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:42:24
033941 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:31:07
033940 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:23:42
033939 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0393 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-05-23 15:19:56
033938 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:15:29
033937 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:10:25
033936 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 15:00:52
033935 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 14:51:23
033934 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 14:33:23
033933 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1037 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-23 14:32:48
033932 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 14:19:28
033931 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0043 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 14:04:03
033930 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 2019-05-23 14:03:06
033929 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2019-05-23 14:02:36
033928 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2019-05-23 14:01:30
033927 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2019-05-23 14:00:52
033926 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2019-05-23 13:59:42
033925 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 13:56:46
033924 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 13:39:29
033923 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 13:34:06
033922 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 13:27:58
033921 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 13:02:00
033920 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์) 2019-05-23 11:35:51
033919 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 11:27:57
033918 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 11:16:39
033917 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 11:05:30
033916 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 10:45:33
033915 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1059 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 10:19:21
033914 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0785 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 09:51:56
033913 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0784 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 09:51:28
033912 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0783 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 09:50:42
033911 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1055 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 09:49:58
033910 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0782 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 09:49:46
033909 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0781 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 09:49:02
033908 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0427 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-23 09:47:25
033907 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1821 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2019-05-22 22:10:32
033906 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-05-22 16:58:15
033905 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-05-22 16:40:11
033904 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาตรบัณฑิต(ศิลป เพิ่มเติม1) 2019-05-22 16:28:04
033903 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-22 16:22:42
033902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-05-22 16:21:29
033901 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-22 16:13:04
033900 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-22 16:07:06
033899 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2019-05-22 15:59:16
033898 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-22 15:49:37
033897 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-22 15:40:27
033896 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2019-05-22 15:26:43
033895 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 2019-05-22 14:51:32
033894 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คอมพิวเตอร์) 2019-05-22 14:22:54
033893 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทย์ศึกษา) 2019-05-22 14:10:01
033892 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0670 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-22 13:52:45
033891 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-22 13:45:48
033890 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-22 12:22:13
033889 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2019-05-22 11:59:16
033888 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-22 11:47:58
033887 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-22 10:35:17
033886 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-05-22 09:33:26
033885 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมศึกษา) 2019-05-21 23:02:18
033884 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 22:54:49
033883 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคม) 2019-05-21 22:52:12
033882 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 22:48:31
033881 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 22:43:01
033880 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 17:22:58
033879 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา1) 2019-05-21 17:20:44
033878 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-21 16:24:32
033877 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(ปฐมวัย เพิ่มเติม1) 2019-05-21 16:12:28
033876 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 16:00:18
033875 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา1) 2019-05-21 15:40:57
033874 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พะเยา 0000 พุทธศาสตบัณฑิต 2019-05-21 15:30:45
033873 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พะเยา 0000 พุทธศาสตบัณฑิต 2019-05-21 15:26:24
033872 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 15:09:43
033871 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-21 14:36:17
033870 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2019-05-21 14:12:40
033869 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-21 14:08:19
033868 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 1286 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2019-05-21 13:35:10
033867 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 12:32:31
033866 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 12:21:24
033865 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมศึกษา) 2019-05-21 11:54:38
033864 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง 0011 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 11:41:26
033863 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง 0011 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-05-21 11:16:55
033862 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคม) 2019-05-21 11:07:47
033861 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์เพิ่มเติม1) 2019-05-21 11:07:03
033860 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง 0011 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-05-21 11:06:32
033859 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0576 ครุศาสตรบัณฑิต(เทคโน 2) 2019-05-21 10:55:09
033858 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทย์) 2019-05-21 10:50:50
033857 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 10:39:50
033856 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0865 ครุศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา 1) 2019-05-21 10:39:42
033855 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(ปฐมวัย1) 2019-05-21 10:22:32
033854 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0670 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 10:17:12
033853 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-05-21 10:10:21
033852 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 09:37:11
033851 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0695 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 08:29:04
033850 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-21 08:11:37
033849 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1561 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-19 18:44:53
033848 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-19 17:15:06
033847 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครสวรรค์ 1638 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-19 14:24:21
033846 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-19 09:09:20
033845 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1557 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-18 17:31:22
033844 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-18 12:23:29
033843 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-18 11:40:55
033842 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 19:13:20
033841 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 17:22:06
033840 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 0467 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา) 2019-05-17 16:24:59
033839 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-17 15:30:36
033838 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 15:11:36
033837 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 15:03:07
033836 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:46:54
033835 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:46:07
