1 1
1

    ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาที่คุรุสภารับรอง


รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้ส่งแฟ้ม โดยวิธีการ UPLOAD
ลำดับที่ สถาบันการศึกษา จังหวัด รหัสรับรอง ชื่อปริญญา วันเวลาที่ส่ง
043120 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-15 16:56:02
043119 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2021-06-15 14:43:46
043118 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครราชสีมา 1570 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 2021-06-15 14:03:15
043117 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0593 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-15 13:23:05
043116 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี 0749 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-15 11:54:23
043115 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 0971 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-06-14 16:32:22
043114 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-14 16:14:15
043113 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-14 11:30:49
043112 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1720 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-06-13 14:04:31
043111 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2021-06-13 09:29:00
043110 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 1287 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2021-06-13 09:19:05
043109 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 1959 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2021-06-12 16:10:41
043108 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 1959 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2021-06-12 16:07:01
043107 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-06-12 15:50:38
043106 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2021-06-12 14:10:00
043105 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ปทุมธานี 0019 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-11 17:53:09
043104 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ปทุมธานี 0019 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-11 13:22:04
043103 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ปทุมธานี 0019 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-11 09:50:44
043102 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี 0749 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-11 08:57:10
043101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-06-10 20:27:59
043100 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0951 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-10 15:56:33
043099 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2021-06-10 14:37:31
043098 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-06-10 13:48:58
043097 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-10 13:44:01
043096 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-10 13:36:05
043095 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 1758 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2021-06-10 12:48:59
043094 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 1046 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-06-10 12:18:02
043093 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 1046 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณิต 2021-06-10 12:00:09
043092 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-10 10:58:32
043091 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา) 2021-06-10 10:42:42
043090 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-10 10:06:04
043089 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 1217 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-10 09:34:31
043088 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2021-06-10 08:07:33
043087 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตาก 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-06-10 02:22:50
043086 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณพิต 2021-06-09 20:01:11
043085 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1942 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-06-09 17:14:07
043084 ืมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-09 15:24:50
043083 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-06-09 15:21:10
043082 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-06-09 15:18:07
043081 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2021-06-09 15:08:47
043080 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-06-09 15:00:09
043079 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี 1709 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-09 14:45:04
043078 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1055 ครุศาสตรบัณพิต 2021-06-09 14:21:52
043077 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัฑทิต (สาขาวิชาการสอนศิลปะ) 2021-06-09 14:21:21
043076 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2021-06-09 12:45:33
043075 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1702 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-06-09 12:36:49
043074 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0544 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-06-09 12:23:07
043073 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2021-06-09 12:17:19
043072 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1305 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2021-06-09 12:04:49
043071 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2021-06-09 12:00:52
043070 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2021-06-09 11:38:41
043069 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2021-06-09 11:10:35
043068 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-09 11:06:00
043067 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-09 11:04:19
043066 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1702 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-06-09 10:57:05
043065 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-09 10:54:21
043064 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2021-06-09 10:13:36
043063 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1702 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-06-09 10:12:34
043062 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-06-09 10:04:04
043061 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-06-09 09:57:02
043060 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-06-09 09:52:02
043059 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2021-06-09 09:48:57
043058 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1305 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2021-06-09 09:42:57
043057 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1301 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2021-06-09 09:39:04
043056 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0598 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2021-06-09 09:34:35
043055 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต อังกฤษ57 2021-06-09 08:40:05
043054 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สุโขทัย 0014 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-08 21:05:43
043053 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สุโขทัย 0014 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-08 20:57:51
043052 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สุโขทัย 0014 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-08 20:54:49
043051 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-06-08 16:50:54
043050 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-08 16:43:23
043049 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-06-08 16:41:48
043048 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1699 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2021-06-08 16:32:57
043047 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1700 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2021-06-08 16:25:46
043046 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2021-06-08 16:08:57
043045 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-08 15:57:22
043044 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-08 15:48:33
043043 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-06-08 15:37:27
043042 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณพิต 2021-06-08 14:28:16
043041 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 0008 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-08 14:28:04
043040 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0403 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-08 14:05:07
043039 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0958 การศึกษาบัณฑิต 2021-06-08 13:57:46
043038 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 1286 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2021-06-08 13:41:50
043037 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-08 13:29:50
043036 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2021-06-08 13:18:54
043035 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0894 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-08 12:03:12
043034 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-08 10:21:06
043033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (2 ) 2021-06-08 10:19:45
043032 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2021-06-08 10:12:02
043031 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 1879 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2021-06-08 10:07:53
043030 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-08 09:48:17
043029 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-08 09:05:39
043028 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-07 21:04:11
043027 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-07 17:13:16
043026 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0932 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-06-07 16:35:50
043025 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-07 16:34:36
043024 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-07 16:19:53
043023 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-07 16:16:54
043022 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-07 15:43:07
043021 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-07 15:38:07
043020 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1735 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-06-07 15:30:02
043019 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-07 15:16:36
043018 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-07 15:06:44
043017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 2021-06-07 14:49:23
043016 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-07 14:47:55
043015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2021-06-07 12:59:44
043014 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-07 12:56:44
043013 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2021-06-07 12:47:43
043012 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2021-06-07 10:18:07
043011 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-07 09:59:44
043010 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-06-07 09:48:25
043009 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(วิทย์) 2021-06-07 08:57:52
043008 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-07 08:29:32
043007 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ 0017 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-06 11:50:11
043006 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-05 18:00:43
043005 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2021-06-05 16:06:14
043004 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง 0011 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2021-06-05 12:30:15
043003 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2021-06-05 10:02:13
043002 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 1969 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ 2021-06-05 09:44:54
043001 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-05 06:31:22
043000 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1389 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2021-06-04 16:26:00
042999 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-04 16:17:59
042998 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 1969 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ 2021-06-04 16:08:52
042997 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-04 15:53:43
042996 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-04 15:52:27
