1 1
1

    ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาที่คุรุสภารับรอง


รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้ส่งแฟ้ม โดยวิธีการ UPLOAD
ลำดับที่ สถาบันการศึกษา จังหวัด รหัสรับรอง ชื่อปริญญา วันเวลาที่ส่ง
039807 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1389 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2020-07-15 16:28:15
039806 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-15 16:17:12
039805 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-15 15:53:33
039804 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 2020-07-15 15:51:33
039803 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2020-07-15 15:43:46
039802 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 2020-07-15 15:13:54
039801 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 2020-07-15 14:54:13
039800 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 1572 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-15 14:06:19
039799 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร 1198 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-15 10:51:45
039798 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-15 10:42:46
039797 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-15 10:31:03
039796 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0894 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-15 09:39:37
039795 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0013 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-15 02:46:11
039794 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-07-14 18:46:24
039793 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-07-14 18:21:20
039792 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-14 17:53:44
039791 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-14 16:59:16
039790 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1055 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-14 16:55:14
039789 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-14 16:17:51
039788 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 2020-07-14 16:05:21
039787 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 2020-07-14 15:49:27
039786 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 2020-07-14 15:44:41
039785 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2020-07-14 15:35:22
039784 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 2020-07-14 15:09:39
039783 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีวสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1702 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-07-14 15:08:20
039782 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 2020-07-14 14:42:20
039781 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 2020-07-14 14:39:12
039780 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-07-14 14:10:25
039779 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 1191 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-14 14:09:34
039778 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-07-14 13:57:16
039777 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2020-07-14 13:38:46
039776 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0882 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2020-07-14 13:05:35
039775 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 1287 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-14 12:17:26
039774 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1040 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-14 12:05:06
039773 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-07-14 11:53:54
039772 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-14 11:40:49
039771 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-07-14 11:31:15
039770 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 0934 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-14 10:52:36
039769 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-07-14 10:49:15
039768 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-07-14 10:47:04
039767 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-07-14 10:42:48
039766 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1633 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-07-14 10:18:39
039765 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-07-14 10:16:23
039764 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี 0010 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-14 09:50:01
039763 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-14 09:48:33
039762 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-14 09:48:32
039761 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 2112 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-14 09:40:49
039760 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 2112 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-14 09:39:27
039759 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-14 09:31:31
039758 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0543 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-07-13 16:24:42
039757 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0544 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-07-13 15:47:20
039756 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 1191 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-13 14:40:44
039755 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-13 14:28:06
039754 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-13 14:17:51
039753 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-13 14:11:06
039752 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2020-07-13 14:00:22
039751 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-13 13:52:04
039750 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-13 13:43:09
039749 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0901 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 2020-07-13 13:37:12
039748 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2020-07-13 13:34:11
039747 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0901 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-07-13 13:30:42
039746 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1040 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-13 13:15:49
039745 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-13 13:07:40
039744 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2020-07-13 11:42:34
039743 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-13 10:47:59
039742 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2020-07-13 10:39:42
039741 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-13 09:31:12
039740 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ยโสธร 1533 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-13 08:10:57
039739 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 2581 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2020-07-12 14:21:18
039738 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2020-07-12 13:37:56
039737 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจศึกษา) 2020-07-12 11:39:00
039736 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1388 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2020-07-12 11:02:34
039735 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-07-12 10:43:18
039734 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) 2020-07-11 17:21:36
039733 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1710 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-07-11 14:13:35
039732 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1710 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-07-11 13:25:17
039731 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1710 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-07-11 13:02:37
039730 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1710 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-07-11 12:31:19
039729 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1710 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-07-11 12:12:08
039728 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1710 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-07-11 11:15:29
039727 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1710 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-07-11 11:02:53
039726 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2020-07-11 10:46:47
039725 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-11 09:38:33
039724 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาตรมหาบัณฑิต 2020-07-10 16:42:28
039723 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(สังคม) 2020-07-10 16:26:30
039722 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1387 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-10 16:20:49
039721 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก 1835 พุทธศาสตรบัณฑิต 2020-07-10 15:53:55
039720 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค พะเยา 1723 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-10 15:52:51
039719 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิจัย) 2020-07-10 15:51:51
039718 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค พะเยา 1723 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-10 15:50:02
039717 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ยโสธร 1533 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-10 15:07:34
039716 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ยโสธร 1533 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-10 15:03:35
039715 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0938 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-10 14:20:19
039714 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0966 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) 2020-07-10 14:05:27
039713 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-10 12:14:55
039712 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-10 11:41:43
039711 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-10 11:36:27
039710 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-10 11:21:43
039709 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-10 11:17:15
039708 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1681 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-10 11:03:24
039707 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1683 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-10 10:59:27
039706 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1273 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-10 10:57:53
039705 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 2020-07-10 10:06:27
039704 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2020-07-10 10:05:53
039703 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2020-07-10 10:04:48
039702 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-10 09:28:11
039701 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) 2020-07-09 21:10:50
039700 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-09 18:13:00
039699 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1710 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-07-09 16:43:12
039698 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0052 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-07-09 16:26:10