033834 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1055 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:35:17
033833 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1057 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:30:26
033832 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0759 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:26:12
033831 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:18:38
033830 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:18:04
033829 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 14:07:23
033828 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 13:58:28
033827 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 12:01:33
033826 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-17 11:46:38
033825 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 11:18:00
033824 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 11:17:23
033823 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 11:10:57
033822 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 11:01:50
033821 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 11:01:37
033820 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 0467 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา) 2019-05-17 10:54:25
033819 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 10:49:26
033818 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 10:46:03
033817 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 10:45:17
033816 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 10:18:32
033815 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-17 10:02:59
033814 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 10:02:13
033813 มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 2019-05-17 10:00:35
033812 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-17 09:59:38
033811 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:48:11
033810 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1470 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:37:43
033809 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:35:15
033808 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1469 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:29:44
033807 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1468 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:22:01
033806 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1466 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:16:22
033805 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1465 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:09:07
033804 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 09:04:40
033803 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 08:56:37
033802 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 08:40:33
033801 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-17 08:27:59
033800 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-16 19:44:00
033799 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 17:52:16
033798 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 17:40:58
033797 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 17:11:38
033796 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 16:53:25
033795 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0495 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 16:32:05
033794 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 16:31:09
033793 มหาวิทยาลัยราชภัฏไวลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 16:09:00
033792 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-16 16:02:47
033791 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1465 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:58:36
033790 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1464 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:48:31
033789 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:39:42
033788 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1461 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:39:09
033787 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:38:32
033786 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 1063 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2019-05-16 15:33:26
033785 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1470 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:25:45
033784 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0591 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:11:28
033783 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 15:00:56
033782 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 14:53:40
033781 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 14:48:08
033780 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0590 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 14:21:49
033779 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 13:38:56
033778 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-16 13:22:10
033777 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1561 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 11:46:57
033776 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 11:32:03
033775 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-16 11:07:38
033774 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 10:56:10
033773 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-16 10:39:16
033772 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 09:12:14
033771 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย) 2019-05-16 08:59:22
033770 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(ศิลปกรรม) 2019-05-16 08:59:02
033769 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 2019-05-16 08:56:25
033768 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) 2019-05-16 08:55:55
033767 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) 2019-05-16 08:55:22
033766 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตร์บัณฑิต(ศิลปศึกษา) 2019-05-16 08:54:56
033765 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา) 2019-05-16 08:54:25
033764 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-16 08:49:05
033763 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-05-15 21:46:13
033762 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 21:39:02
033761 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 21:27:49
033760 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 20:50:24
033759 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 20:19:10
033758 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 20:15:31
033757 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 20:07:21
033756 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 20:00:11
033755 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 19:15:26
033754 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 16:05:56
033753 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 14:28:39
033752 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0912 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-15 14:26:09
033751 มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2019-05-15 14:17:49
033750 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 13:27:56
033749 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0408 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 13:14:09
033748 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 13:13:28
033747 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-15 12:15:31
033746 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 11:51:01
033745 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 11:40:47
033744 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 11:34:01
033743 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 11:25:03
033742 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0408 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 10:39:18
033741 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 10:38:49
033740 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-15 09:54:15
033739 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-14 17:24:34
033738 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-14 17:23:55
033737 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-14 17:23:15
033736 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-14 17:22:39
033735 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-14 17:21:44
033734 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-05-14 17:20:47
033733 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2019-05-14 16:25:35
033732 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1305 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-05-14 16:21:27
033731 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2019-05-14 14:52:10
033730 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0729 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา 2019-05-14 14:05:08
033729 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 2019-05-14 13:59:41
033728 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พิษณุโลก 1225 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-14 13:56:04
033727 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-05-14 13:54:59
033726 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พิษณุโลก 1226 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-14 13:52:48
033725 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1487 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 2019-05-14 13:24:19
033724 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1488 ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 2019-05-14 13:23:53