042995 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0016 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-04 15:22:00
042994 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0016 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-04 15:21:43
042993 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 1966 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-06-04 15:20:07
042992 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0743 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2021-06-04 15:13:30
042991 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-04 15:05:23
042990 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 0008 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-04 15:04:21
042989 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-06-04 14:51:09
042988 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-04 14:27:00
042987 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-06-04 14:11:58
042986 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2021-06-04 14:02:06
042985 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-04 13:51:49
042984 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0016 ึศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-04 13:45:10
042983 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-06-04 13:36:38
042982 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0897 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-06-04 13:19:56
042981 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-04 13:10:18
042980 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0940 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-04 12:22:10
042979 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-06-04 11:59:27
042978 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-06-04 11:47:28
042977 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-06-04 11:21:20
042976 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-04 11:10:20
042975 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-06-04 11:08:10
042974 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-06-04 11:03:40
042973 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 1572 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-04 10:28:41
042972 มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2021-06-04 10:12:34
042971 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-04 09:54:58
042970 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 2021-06-04 09:26:39
042969 มหาวิทยาบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์) 2021-06-04 09:03:15
042968 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 1090 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2021-06-04 08:49:09
042967 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 1090 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2021-06-04 08:27:39
042966 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2021-06-03 20:09:44
042965 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2021-06-03 20:02:59
042964 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา) 2021-06-03 13:17:02
042963 สถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทยศึกษา) 2021-06-03 12:53:57
042962 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2021-06-02 16:45:32
042961 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2021-06-02 16:08:51
042960 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-02 14:55:52
042959 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-02 14:35:57
042958 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-02 14:31:03
042957 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) 2021-06-02 14:30:22
042956 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) 2021-06-02 14:27:14
042955 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-06-02 14:20:26
042954 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-02 11:48:12
042953 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-02 10:18:20
042952 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1200 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-06-02 09:53:45
042951 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0296 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 2021-06-02 09:53:43
042950 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 1959 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2021-06-02 09:27:14
042949 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0735 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2021-06-02 09:26:09
042948 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา 2021-06-02 09:10:53
042947 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0009 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-01 17:53:52
042946 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-01 17:46:01
042945 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ กระบี่ 1018 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-01 17:37:13
042944 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-01 16:56:01
042943 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0016 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 2021-06-01 16:21:48
042942 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0726 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 2021-06-01 15:58:06
042941 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0016 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-01 15:54:39
042940 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม 0020 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-01 15:12:51
042939 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2021-06-01 15:07:47
042938 มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2021-06-01 14:53:59
042937 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0951 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-01 14:37:34
042936 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2021-06-01 14:34:28
042935 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0969 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-06-01 14:18:10
042934 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2021-06-01 14:01:12
042933 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0694 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-01 13:50:13
042932 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0012 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-01 13:00:29
042931 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตาก 1224 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-06-01 11:27:20
042930 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-01 11:14:43
042929 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-01 11:07:16
042928 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-06-01 10:50:28
042927 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-06-01 10:46:17
042926 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตาก 1223 ครุศาสต์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-06-01 10:43:50
042925 มหาวิทยาบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์) 2021-06-01 10:30:22
042924 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม 0020 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-06-01 09:10:32
042923 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สุโขทัย 0014 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 21:52:10
042922 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ตรัง 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) 2021-05-31 21:38:12
042921 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-31 17:34:29
042920 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ลำปาง 0015 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 16:33:17
042919 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 16:17:23
042918 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 16:04:47
042917 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 2021-05-31 16:03:07
042916 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-05-31 16:01:40
042915 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 15:59:55
042914 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2278 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-31 15:24:10
042913 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2021-05-31 14:53:48
042912 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 14:53:21
042911 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 14:51:37
042910 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ลำปาง 0015 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-31 14:51:01
042909 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 14:50:19
042908 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 14:22:12
042907 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-05-31 14:22:07
042906 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 13:00:10
042905 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 12:47:51
042904 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-31 12:38:44
042903 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-05-31 12:30:24
042902 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-31 12:22:16
042901 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 11:57:44
042900 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-31 11:27:08
042899 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-31 11:07:12
042898 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-31 11:03:05
042897 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0013 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 10:43:39
042896 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-31 10:42:17
042895 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 10:22:11
042894 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-31 10:07:05
042893 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 09:54:36
042892 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ชุมพร 1326 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) 2021-05-31 09:45:38
042891 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 09:38:33
042890 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-31 09:06:00
042889 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ชุมพร 1326 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) 2021-05-31 09:03:54
042888 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-05-31 08:50:42
042887 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-05-31 08:42:11
042886 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-05-31 08:42:04
042885 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-05-31 08:36:24
042884 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 2021-05-31 08:28:21
042883 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2021-05-30 14:13:01
042882 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู 0871 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-30 13:23:54
042881 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2021-05-30 10:29:47
042880 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 1017 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2021-05-29 20:47:37
042879 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 0551 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2021-05-29 20:45:48
042878 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นครปฐม 1261 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2021-05-29 16:32:15
042877 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นครปฐม 1261 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2021-05-29 16:30:49
042876 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นครปฐม 1261 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2021-05-29 16:29:01
042875 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 2021-05-29 15:45:02
042874 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2021-05-29 15:43:42
042873 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2021-05-29 15:41:29
042872 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ 1474 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-05-29 12:04:38
042871 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1942 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-05-28 20:17:03
042870 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-28 17:05:39
042869 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ทัศนศิลป์ 2021-05-28 16:57:32
042868 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-28 16:46:31
042867 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1037 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-28 14:50:19
042866 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (ไทย 58) 2021-05-28 14:20:42
042865 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-05-28 11:09:29