039697 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 0556 การศึกษาบัณฑิต 2020-07-09 16:20:30
039696 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 2020-07-09 16:10:43
039695 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-09 16:05:26
039694 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ชุมพร 1326 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) 2020-07-09 15:42:46
039693 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 1959 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-07-09 15:34:54
039692 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1710 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-07-09 15:33:04
039691 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1710 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-07-09 14:27:16
039690 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1710 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-07-09 14:00:52
039689 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-09 13:47:49
039688 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2020-07-09 13:46:29
039687 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 0556 การศึกษาบัณฑิต 2020-07-09 13:38:10
039686 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1546 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2020-07-09 13:37:36
039685 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-09 12:02:46
039684 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 1036 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-07-09 11:52:48
039683 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-09 11:13:19
039682 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 1756 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-07-09 10:47:03
039681 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลย 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-09 10:39:20
039680 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 2020-07-09 10:24:51
039679 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคม) 2020-07-09 09:46:49
039678 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-08 21:31:29
039677 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-08 17:19:26
039676 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2020-07-08 16:13:31
039675 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0295 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา 2020-07-08 16:12:19
039674 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 1064 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-08 16:11:00
039673 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลย 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-08 16:07:08
039672 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 1532 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-08 15:48:01
039671 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 1531 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-08 15:46:40
039670 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-08 15:10:10
039669 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา) 2020-07-08 14:48:36
039668 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คอมฯ) 2020-07-08 14:47:39
039667 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิจัย) 2020-07-08 14:40:10
039666 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรฯ) 2020-07-08 14:29:36
039665 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-08 14:07:23
039664 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-08 13:57:44
039663 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรฯ61) 2020-07-08 13:56:00
039662 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 1606 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-08 13:33:28
039661 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2020-07-08 12:59:55
039660 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-08 12:47:24
039659 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-08 12:08:58
039658 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0320 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-07-08 11:46:56
039657 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี 0010 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-08 11:44:04
039656 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-08 11:24:29
039655 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรฯ) 2020-07-08 11:19:24
039654 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-08 11:17:00
039653 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คณิตฯ) 2020-07-08 11:04:50
039652 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (2) 2020-07-08 10:50:33
039651 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-07-08 10:39:08
039650 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรฯ) 2020-07-08 10:32:45
039649 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2020-07-08 10:24:54
039648 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 หลักสูตรฯ 2020-07-08 10:16:30
039647 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เชียงราย 1231 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-07-08 09:42:02
039646 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-08 09:30:07
039645 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2020-07-08 09:24:05
039644 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรฯ) 2020-07-08 08:51:59
039643 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรจบ29มิย) 2020-07-08 08:45:28
039642 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทย์ศึกษา) 2020-07-08 08:41:35
039641 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2020-07-07 14:26:17
039640 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2020-07-07 14:25:02
039639 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 2020-07-07 14:21:07
039638 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-07 10:43:06
039637 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-07 08:37:42
039636 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชียงใหม่ 0127 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2020-07-06 16:56:06
039635 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชียงใหม่ 0127 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2020-07-06 16:51:42
039634 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 2020-07-05 13:39:34
039633 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครราชสีมา 1570 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 2020-07-05 00:29:58
039632 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครราชสีมา 1234 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 2020-07-04 17:32:02
039631 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0960 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-04 16:18:26
039630 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-07-04 15:17:05
039629 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-07-04 15:04:54
039628 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-07-04 14:52:39
039627 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-07-04 14:38:36
039626 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) 2020-07-04 14:05:46
039625 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) 2020-07-04 13:38:15
039624 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-07-04 12:36:42
039623 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-07-04 12:03:52
039622 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-07-04 11:46:10
039621 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-07-04 11:15:13
039620 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-07-04 11:15:01
039619 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-03 21:02:08
039618 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-03 20:57:43
039617 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-03 17:31:48
039616 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0543 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-07-03 17:23:52
039615 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1702 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-07-03 16:56:17
039614 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-03 16:29:01
039613 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1702 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-07-03 16:22:41
039612 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-07-03 16:14:42
039611 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-03 16:04:21
039610 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2020-07-03 15:56:14
039609 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-07-03 15:51:01
039608 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคม) 2020-07-03 15:48:20
039607 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คอมฯ) 2020-07-03 15:39:45
039606 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1013 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 2020-07-03 15:33:08
039605 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-03 15:24:58
039604 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-03 15:21:33
039603 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2) 2020-07-03 15:21:03
039602 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร 1081 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-07-03 14:56:37
039601 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-07-03 14:02:16
039600 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) 2020-07-03 13:55:26
039599 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-07-03 13:04:56
039598 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 0556 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 2020-07-03 12:43:39
039597 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2020-07-03 11:32:35
039596 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2020-07-03 11:32:10
039595 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2020-07-03 11:31:29
039594 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2020-07-03 11:30:50
039593 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-07-03 10:44:20
039592 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-03 10:29:51
039591 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-07-03 10:28:36
039590 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-07-03 10:22:29
039589 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-07-03 09:49:09
039588 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 1572 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-03 09:00:31
039587 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 1572 ครุศาสตมหาบัณฑิต 2020-07-03 08:56:18
039586 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 1572 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-03 08:32:41
039585 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0543 ครุศาสต์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-07-02 16:17:47
039584 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0909 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-02 16:17:27
039583 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1462 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-02 16:17:26
039582 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1462 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-02 16:12:12