033723 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0727 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 2019-05-14 13:20:32
033722 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0727 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2019-05-14 13:08:46
033721 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราลชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2019-05-14 12:25:48
033720 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1502 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-14 12:00:25
033719 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-14 11:27:34
033718 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-14 11:20:30
033717 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-14 09:27:53
033716 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-14 07:57:57
033715 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 18:51:17
033714 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0625 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2019-05-13 18:49:48
033713 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 18:37:04
033712 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2019-05-13 17:15:47
033711 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-05-13 17:14:22
033710 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-05-13 17:12:28
033709 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1389 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2019-05-13 15:57:08
033708 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2019-05-13 15:38:21
033707 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1720 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-13 15:32:24
033706 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2019-05-13 15:30:35
033705 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0729 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2019-05-13 15:18:51
033704 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์) 2019-05-13 14:58:39
033703 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1073 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-05-13 14:45:23
033702 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0121 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2019-05-13 14:16:57
033701 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พะเยา 0000 พุทธศาสตร์บัณฑิต 2019-05-13 14:03:24
033700 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พะเยา 0000 พุทธศาสตร์บัณฑิต 2019-05-13 14:00:07
033699 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1821 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2019-05-13 13:45:48
033698 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1821 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2019-05-13 13:43:19
033697 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0625 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2019-05-13 13:42:25
033696 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 13:33:28
033695 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 13:23:39
033694 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 13:08:58
033693 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 12:51:42
033692 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 12:47:12
033691 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1247 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 2019-05-13 12:18:28
033690 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2019-05-13 11:44:04
033689 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-05-13 11:41:27
033688 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-05-13 11:39:29
033687 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2019-05-13 11:36:47
033686 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิจัย) 2019-05-13 10:49:08
033685 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตร) 2019-05-13 10:30:57
033684 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0558 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2019-05-13 10:15:05
033683 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0591 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 10:08:07
033682 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0590 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-13 09:55:40
033681 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-05-13 09:05:54
033680 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0932 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-12 18:40:49
033679 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 1286 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2019-05-12 16:50:53
033678 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-12 12:47:03
033677 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-12 12:31:32
033676 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2019-05-12 09:06:09
033675 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0517 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา 1 คน 2019-05-11 16:51:04
033674 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี 0007 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-11 15:36:06
033673 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี 0007 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-11 15:08:08
033672 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี 0007 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-11 14:43:18
033671 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 13:29:10
033670 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 13:28:25
033669 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 13:26:23
033668 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2019-05-11 11:12:08
033667 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 09:56:51
033666 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 09:55:33
033665 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0669 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 09:53:05
033664 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1761 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 09:26:25
033663 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-11 09:21:47
033662 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 18:12:46
033661 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-10 16:20:47
033660 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 16:14:11
033659 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-10 16:11:29
033658 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1052 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 16:07:35
033657 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1304 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2019-05-10 15:55:04
033656 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-05-10 15:24:13
033655 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-05-10 15:15:43
033654 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(คอมฯเพิ่มเติม1) 2019-05-10 15:06:42
033653 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษาตกค้าง1) 2019-05-10 15:03:31
033652 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 14:56:36
033651 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2019-05-10 14:20:20
033650 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-10 14:09:29
033649 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2019-05-10 13:50:16
033648 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 12:54:00
033647 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0380 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-05-10 12:35:18
033646 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-05-10 12:20:47
033645 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2019-05-10 11:54:09
033644 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0862 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 11:24:41
033643 มหาวิทยาลัยบูรา ชลบุรี 0995 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา) 2019-05-10 11:16:49
033642 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0862 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 11:07:32
033641 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-10 10:37:16
033640 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-05-10 09:53:40
033639 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย) 2019-05-10 09:46:29
033638 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 2019-05-10 09:45:37
033637 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 2019-05-10 09:45:05
033636 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) 2019-05-10 09:44:24
033635 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) 2019-05-10 09:43:55
033634 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(ศิลปศึกษา) 2019-05-10 09:43:25
033633 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) 2019-05-10 09:42:53
033632 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตร์บัณฑิต(ศิลปศึกษา) 2019-05-10 09:42:29
033631 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา) 2019-05-10 09:42:01
033630 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 09:36:08
033629 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-05-10 08:51:41
033628 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0025 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-09 17:03:00
033627 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0703 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-09 16:52:41
033626 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0703 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-05-09 16:40:02
 
 ไปหน้าที่

1 1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-8    e-mail : webkuru@ksp.or.th