042864 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0932 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-05-28 11:06:02
042863 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-28 10:58:03
042862 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0909 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-28 10:09:41
042861 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0735 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 2021-05-27 17:40:41
042860 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี 0010 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-27 16:44:45
042859 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0958 การศึกษาบัณฑิต 2021-05-27 16:10:45
042858 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1633 การศึกษาบัณฑิต 2021-05-27 16:06:41
042857 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0706 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-27 15:09:34
042856 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-05-27 13:53:43
042855 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2021-05-27 13:23:55
042854 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-27 12:48:15
042853 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 1895 ครุศาสตรบัณฑิต ปฐมวัย1 2021-05-27 11:23:42
042852 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(วิทย์) 2021-05-27 09:32:06
042851 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(บริหาร) 2021-05-27 09:00:51
042850 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(บริหาร) 2021-05-27 08:56:36
042849 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0735 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 1คน 2021-05-26 11:44:29
042848 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-25 22:01:14
042847 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร 1719 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-05-25 16:38:14
042846 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1961 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2021-05-25 15:11:30
042845 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-25 12:53:35
042844 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-25 11:45:03
042843 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 5 ปี 2021-05-25 11:40:37
042842 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-25 11:19:17
042841 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1052 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-25 11:05:03
042840 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคม) 2021-05-25 10:21:26
042839 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-25 09:32:36
042838 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0407 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-24 20:10:31
042837 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-05-24 16:51:20
042836 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2021-05-24 16:39:06
042835 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-05-24 16:37:56
042834 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กำแพงเพชร 2434 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-24 16:27:42
042833 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2021-05-24 16:13:25
042832 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-05-24 16:00:14
042831 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2021-05-24 15:44:37
042830 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-24 15:31:22
042829 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 1064 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา 2021-05-24 15:05:11
042828 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0960 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-24 14:52:23
042827 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-24 14:17:58
042826 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0973 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-24 13:44:43
042825 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0772 ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2021-05-24 11:35:55
042824 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0736 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 2021-05-24 11:34:19
042823 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0736 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 2021-05-24 11:32:25
042822 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1581 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-24 10:11:41
042821 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1590 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-24 10:00:17
042820 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 1577 ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-23 14:55:17
042819 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 1577 ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-23 14:54:20
042818 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0973 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-23 14:53:33
042817 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-23 11:07:04
042816 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 1577 ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-23 04:51:02
042815 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0973 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-23 04:49:12
042814 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 1577 ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-23 04:46:19
042813 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2021-05-22 14:53:31
042812 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0969 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-05-22 13:16:38
042811 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0969 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-05-22 12:54:26
042810 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-22 10:35:31
042809 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1702 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอกนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-05-21 17:13:52
042808 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1702 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-05-21 16:54:59
042807 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-21 16:45:39
042806 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตรือุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-05-21 16:36:43
042805 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-05-21 16:25:01
042804 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0694 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-21 16:03:19
042803 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1700 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2021-05-21 16:02:16
042802 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0584 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-21 15:50:33
042801 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2021-05-21 15:45:39
042800 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2021-05-21 15:36:09
042799 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2021-05-21 15:29:47
042798 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2021-05-21 15:21:38
042797 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิจัย) 2021-05-21 15:16:06
042796 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 2112 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-21 12:46:53
042795 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0000 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-21 12:21:15
042794 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-21 11:52:44
042793 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-21 11:49:22
042792 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-05-21 11:24:24
042791 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์) 2021-05-21 10:40:47
042790 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-21 10:29:07
042789 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา) 2021-05-21 10:18:46
042788 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-21 10:07:49
042787 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตร) 2021-05-21 09:07:33
042786 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) 2021-05-21 08:55:42
042785 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 2021-05-20 18:52:39
042784 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 2021-05-20 17:27:30
042783 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 2021-05-20 16:59:32
042782 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 1245 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-20 16:27:37
042781 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1067 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 2021-05-20 15:46:53
042780 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2021-05-20 15:15:56
042779 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 2021-05-20 14:41:48
042778 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2021-05-20 13:56:09
042777 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-05-20 13:47:52
042776 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1033 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-20 11:28:29
042775 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (การสอนฟิสิกส์) 2021-05-20 11:12:15
042774 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 0556 การศึกษาบัณฑิต 2021-05-20 10:44:43
042773 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-19 16:03:06
042772 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-19 13:52:23
042771 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1600 ครุศาตรบัณฑิต 2021-05-19 13:18:35
042770 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-05-19 11:24:05
042769 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0716 ครุศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ 57) 2021-05-19 10:58:37
042768 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรี 58) 2021-05-19 10:58:02
042767 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-19 09:15:01
042766 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 0556 การศึกษาบัณฑิต 2021-05-18 21:14:01
042765 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1052 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-18 17:22:52
042764 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-18 16:35:58
042763 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0812 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2021-05-18 16:11:52
042762 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี 0007 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-18 15:30:23
042761 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-05-18 15:03:05
042760 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-05-18 14:16:11
042759 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-05-18 14:04:50
042758 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2021-05-18 13:42:07
042757 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 2600 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2021-05-18 13:38:14
042756 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2021-05-18 13:18:11
042755 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2021-05-18 13:09:52
042754 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2021-05-18 12:04:35
042753 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0735 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2 คน 2021-05-18 11:50:17
042752 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0958 การศึกษาบัณฑิต 2021-05-18 11:21:20
042751 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2021-05-18 11:10:30
042750 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา 58) 2021-05-18 10:20:14
042749 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรี 56) 2021-05-18 10:19:30
042748 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรี 57) 2021-05-18 10:18:52
042747 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1228 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-05-18 09:33:35
042746 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1229 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-05-18 08:44:06
042745 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1033 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-17 16:33:22
042744 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1033 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-17 16:19:52
042743 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-17 15:54:57
042742 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1033 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-17 15:12:42