039581 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1468 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-02 16:06:32
039580 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-02 14:53:28
039579 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-02 14:45:45
039578 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2020-07-02 14:44:19
039577 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0320 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-07-02 14:28:57
039576 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0759 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-02 13:57:49
039575 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2020-07-02 13:48:21
039574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-07-02 13:36:00
039573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เชียงราย 1231 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-07-02 13:34:34
039572 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-07-02 12:30:42
039571 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-02 09:13:51
039570 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-02 09:08:15
039569 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-02 08:45:13
039568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-07-01 17:06:15
039567 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-01 16:54:22
039566 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-01 16:48:28
039565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-07-01 16:44:27
039564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1702 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-07-01 15:43:15
039563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0727 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2020-07-01 15:26:01
039562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0728 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2020-07-01 15:25:37
039561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1058 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-01 14:57:08
039560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1702 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-07-01 14:49:58
039559 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 1213 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-07-01 14:21:56
039558 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 1213 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-07-01 14:21:32
039557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเขื่อม 2020-07-01 14:15:30
039556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-07-01 13:11:38
039555 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 2020-07-01 11:51:40
039554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 0971 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-07-01 10:17:17
039553 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต) 2020-07-01 09:26:37
039552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-30 20:49:30
039551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-30 20:34:46
039550 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-30 17:58:08
039549 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-30 17:29:21
039548 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-30 16:57:45
039547 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-30 16:42:00
039546 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-30 16:21:35
039545 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0909 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-30 15:44:21
039544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0495 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-30 14:18:58
039543 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-06-30 14:18:23
039542 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1258 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-30 12:25:02
039541 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-30 12:22:53
039540 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-30 11:51:19
039539 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี 0010 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-30 11:48:28
039538 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2020-06-30 11:20:10
039537 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(ประถม) 2020-06-30 11:06:40
039536 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-30 11:03:03
039535 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-30 10:53:57
039534 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(เทคโนฯ) 2020-06-30 10:51:08
039533 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2020-06-30 10:00:53
039532 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-30 09:35:01
039531 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต) 2020-06-30 09:05:24
039530 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0013 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-29 20:37:08
039529 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0013 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-29 20:35:35
039528 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-29 16:38:03
039527 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0736 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 2020-06-29 15:17:53
039526 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-29 15:02:18
039525 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2020-06-29 14:40:17
039524 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-06-29 14:28:02
039523 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0940 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-29 12:49:28
039522 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ นนทบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-06-29 12:46:20
039521 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 1790 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-06-29 12:06:12
039520 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-29 11:50:37
039519 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 2425 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-06-29 10:58:49
039518 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-29 09:42:11
039517 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1073 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-29 08:23:23
039516 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1565 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-26 17:27:08
039515 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-26 17:00:59
039514 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1057 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-26 16:25:53
039513 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 0375 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-26 15:54:10
039512 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0758 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-26 15:41:02
039511 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0758 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-26 15:36:11
039510 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-26 15:32:15
039509 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม 0952 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 2020-06-26 14:13:09
039508 มหาวิทยาลัยบูรา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต) 2020-06-26 13:46:20
039507 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-26 13:33:43
039506 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนศิลปะ) 2020-06-26 13:33:13
039505 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 1711 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-26 13:17:43
039504 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-26 13:15:14
039503 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-26 12:45:13
039502 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1638 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-06-26 12:20:15
039501 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(จีน) 2020-06-26 12:05:44
039500 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-26 11:38:00
039499 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) 2020-06-26 11:30:11
039498 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-26 11:21:41
039497 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-26 11:19:27
039496 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-26 11:03:27
039495 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-26 10:14:42
039494 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-26 10:03:28
039493 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-06-25 16:09:43
039492 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 0720 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2020-06-25 15:35:16
039491 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-25 15:22:15
039490 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0907 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-06-25 15:22:05
039489 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-25 14:32:21
039488 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-25 13:45:55
039487 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 1531 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-25 13:45:16
039486 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 1531 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-25 13:41:51
039485 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-25 13:34:36
039484 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-25 12:30:18
039483 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-25 12:25:09
039482 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต) 2020-06-25 11:50:18
039481 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 0069 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-06-25 11:39:15
039480 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 1213 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-06-25 11:35:59
039479 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-25 11:06:40
039478 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2020-06-25 10:41:56
039477 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-25 10:23:40
039476 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-25 10:08:21
039475 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-25 09:57:24
039474 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 1531 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-25 09:53:07
039473 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 2020-06-25 09:48:04
039472 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-24 18:54:09
039471 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-24 18:40:31
039470 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-24 18:24:47
039469 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-24 18:05:42
039468 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 1536 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-24 17:41:13
039467 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ 1139 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-24 16:39:14
039466 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-24 16:36:25
039465 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2020-06-24 16:16:14
039464 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-24 16:10:45