042741 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2021-05-17 15:00:13
042740 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1033 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-17 14:54:45
042739 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1302 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2021-05-17 13:30:09
042738 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0706 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-17 13:24:13
042737 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0583 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-17 13:11:03
042736 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0584 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-17 12:59:29
042735 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0584 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-17 12:29:20
042734 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-17 12:11:36
042733 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 1572 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-17 11:38:12
042732 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-05-17 09:48:38
042731 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-14 14:37:21
042730 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-14 14:20:56
042729 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต) 2021-05-14 13:44:04
042728 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-14 13:12:16
042727 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต) 2021-05-14 11:22:13
042726 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-13 17:15:47
042725 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1067 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 2021-05-13 16:02:10
042724 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2021-05-13 15:17:56
042723 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1067 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 2021-05-13 15:08:06
042722 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-13 14:21:14
042721 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต) 2021-05-13 14:13:38
042720 มหาวิทยาลัยบูราพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) 2021-05-13 13:50:06
042719 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-05-13 11:42:54
042718 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0537 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-13 11:32:16
042717 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1067 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 2021-05-13 10:38:51
042716 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0537 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-12 17:09:12
042715 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1760 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-12 16:57:46
042714 มหาวิทยาลัยการจัดการเเละเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-12 16:44:52
042713 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0536 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-12 16:44:41
042712 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-12 16:23:38
042711 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1685 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-12 16:22:52
042710 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-12 16:21:41
042709 มหาวิทยาลัยการจัดการเเละเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-12 15:57:12
042708 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 2112 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-12 14:39:45
042707 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 2112 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-12 13:18:31
042706 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0864 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-12 11:55:28
042705 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารฯ) 2021-05-12 10:46:14
042704 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 1756 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-05-12 10:44:42
042703 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คอมฯ) 2021-05-12 10:24:01
042702 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตร) 2021-05-12 10:14:12
042701 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0000 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-12 09:24:40
042700 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-05-11 17:49:12
042699 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-11 16:18:46
042698 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-11 15:16:29
042697 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2270 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-11 15:07:47
042696 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-05-11 14:47:29
042695 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-11 14:34:33
042694 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป) (5 ปี) 2021-05-11 14:32:47
042693 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-11 14:20:46
042692 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-11 14:11:23
042691 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-11 13:41:43
042690 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา) 2021-05-11 13:39:43
042689 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (การสอนฟิสิกส์) 2021-05-11 11:04:41
042688 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-11 10:20:23
042687 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-11 09:54:32
042686 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-11 09:20:34
042685 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขานาฏศิลป์และการแสดง) 2021-05-10 21:37:51
042684 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2021-05-10 15:35:48
042683 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2021-05-10 15:33:42
042682 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1636 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-08 13:49:56
042681 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 2334 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-08 12:46:54
042680 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 0934 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-08 10:01:00
042679 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 0934 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-07 20:53:55
042678 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 0934 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-07 20:23:23
042677 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 0934 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-07 20:23:11
042676 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 0934 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-07 20:03:24
042675 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-07 16:04:24
042674 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-05-07 15:42:12
042673 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1633 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-05-07 15:19:19
042672 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-07 14:14:22
042671 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-07 13:47:59
042670 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-07 13:33:45
042669 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0735 ครุศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์58 4 คน) 2021-05-07 11:38:59
042668 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1721 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-06 16:49:38
042667 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1720 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-05-06 16:27:27
042666 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 1572 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-06 15:17:42
042665 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาการสอนฟิสิกส์) 2021-05-06 08:22:37
042664 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-05 15:01:32
042663 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1682 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-05 14:51:48
042662 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1676 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-05 14:50:22
042661 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2278 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-05 14:29:05
042660 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-05 13:54:08
042659 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-05 13:40:07
042658 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคม) 2021-05-05 13:28:45
042657 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคม) 2021-05-05 13:28:31
042656 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 1217 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-05 13:19:24
042655 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 1217 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-05 10:52:35
042654 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-05 09:45:35
042653 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-03 21:07:21
042652 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-03 20:46:19
042651 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-03 17:12:35
042650 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-03 17:02:05
042649 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ นครปฐม 0529 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2021-05-03 16:26:58
042648 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-05-03 16:24:38
042647 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ นครปฐม 1534 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-03 16:14:31
042646 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-03 16:08:14
042645 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0958 การศึกษาบัณฑิต 2021-05-03 16:06:25
042644 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0969 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-05-03 16:06:12
042643 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ นครปฐม 1534 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-03 16:03:24
042642 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ นครปฐม 1534 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-03 16:01:50
042641 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-05-03 15:57:08
042640 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-05-03 15:51:31
042639 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-03 12:25:41
042638 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-03 11:59:10
042637 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1463 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-03 11:47:17
042636 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-05-03 11:18:07
042635 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-03 10:54:17
042634 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0339 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-05-03 10:19:22
042633 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 2021-05-03 10:18:22
042632 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1818 พุทธศาสตรบัณฑิต 2021-05-03 09:36:15
042631 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 2021-05-01 15:17:48
042630 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นครปฐม 1871 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 2021-05-01 15:16:40
042629 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นครปฐม 1870 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2021-05-01 14:44:43
042628 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-05-01 11:50:57
042627 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2021-04-30 18:35:06
042626 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นครปฐม 1868 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2021-04-30 18:30:57
042625 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-30 16:28:51
042624 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-30 16:06:21
042623 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-30 15:53:17
042622 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1721 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-04-30 15:34:30
042621 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต ไทย581 2021-04-30 14:05:55
042620 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-04-30 14:03:49
042619 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์58 2021-04-30 14:03:36
042618 มหาวิทยาลัยราชภะฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต วิท582 2021-04-30 14:01:11
042617 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0666 ครุศาสตรบัณฑิต มวย581 2021-04-30 13:58:52
042616 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 54 2021-04-30 13:56:15
042615 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต ครุ572 2021-04-30 13:53:11
042614 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต คณิต582 2021-04-30 13:47:31
042613 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต อังกฤษ581 2021-04-30 13:41:03
042612 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1720 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-04-30 12:18:27
042611 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต 58ครุ8 2021-04-30 12:18:22
042610 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-30 11:54:33
042609 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต คณิต582 2021-04-30 11:48:05
042608 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาการสอนฟิสิกส์) 2021-04-30 11:35:27
042607 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์) 2021-04-30 11:23:02
042606 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-30 11:15:09
042605 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) 2021-04-30 11:13:03
042604 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 1711 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-04-30 11:09:31
042603 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-04-30 10:36:33
042602 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-30 09:57:59
042601 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1294 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2021-04-29 18:34:19
042600 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0513 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2021-04-29 18:32:14
042599 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1291 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2021-04-29 18:30:03
042598 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1291 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2021-04-29 18:27:20
042597 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1299 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2021-04-29 18:24:49
042596 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-29 15:54:22
042595 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2021-04-29 14:28:55
042594 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1290 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2021-04-29 14:20:03
042593 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์และการแสดง) 2021-04-29 14:15:52
042592 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1289 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2021-04-29 14:15:43
042591 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1303 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 2021-04-29 14:10:38
042590 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1294 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2021-04-29 14:00:03
042589 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1296 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 2021-04-29 13:52:28
042588 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1299 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2021-04-29 13:45:43
042587 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1291 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2021-04-29 13:38:19
042586 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1288 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2021-04-29 13:25:35
042585 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-29 09:26:53
042584 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 1021 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-29 09:23:28
042583 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 1020 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-29 09:21:48
042582 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1699 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2021-04-28 21:53:11
042581 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2021-04-28 19:55:03
042580 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1699 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) 2021-04-28 19:48:18
042579 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2021-04-28 19:42:07
042578 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2021-04-28 19:35:32
042577 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2021-04-28 19:26:05
042576 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2021-04-28 19:19:39
042575 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-04-28 18:21:58
042574 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0909 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-28 16:03:15
042573 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1200 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-04-28 14:34:42
042572 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-28 14:03:34
042571 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรบัตฑิต 2021-04-28 12:26:19
042570 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0312 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-28 11:40:26
042569 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-28 11:22:00
042568 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 2564 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2021-04-28 10:35:50
042567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-28 10:15:30
042566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0735 ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 2021-04-28 09:00:57
042565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0736 ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาฯ) 2021-04-28 08:59:31
042564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0735 ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย) 2021-04-28 08:56:22
042563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0784 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-27 17:52:58
042562 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0783 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-27 17:52:13
042561 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0782 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-27 17:51:31
042560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-27 17:10:57
042559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-27 16:37:25
042558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-27 16:31:03
042557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0590 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-27 15:57:30
042556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0591 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-27 15:56:35
042555 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-27 15:02:34
042554 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตบัณฑิต 2021-04-27 15:00:03
042553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0993 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2021-04-27 13:59:38
042552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0993 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2021-04-27 13:54:07
042551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1271 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-27 13:53:33
042550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1270 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 2021-04-27 13:52:37
042549 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1575 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-27 13:32:23
042548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2021-04-27 11:09:51
042547 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-27 09:58:13
042546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 0779 ศึกษาศาสตรบัณฑิต(การจัดการเรียนรู้) 2021-04-27 09:13:39
042545 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0735 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา58 2021-04-27 09:07:02
042544 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 2021-04-26 17:28:41
042543 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-04-26 15:10:52
042542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1047 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-04-26 15:09:38
042541 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-26 15:05:14
042540 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-26 15:03:33
042539 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-26 12:41:08
042538 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 1531 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-26 12:40:47
042537 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 1532 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-26 11:48:04
042536 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-26 11:21:08
042535 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-26 10:49:40
042534 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-26 10:14:44
042533 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จันทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-26 08:34:39
042532 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-04-25 20:57:48
042531 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2021-04-25 20:51:19
042530 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2021-04-25 20:45:47
042529 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1700 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2021-04-25 20:29:01
042528 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขานาฏศิลป์และการแสดง) 2021-04-25 12:06:13
042527 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1720 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-04-25 11:01:12
042526 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-24 15:55:54
042525 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 2021-04-24 15:23:46
042524 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การาบิหารการศึกษา) 2021-04-24 14:26:20
042523 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2021-04-23 15:39:26
042522 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2021-04-23 15:32:49
042521 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-23 10:15:18
042520 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2021-04-22 16:42:55
042519 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2021-04-22 16:22:44
042518 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2021-04-22 16:00:21
042517 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวรรมคอมพิวเตอร์) 2021-04-22 15:40:04
042516 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก 1803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2021-04-22 14:51:03
042515 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0109 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-04-22 14:41:38
042514 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2021-04-22 14:32:35
042513 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1033 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-22 14:26:11
042512 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2021-04-22 14:22:42
042511 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2021-04-22 14:07:45
042510 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1033 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-22 13:51:08
042509 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 0720 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2021-04-22 13:09:25
042508 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 0720 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2021-04-22 13:00:57
042507 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 0720 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2021-04-22 12:47:22
042506 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 0720 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2021-04-22 12:31:31
042505 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 0720 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2021-04-22 12:18:33
042504 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0966 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-22 11:17:01
042503 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0747 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-22 11:07:50
042502 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0941 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-22 11:04:48
042501 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0940 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-22 11:03:36
042500 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0951 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-22 10:40:00
042499 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 2021-04-22 10:10:08
042498 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-04-22 08:53:15