039463 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-24 15:42:33
039462 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-24 15:20:50
039461 มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 2020-06-24 15:15:19
039460 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-24 15:07:36
039459 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-24 15:05:34
039458 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0915 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2020-06-24 14:54:19
039457 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-24 14:51:20
039456 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-24 14:48:43
039455 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 2020-06-24 14:45:48
039454 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2020-06-24 13:51:54
039453 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1472 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2020-06-24 12:05:17
039452 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0901 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 2020-06-24 11:48:13
039451 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1294 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2020-06-24 11:13:48
039450 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2020-06-24 10:35:59
039449 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2020-06-24 10:15:02
039448 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-06-24 09:58:59
039447 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2020-06-24 09:57:52
039446 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์) 2020-06-24 09:38:43
039445 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1721 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-24 08:55:15
039444 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1721 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-24 08:11:24
039443 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0705 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-23 21:24:24
039442 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-23 21:18:14
039441 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0708 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-23 21:16:39
039440 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-23 21:08:18
039439 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ 1139 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-23 20:01:03
039438 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1639 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-23 17:01:37
039437 มหาวทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-23 16:02:47
039436 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-23 15:57:27
039435 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-23 15:50:32
039434 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1639 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-23 15:45:31
039433 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 1531 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-23 15:32:01
039432 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 1532 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-23 15:27:39
039431 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 2020-06-23 15:06:07
039430 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-23 14:59:46
039429 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0735 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย1คน 2020-06-23 14:54:59
039428 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-23 14:54:56
039427 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 1958 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-23 14:44:51
039426 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2020-06-23 14:42:50
039425 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1633 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-06-23 13:26:25
039424 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2020-06-23 13:19:59
039423 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1639 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-23 13:13:11
039422 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-23 12:59:26
039421 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-06-23 12:51:56
039420 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-23 12:47:12
039419 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0747 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-23 11:08:13
039418 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-23 11:04:30
039417 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-23 10:57:45
039416 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-23 10:41:22
039415 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2020-06-23 09:56:52
039414 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-23 09:49:43
039413 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2020-06-23 09:28:11
039412 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 1017 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 2020-06-23 09:13:21
039411 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัฑณิต (ศึกษาศาสตร์) 2020-06-22 18:42:18
039410 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1639 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-22 16:34:32
039409 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1639 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-22 16:08:04
039408 มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2020-06-22 16:05:28
039407 มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2020-06-22 15:54:39
039406 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1700 ครุศาสสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2020-06-22 15:39:21
039405 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-22 15:39:19
039404 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-06-22 15:29:07
039403 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2020-06-22 15:21:38
039402 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-22 15:20:50
039401 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0781 ครุศาตรบัณฑิต 2020-06-22 15:16:25
039400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-06-22 15:07:32
039399 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-22 15:03:45
039398 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1639 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-22 14:27:04
039397 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0781 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-22 13:51:03
039396 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0783 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-22 13:49:46
039395 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 1183 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2020-06-22 13:32:10
039394 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1389 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2020-06-22 13:00:08
039393 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-22 11:59:25
039392 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-22 11:46:36
039391 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-22 11:35:02
039390 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-22 11:34:04
039389 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1701 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2020-06-22 11:31:01
039388 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1702 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-06-22 11:19:32
039387 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิจัยฯ) 2020-06-22 11:09:36
039386 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-22 11:03:57
039385 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-22 11:02:44
039384 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(บริหาร) 2020-06-22 10:49:39
039383 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-22 10:46:32
039382 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 1964 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-22 10:22:22
039381 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-22 10:18:06
039380 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1735 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2020-06-22 09:51:29
039379 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ชุมพร 1326 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) 2020-06-22 09:48:18
039378 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ชุมพร 1326 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) 2020-06-22 09:06:27
039377 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์) 2020-06-22 09:05:02
039376 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 1286 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2020-06-21 21:57:05
039375 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-21 15:30:11
039374 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-06-21 14:41:21
039373 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-21 14:07:39
039372 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-21 13:33:32
039371 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-21 13:21:38
039370 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-21 13:11:55
039369 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2020-06-20 15:37:18
039368 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-20 14:46:41
039367 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-20 14:22:02
039366 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร 1198 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา 2020-06-20 14:21:41
039365 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-20 14:02:42
039364 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-20 13:03:56
039363 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 2135 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-20 00:06:06
039362 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบันฑิต 2020-06-19 17:57:12
039361 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0393 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2020-06-19 16:55:24
039360 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2020-06-19 16:51:44
039359 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-19 15:36:31
039358 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร 1719 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-19 15:34:41
039357 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร 1198 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา 2020-06-19 15:14:06
039356 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0940 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-19 14:07:58
039355 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี อุบลราชธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 2020-06-19 13:17:53
039354 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เชียงราย 1231 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2020-06-19 11:36:29
039353 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1050 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 2020-06-19 09:52:27
039352 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 2434 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-18 16:36:15