042497 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1913 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-21 16:08:32
042496 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-21 15:49:31
042495 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี 1709 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-21 15:48:59
042494 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2021-04-21 15:29:18
042493 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี 1709 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-04-21 15:03:10
042492 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0951 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-21 14:03:25
042491 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 1048 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-21 13:56:40
042490 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-21 13:53:39
042489 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 1666 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-04-21 13:41:07
042488 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 1666 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-21 13:34:05
042487 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1055 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-21 13:24:18
042486 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-21 13:15:58
042485 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1057 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-21 12:18:22
042484 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0958 การศึกษาบัณฑิต 2021-04-21 12:03:25
042483 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2021-04-21 11:52:29
042482 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1409 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-04-21 11:42:55
042481 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2021-04-21 11:32:41
042480 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-21 11:18:03
042479 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จันทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-21 11:10:03
042478 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-21 10:52:18
042477 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-21 10:37:27
042476 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-21 10:34:50
042475 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2021-04-21 10:08:54
042474 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-21 10:05:00
042473 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0951 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-21 10:04:07
042472 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0854 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-21 09:59:26
042471 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลำพูน 1834 พุทธศาสตรบัณฑิต 2021-04-20 16:46:47
042470 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-20 15:14:10
042469 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษาบัณฑิต 2021-04-20 14:13:09
042468 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-20 13:33:35
042467 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-20 12:22:51
042466 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1067 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 2021-04-20 11:11:53
042465 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0853 ครุศาสตร์บัณฑิต 2021-04-20 11:05:47
042464 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1941 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2021-04-20 10:25:42
042463 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2021-04-20 09:54:02
042462 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1941 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2021-04-20 09:45:43
042461 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0960 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-19 14:26:32
042460 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-19 14:00:52
042459 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตร) 2021-04-19 13:46:40
042458 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) 2021-04-19 11:44:38
042457 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-19 11:41:59
042456 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0709 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2021-04-19 11:39:59
042455 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-19 11:22:55
042454 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 2021-04-19 11:16:07
042453 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-19 11:14:11
042452 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2021-04-19 10:40:12
042451 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตร) 2021-04-19 09:43:26
042450 มหาวิทาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0780 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-19 09:40:40
042449 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-19 09:38:24
042448 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(สังคม) 2021-04-19 09:35:31
042447 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-19 09:34:27
042446 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี 1219 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา) 2021-04-19 09:13:55
042445 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-17 15:01:01
042444 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-16 13:47:37
042443 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0700 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-16 11:30:29
042442 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0958 การศึกษาบัณฑิต 2021-04-16 11:01:06
042441 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2021-04-16 10:48:43
042440 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-16 10:12:47
042439 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-16 09:33:57
042438 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย) 2021-04-15 22:23:20
042437 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-12 22:31:37
042436 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1922 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2021-04-12 12:11:58
042435 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1921 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2021-04-12 12:09:41
042434 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1921 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2021-04-12 12:08:53
042433 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-11 19:22:10
042432 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-11 18:37:26
042431 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-11 17:52:33
042430 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 5 ปี 2021-04-10 20:32:44
042429 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-04-10 13:20:42
042428 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0947 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 15:59:38
042427 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 15:56:18
042426 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 15:22:25
042425 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0249 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-04-09 14:46:15
042424 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 14:45:10
042423 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-04-09 14:41:51
042422 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-04-09 14:20:41
042421 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0943 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 14:15:16
042420 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0858 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2021-04-09 14:03:23
042419 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0858 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2021-04-09 14:02:38
042418 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 13:14:31
042417 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0785 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 13:03:28
042416 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0784 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 13:02:53
042415 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0783 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 13:02:07
042414 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0782 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 13:00:22
042413 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 13:00:00
042412 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0781 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 12:59:24
042411 มหาวิทาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0780 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 12:57:27
042410 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0943 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 12:38:39
042409 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 12:23:05
042408 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0947 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 11:16:03
042407 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0943 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 11:09:28
042406 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1603 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 11:08:37
042405 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1961 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2021-04-09 10:57:48
042404 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-09 10:36:02
042403 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0943 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 10:27:13
042402 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0943 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 10:00:22
042401 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0943 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 09:50:41
042400 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0949 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 09:39:26
042399 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 09:26:22
042398 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-09 09:08:18
042397 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 1835 พุทธศาสตรบัณฑิต 2021-04-08 18:02:23
042396 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-08 16:55:44
042395 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1469 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-08 16:51:47
042394 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1464 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-08 16:39:31
042393 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1462 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-08 16:25:18
042392 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2087 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2021-04-08 16:19:46
042391 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2085 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2021-04-08 16:17:03
042390 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1468 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-08 16:10:51
042389 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1463 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-08 15:58:52
042388 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2021-04-08 14:57:33
042387 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-08 14:23:22
042386 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-08 13:25:07
042385 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-08 12:53:53
042384 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-04-08 11:51:26
042383 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-08 11:05:30
042382 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 1572 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-08 10:58:04
042381 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1638 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-04-08 10:32:24
042380 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0951 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-08 10:24:22
042379 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1638 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-04-08 10:12:03
042378 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2087 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2021-04-08 09:24:56
042377 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0951 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-08 08:44:27
042376 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-07 16:54:21
042375 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0747 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-07 15:55:33
042374 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 1332 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 2021-04-07 15:52:13
042373 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0951 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-07 15:37:05
042372 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0958 การศึกษาบัณฑิต 2021-04-07 14:53:22
042371 มหาวิทยาลัยฟอฏอนี ปัตตานี 1333 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู 2021-04-07 14:30:57
042370 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 2021-04-07 14:28:03
042369 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-04-07 14:26:57
042368 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-04-07 12:34:32
042367 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-04-07 11:48:35
042366 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(บริหาร) 2021-04-07 10:41:55
042365 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2021-04-07 10:08:52
042364 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-07 10:04:01
042363 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-07 09:46:12
042362 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-07 09:12:55
042361 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-07 09:06:27
042360 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 19:23:45
042359 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1820 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2021-04-05 18:35:23
042358 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1821 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2021-04-05 18:34:21
042357 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-05 17:24:20
042356 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 1332 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 2021-04-05 16:04:50
042355 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0951 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-05 16:01:50
042354 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2278 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-05 15:47:49
042353 มหาวิทยาลัยฟอฏอนี ปัตตานี 1333 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู 2021-04-05 15:20:45
042352 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 15:12:02
042351 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-05 14:00:30
042350 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 13:53:25
042349 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 13:52:42
042348 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 13:51:00
042347 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 13:50:12
042346 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-05 13:42:08
042345 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-04-05 13:27:00
042344 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 1790 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-04-05 12:26:07
042343 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-04-05 11:19:27
042342 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0937 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 09:55:02
042341 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1067 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 2021-04-05 09:45:48
042340 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1067 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 2021-04-05 09:39:41
042339 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1597 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 09:25:32
042338 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1598 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 09:24:37
042337 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1588 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 09:23:27
042336 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1592 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 09:21:55
042335 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1599 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 09:20:52
042334 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1601 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 09:19:46
042333 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1602 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 09:18:44
042332 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1586 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 09:16:18
042331 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-05 09:15:06
042330 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-04-05 09:07:30
042329 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1067 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 2021-04-05 08:51:46
042328 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1067 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 2021-04-05 08:45:36
042327 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 1287 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-04 14:01:07
042326 มหาวิทยาลัยการจัดการเเละเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-04-04 12:54:18
042325 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-04-03 11:00:06
042324 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-04-03 10:54:21
042323 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-03 10:36:33
042322 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 1756 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-04-02 15:30:34
042321 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 1501 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-02 13:48:50
042320 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-02 12:05:07
042319 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 1756 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-04-02 11:57:33
042318 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-02 10:48:09
042317 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 1756 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-04-02 10:44:15
042316 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1568 พุทธศาสตรบัณฑิต 2021-04-01 21:07:00
042315 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 1048 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-04-01 17:08:31
042314 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-04-01 16:14:38
042313 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1228 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-04-01 12:15:23
042312 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2021-04-01 11:17:34
042311 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0320 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-04-01 10:34:26
042310 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-04-01 10:11:18
042309 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 1036 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-04-01 08:14:50
042308 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2021-03-31 18:05:57
042307 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีตะวันตก) 2021-03-31 17:42:47
042306 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 2021-03-31 17:08:35
042305 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 1036 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-03-31 17:06:09
042304 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2021-03-31 16:57:26
042303 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 1036 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-03-31 15:54:57
042302 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 1959 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2021-03-31 15:19:28
042301 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-31 14:25:30
042300 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2021-03-31 14:00:08
042299 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2021-03-31 13:42:35
042298 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2021-03-31 13:42:20
042297 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-31 13:42:04
042296 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2021-03-31 13:41:24
042295 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) 2021-03-31 13:34:44
042294 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2021-03-31 13:07:10
042293 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-03-31 13:00:44
042292 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษา) 2021-03-31 11:58:46
042291 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-31 11:10:06
042290 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 2021-03-31 10:58:07
042289 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-31 10:48:37
042288 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-31 10:22:37
042287 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2021-03-31 10:16:38
042286 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-31 10:03:29
042285 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(คณิต) 2021-03-31 09:54:16
042284 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) 2021-03-31 09:27:29
042283 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 2021-03-30 16:38:04
042282 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1594 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-30 15:36:18
042281 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1594 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-30 15:19:58
042280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0132 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2021-03-30 15:04:33
042279 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0728 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2021-03-30 15:04:06
042278 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0726 ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2021-03-30 15:03:37
042277 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0099 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2021-03-30 11:21:08
042276 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-03-30 10:32:30
042275 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) 2021-03-30 09:57:01
042274 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0958 การศึกษาบัณฑิต 2021-03-30 09:56:00
042273 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1633 การคึกษามหาบัณฑิต 2021-03-30 09:41:09
042272 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-03-30 09:35:16
042271 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2021-03-29 16:39:07
042270 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2021-03-29 16:25:16
042269 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-03-29 15:55:03
042268 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดนตรีศึกษา 2021-03-29 15:39:48
042267 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2021-03-29 15:33:48
042266 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-03-29 15:29:33
042265 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 2021-03-29 15:29:29
042264 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 2021-03-29 15:23:02
042263 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2021-03-29 15:07:16
042262 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-29 15:06:08
042261 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-03-29 15:02:20
042260 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-03-29 14:52:36
042259 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-29 14:11:57
042258 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-03-29 13:43:51
042257 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(จิตฯ) 2021-03-29 13:11:36
042256 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-29 11:45:37
042255 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0937 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-29 10:46:27
042254 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1016 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-29 10:45:15
042253 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-29 10:07:31
042252 สภาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ นนทบุรี 1219 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา) 2021-03-28 22:29:37
042251 สภาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ นนทบุรี 1219 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา) 2021-03-28 22:28:49
042250 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 1651 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-28 16:31:11
042249 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 1649 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-28 16:29:49