039351 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรฯ) 2020-06-18 16:36:02
039350 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-18 16:29:29
039349 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-18 16:16:15
039348 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 0720 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2020-06-18 15:43:13
039347 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 0720 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 2020-06-18 15:30:28
039346 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 0720 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 2020-06-18 15:25:01
039345 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คณิตฯ) 2020-06-18 13:02:31
039344 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรฯ) 2020-06-18 12:56:13
039343 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร 1198 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา 2020-06-18 11:58:26
039342 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1638 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-06-18 11:29:15
039341 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 0008 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-18 10:29:38
039340 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 2020-06-18 09:30:41
039339 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0853 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-18 09:22:08
039338 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-18 08:54:19
039337 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 0008 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-18 08:36:03
039336 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0902 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-17 16:46:28
039335 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0783 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-17 16:40:25
039334 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-17 16:10:45
039333 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-17 16:02:30
039332 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2020-06-17 15:24:13
039331 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2020-06-17 15:24:00
039330 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 2334 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 2020-06-17 14:17:07
039329 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2020-06-17 13:36:41
039328 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร 1719 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-17 13:34:34
039327 มหาวิทยาลัยรามคำแแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-17 13:07:41
039326 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-17 12:48:45
039325 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-17 12:29:03
039324 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-17 12:12:51
039323 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-17 11:54:55
039322 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-17 11:18:44
039321 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2020-06-17 10:21:17
039320 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0093 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-17 10:18:34
039319 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-17 09:40:05
039318 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0960 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-17 09:18:27
039317 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0902 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-16 18:07:19
039316 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0902 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-16 18:02:22
039315 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0902 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-16 17:39:52
039314 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0902 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-16 17:24:23
039313 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0902 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-16 17:03:43
039312 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0782 ครุศาตรบัณฑิต 2020-06-16 16:05:02
039311 มหาวิทยาลัปทุมธานี ปทุมธานี 0707 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 2020-06-16 16:02:35
039310 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0951 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-16 16:00:54
039309 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-16 15:48:32
039308 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0537 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-16 15:40:14
039307 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สุรินทร์ 1784 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-16 15:34:09
039306 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0747 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-16 15:12:04
039305 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1699 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-06-16 15:07:12
039304 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-06-16 15:00:45
039303 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-06-16 14:50:41
039302 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-06-16 14:40:08
039301 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณบัต(คอมฯ) 2020-06-16 14:29:34
039300 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คณิต) 2020-06-16 14:27:36
039299 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-06-16 14:26:33
039298 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณบัต(คอมฯ) 2020-06-16 14:19:06
039297 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม 2020-06-16 14:16:33
039296 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2020-06-16 14:09:39
039295 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-16 14:04:12
039294 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคม) 2020-06-16 14:02:42
039293 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คณิต) 2020-06-16 13:54:47
039292 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-16 13:34:36
039291 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทย์) 2020-06-16 13:29:24
039290 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0016 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 2020-06-16 13:07:03
039289 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2020-06-16 13:02:58
039288 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2020-06-16 12:03:18
039287 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1700 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2020-06-16 11:49:37
039286 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-06-16 11:24:36
039285 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2020-06-16 10:43:53
039284 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-16 10:25:42
039283 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2020-06-16 09:17:12
039282 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0523 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-16 09:12:44
039281 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0894 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-16 09:12:06
039280 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0894 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-16 08:59:37
039279 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-15 23:17:40
039278 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0932 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-15 23:16:34
039277 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2020-06-15 21:33:44
039276 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-15 21:12:32
039275 มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-06-15 19:00:16
039274 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2020-06-15 18:33:59
039273 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2020-06-15 18:29:16
039272 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2020-06-15 18:23:35
039271 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1702 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-06-15 18:09:16
039270 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-06-15 18:01:43
039269 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1701 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2020-06-15 17:49:34
039268 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-15 16:35:06
039267 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0178 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-15 16:21:17
039266 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร 1719 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-15 16:18:06
039265 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2020-06-15 15:45:07
039264 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-15 14:37:41
039263 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-15 14:34:55
039262 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2020-06-15 14:31:13
039261 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-15 14:17:56
039260 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-15 14:06:20
039259 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-15 13:59:22
039258 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-15 13:41:03
039257 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0932 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-15 13:37:43
039256 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1055 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-15 13:27:13
039255 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-15 13:08:16
039254 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2020-06-15 11:47:02
039253 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2020-06-15 11:40:50
039252 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0090 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2020-06-15 10:28:38
039251 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2020-06-15 10:26:23
039250 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1053 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2020-06-15 10:25:25
039249 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 0943 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-15 10:09:38
039248 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 1606 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-15 10:07:43
039247 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-15 09:58:11
039246 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-06-15 09:44:01
039245 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 0971 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-15 09:16:15
039244 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2020-06-15 08:19:58
039243 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2020-06-15 01:05:17
039242 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-14 12:42:17
039241 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-14 11:36:51
039240 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 1184 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-13 11:57:45
039239 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-13 09:39:16
039238 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-13 09:17:38