042248 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-03-28 14:48:23
042247 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1073 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-03-28 13:52:26
042246 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1389 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2021-03-28 13:36:33
042245 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1073 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-03-28 13:21:56
042244 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1370 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-27 13:15:38
042243 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2021-03-27 11:17:10
042242 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2021-03-27 10:48:54
042241 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1057 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-27 10:29:52
042240 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1409 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-03-27 08:45:56
042239 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-26 16:12:55
042238 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-26 16:06:19
042237 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-26 16:02:22
042236 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0897 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-26 15:32:21
042235 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1370 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-26 15:01:30
042234 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร 1081 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-26 15:00:32
042233 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1370 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-26 14:59:45
042232 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2021-03-26 14:58:54
042231 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2021-03-26 14:52:44
042230 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-03-26 13:48:02
042229 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-26 13:39:33
042228 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-03-25 17:32:40
042227 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 1054 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2021-03-25 16:30:29
042226 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 1054 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2021-03-25 15:54:27
042225 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 1054 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2021-03-25 15:50:16
042224 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 1054 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2021-03-25 15:49:46
042223 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 1054 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2021-03-25 15:49:00
042222 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-25 15:37:37
042221 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-25 15:35:22
042220 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-25 15:31:43
042219 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1676 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-25 15:25:35
042218 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 1032 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-25 15:20:20
042217 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2021-03-25 15:18:00
042216 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-03-25 14:46:13
042215 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1675 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-25 14:32:01
042214 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) 2021-03-25 14:21:52
042213 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2021-03-25 14:21:18
042212 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 2021-03-25 14:20:32
042211 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2021-03-25 14:19:51
042210 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1677 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-25 13:53:34
042209 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1676 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-25 13:09:25
042208 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1675 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-25 13:05:05
042207 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1684 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-25 13:02:43
042206 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1674 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-25 12:59:44
042205 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0910 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-25 11:48:11
042204 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2021-03-25 11:31:24
042203 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2021-03-25 11:17:09
042202 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดนตรีคีตศิลป์สากล) 2021-03-25 09:52:40
042201 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 0519 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) 2021-03-25 09:20:41
042200 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-25 08:38:48
042199 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1229 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) 2021-03-25 08:27:00
042198 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0295 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 2021-03-24 16:41:15
042197 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 2021-03-24 16:32:58
042196 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-24 15:08:00
042195 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-24 14:57:28
042194 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2021-03-24 14:56:28
042193 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0178 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-03-24 14:13:20
042192 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-24 13:22:40
042191 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0932 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-03-23 16:05:35
042190 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0873 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-23 15:18:10
042189 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0109 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2021-03-23 14:38:04
042188 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1040 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-23 14:17:46
042187 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-23 14:15:48
042186 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-23 14:14:03
042185 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-23 14:12:20
042184 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-23 14:10:48
042183 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1040 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-23 14:08:38
042182 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1040 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-23 14:06:56
042181 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-23 14:05:18
042180 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตร) 2021-03-23 13:16:01
042179 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-03-23 11:42:44
042178 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 1217 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-23 10:00:25
042177 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2021-03-22 16:14:02
042176 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-22 14:45:52
042175 มหาวิทยาลัยการจัดการเเละเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-22 13:36:37
042174 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2021-03-22 13:36:13
042173 มหาวิทยาลัยการจัดการเเละเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-22 13:34:30
042172 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 2021-03-22 13:28:31
042171 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-22 13:13:03
042170 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-03-22 12:59:46
042169 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-22 12:38:20
042168 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2021-03-22 11:38:33
042167 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0966 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-22 11:33:44
042166 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-03-22 11:04:31
042165 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-03-22 10:35:00
042164 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-22 10:30:23
042163 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-22 09:43:19
042162 มหวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-22 09:41:43
042161 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-03-20 15:39:35
042160 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-03-20 14:03:26
042159 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-19 17:40:13
042158 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0854 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-19 17:15:41
042157 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-03-19 16:19:53
042156 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-03-19 15:36:01
042155 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0543 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2021-03-19 15:10:28
042154 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 2021-03-19 15:02:25
042153 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 2021-03-19 15:00:54
042152 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-19 14:53:11
042151 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0741 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-19 14:02:11
042150 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-19 13:47:13
042149 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร 1886 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-19 11:46:44
042148 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0940 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-19 09:49:14
042147 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-19 09:39:50
042146 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-03-18 16:25:13
042145 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-18 16:17:10
042144 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-18 16:11:44
042143 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-18 15:26:56
042142 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-18 15:12:38
042141 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู 1707 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-18 15:11:09
042140 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-18 14:50:14
042139 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1633 การศึกษามหาบัณฑิต 2021-03-18 14:43:45
042138 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-18 14:30:22
042137 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-18 14:28:51
042136 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู 1707 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-18 14:27:53
042135 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2021-03-18 14:02:38
042134 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2021-03-18 12:31:01
042133 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-18 12:15:41
042132 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1037 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-18 12:15:01
042131 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1377 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-18 11:55:26
042130 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-03-18 11:42:35
042129 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1939 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2021-03-18 11:28:56
042128 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1720 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2021-03-18 11:22:56
042127 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2021-03-18 10:08:54
042126 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2021-03-18 10:07:10
042125 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา 58) 2021-03-17 16:58:29
042124 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา 58) 2021-03-17 16:44:18
042123 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2021-03-17 16:39:56
042122 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2021-03-17 14:32:17
042121 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2021-03-17 14:31:19
 
 ไปหน้าที่

1 1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-8    e-mail : webkuru@ksp.or.th