039237 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 1213 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-06-12 17:30:43
039236 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 1213 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-06-12 16:25:21
039235 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1055 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-12 16:05:41
039234 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุกดาหาร 0035 การศึกษาบัณฑิต 2020-06-12 15:47:35
039233 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 2020-06-12 15:46:05
039232 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-12 15:23:21
039231 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-06-12 15:09:47
039230 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-12 15:08:29
039229 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-06-12 14:54:25
039228 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2020-06-12 14:47:27
039227 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2020-06-12 14:46:35
039226 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-12 14:46:02
039225 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2020-06-12 14:38:15
039224 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาภาษาไทย) 2020-06-12 14:36:43
039223 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2020-06-12 14:35:05
039222 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0743 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา 2020-06-12 13:21:31
039221 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 2020-06-12 12:59:46
039220 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 0848 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 2020-06-12 12:07:44
039219 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(นาฏศิลป์และการแสดง) 2020-06-12 11:46:34
039218 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-12 11:14:59
039217 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-12 11:10:20
039216 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์และการแสดง) 2020-06-12 10:52:39
039215 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-12 09:23:24
039214 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-12 08:41:58
039213 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0013 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-12 08:15:40
039212 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1633 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-06-11 18:06:08
039211 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 16:31:23
039210 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 16:17:13
039209 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 16:00:40
039208 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 1958 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-11 14:38:12
039207 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-11 14:33:40
039206 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 14:02:46
039205 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 0555 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-06-11 13:02:18
039204 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 11:59:04
039203 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 1958 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-11 11:54:06
039202 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 11:52:41
039201 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-06-11 11:30:16
039200 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 10:56:17
039199 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 2004 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-06-11 10:48:58
039198 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0101 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 10:48:33
039197 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 10:42:08
039196 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1470 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 10:36:38
039195 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2020-06-11 10:33:12
039194 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1469 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 10:30:35
039193 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 10:26:33
039192 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1468 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 10:22:36
039191 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1466 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 10:16:15
039190 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1465 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 10:06:07
039189 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1464 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 09:46:33
039188 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2020-06-11 09:42:30
039187 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1463 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 09:37:27
039186 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-11 08:46:43
039185 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-10 14:41:13
039184 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-10 14:25:29
039183 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2020-06-10 14:24:43
039182 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2020-06-10 14:23:19
039181 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2020-06-10 14:20:51
039180 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2020-06-10 14:16:57
039179 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1683 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-10 14:05:08
039178 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-10 14:03:13
039177 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0850 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-10 13:55:32
039176 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0850 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-10 13:52:58
039175 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-10 13:46:31
039174 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-10 13:21:51
039173 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1551 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-10 12:35:28
039172 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-10 12:13:15
039171 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-10 11:54:54
039170 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-10 11:40:42
039169 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-10 11:38:48
039168 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 0957 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 2020-06-10 11:24:49
039167 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-10 10:50:00
039166 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัฑณิต (ศึกษาศาสตร์) 2020-06-10 10:43:16
039165 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-10 09:54:51
039164 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(คอม1) 2020-06-10 09:34:46
039163 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0576 ครุศาสตรบัณฑิต(เทคโน1) 2020-06-10 09:22:54
039162 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-10 09:20:44
039161 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-10 01:00:23
039160 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 21:12:08
039159 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0013 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 21:03:01
039158 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0013 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 20:46:29
039157 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1557 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 20:32:43
039156 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1562 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 20:08:06
039155 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1565 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 19:49:27
039154 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 19:34:04
039153 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 2627 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-09 16:22:38
039152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 15:43:29
039151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 15:38:58
039150 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-09 15:34:30
039149 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1296 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 2020-06-09 14:57:18
039148 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1305 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2020-06-09 14:52:19
039147 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและการวิจัย 2020-06-09 14:37:13
039146 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1293 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2020-06-09 14:33:10
039145 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1296 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 2020-06-09 14:20:58
039144 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1292 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 2020-06-09 14:18:42
039143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 14:11:59
039142 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(ปฐมวัย1) 2020-06-09 14:09:51
039141 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1290 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2020-06-09 14:08:23
039140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0526 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 13:34:52
039139 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 13:22:11
039138 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 13:09:28
039137 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) 2020-06-09 13:02:59
039136 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-09 13:00:18
039135 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 12:29:09
039134 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2020-06-09 12:24:48
039133 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2020-06-09 12:18:10
039132 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จันทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 10:52:32
039131 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 10:24:50
039130 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1303 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 2020-06-09 10:11:14
039129 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 09:29:34
039128 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2020-06-09 09:27:11
039127 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ 2020-06-09 09:25:33
039126 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-09 09:23:19
039125 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-08 16:54:11
039124 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-06-08 16:47:17
039123 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-08 16:29:08
039122 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-08 16:18:25
039121 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-08 16:11:01
039120 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-08 16:09:44
039119 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-08 16:03:00
039118 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-08 15:51:29
039117 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-08 15:40:11
039116 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-08 15:20:51
039115 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2020-06-08 14:44:45
039114 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1283 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-06-08 14:09:58
039113 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-06-08 13:46:05
039112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 1504 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2020-06-08 13:31:09
039111 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-08 11:04:41
039110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-08 10:47:20
039109 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี 0010 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-08 10:21:51
039108 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0960 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-07 22:45:18
039107 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 1283 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-06-07 15:32:12
039106 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-06 16:30:42
039105 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-06 15:09:22
039104 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-06 11:22:07
039103 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-06 11:00:30
039102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 1651 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-05 17:19:17
039101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 1650 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-05 17:18:40
039100 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 1649 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-05 17:18:04
039099 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 1651 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-05 17:16:57
039098 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-05 16:54:17
039097 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ชุมพร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี) 2020-06-05 15:11:56
039096 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 0720 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2020-06-05 14:59:53
039095 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 0720 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2020-06-05 14:55:16
039094 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 0720 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2020-06-05 14:51:37
039093 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ชุมพร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( 5 ปี) 2020-06-05 14:49:09
039092 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 2625 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-05 14:32:07
039091 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 2020-06-05 14:03:39
039090 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-05 13:53:04
039089 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-05 13:49:47
039088 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 2020-06-05 12:20:56
039087 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-05 11:01:56
039086 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1685 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-05 09:39:35
039085 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1760 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-05 09:14:39
039084 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0689 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2020-06-05 08:24:11
039083 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 1286 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2020-06-05 04:53:30
039082 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0895 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2020-06-04 22:36:14
039081 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0895 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2020-06-04 21:58:33
039080 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-04 19:03:06
039079 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-06-04 16:21:01
039078 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-04 15:35:01
039077 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 0560 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 2020-06-04 15:05:31
039076 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 14:04:28
039075 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู 0871 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 14:03:33
039074 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู 0871 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 14:01:30
039073 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 2020-06-04 14:01:27
039072 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 14:01:15
039071 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 13:57:05
039070 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 13:50:41
039069 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 1017 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 2020-06-04 13:47:41
039068 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 0551 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 2020-06-04 13:46:05
039067 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1564 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 13:38:02
039066 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1562 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 13:33:24
039065 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1557 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 13:24:42
039064 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1565 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 13:22:32
039063 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 13:15:22
039062 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1563 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 13:05:59
039061 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1551 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 12:32:41
039060 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1685 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:59:53
039059 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1057 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:59:42
039058 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:56:47
039057 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:54:58
039056 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:50:56
039055 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1055 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:48:00
039054 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2020-06-04 11:46:06
039053 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:44:17
039052 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:41:50
039051 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1059 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:38:33
039050 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:37:31
039049 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0536 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:34:30
039048 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2020-06-04 11:34:19
039047 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:30:10
039046 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1818 พุทธศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:28:36
039045 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1566 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:27:57
039044 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1566 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:27:08
039043 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0579 พุทธศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:26:17
039042 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1676 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:25:50
039041 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1673 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:23:10
039040 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1059 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:21:22
039039 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1681 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:21:09
039038 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1683 ปริญญาตรี 2020-06-04 11:18:21
039037 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1760 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:18:12
039036 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1551 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:14:54
039035 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1674 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:14:52
039034 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1567 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:13:01
039033 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 11:05:23
039032 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 10:46:23
039031 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1058 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 10:46:12
039030 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 10:42:47
039029 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 10:39:40
039028 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 10:32:17
039027 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0812 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-04 10:29:15
039026 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 10:26:28
039025 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0537 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 10:25:03
039024 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1055 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 10:21:28
039023 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 10:10:30
039022 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1305 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2020-06-04 09:58:58
039021 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2020-06-04 09:55:55
039020 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 09:50:18
039019 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 09:49:02
039018 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-04 09:42:28
039017 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1059 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-03 18:22:05
039016 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-03 15:12:49
039015 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-03 14:27:26
039014 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1059 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-03 13:56:40
039013 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-03 13:50:03
039012 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1735 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2020-06-03 13:43:51
039011 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1055 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-03 12:31:23
039010 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-06-02 17:19:59
039009 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 17:09:15
039008 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2020-06-02 16:27:15
039007 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1266 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 2020-06-02 16:13:18
039006 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1271 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2020-06-02 16:12:03
039005 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1561 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 16:11:40
039004 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0576 ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโน57) 2020-06-02 15:28:54
039003 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0009 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 15:21:46
039002 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 15:11:50
039001 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2020-06-02 15:03:27
039000 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1558 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 14:47:22
038999 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1553 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 14:35:40
038998 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1685 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 14:17:13
038997 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 14:10:31
038996 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1685 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 14:06:56
038995 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0535 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 13:57:25
038994 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 13:40:25
038993 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 13:35:59
038992 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1760 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 13:32:14
038991 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0537 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 13:24:27
038990 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-06-02 13:08:08
038989 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1560 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 13:05:19
038988 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1633 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-06-02 12:53:52
038987 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1559 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 12:53:15
038986 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1228 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-06-02 12:35:55
038985 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 12:25:13
038984 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2020-06-02 12:00:50
038983 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1818 พุทธศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 11:57:42
038982 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1818 พุทธศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 11:56:32
038981 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1819 พุทธศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 11:55:04
038980 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1760 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 11:42:19
038979 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2020-06-02 11:34:24
038978 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สุโขทัย 0014 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 11:25:34
038977 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0487 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 11:18:26
038976 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-06-02 11:13:37
038975 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 11:06:28
038974 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 10:42:19
038973 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0523 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 10:36:42
038972 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1939 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2020-06-02 10:36:23
038971 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0901 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 2020-06-02 10:24:30
038970 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0523 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 10:03:54
038969 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2020-06-02 09:56:26
038968 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0178 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-06-02 09:38:14
038967 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 09:36:39
038966 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 09:33:21
038965 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0543 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-02 09:03:28
038964 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-02 09:01:08
038963 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0536 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 09:00:32
038962 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0537 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 08:49:26
038961 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-02 06:43:30
038960 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1557 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 17:34:27
038959 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ 0017 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 17:27:54
038958 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-01 16:35:49
038957 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1557 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 16:34:14
038956 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-01 16:26:15
038955 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาชัยภูมิ ชัยภูมิ 0017 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 16:18:32
038954 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 16:08:07
038953 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0543 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-01 15:51:03
038952 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 1756 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-06-01 15:38:19
038951 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 15:31:43
038950 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 15:27:23
038949 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2020-06-01 15:23:50
038948 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-06-01 15:12:27
038947 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 15:03:39
038946 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 14:56:59
038945 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง 0001 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2020-06-01 14:56:59
038944 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 14:50:34
038943 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 2020-06-01 14:47:58
038942 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 14:40:51
038941 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 14:40:42
038940 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 14:28:28
038939 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 14:13:41
038938 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 53 2020-06-01 14:09:25
038937 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1555 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 14:01:59
038936 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1040 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 13:57:58
038935 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 13:53:38
038934 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 13:53:30
038933 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1563 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 13:52:01
038932 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 13:45:02
038931 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 13:40:21
038930 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1760 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 13:40:15
038929 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0630 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 13:31:17
038928 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 13:29:44
038927 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 13:28:04
038926 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-06-01 13:02:20
038925 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1866 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 12:48:55
038924 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 1184 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 12:35:18
038923 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1761 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 12:34:53
038922 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 1865 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 12:33:07
038921 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 12:29:04
038920 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-06-01 12:17:38
038919 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0527 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 12:14:59
038918 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ลพบุรี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2020-06-01 12:10:11
038917 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1562 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 12:02:11
038916 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2020-06-01 12:01:11
038915 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0527 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 11:51:16
038914 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ลพบุรี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2020-06-01 11:50:40
038913 สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2020-06-01 11:26:46
038912 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 11:16:14
038911 มหาวิยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0700 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 11:15:26
038910 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) 2020-06-01 10:58:23
038909 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (56) 2020-06-01 10:54:25
038908 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 10:45:55
038907 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0715 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย 58) 2020-06-01 10:39:26
038906 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2020-06-01 10:36:40
038905 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สุโขทัย 0014 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 10:33:01
038904 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 10:28:32
038903 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0783 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 10:17:23
038902 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 0716 ครุศาสตรบัณฑิต (58) 2020-06-01 10:16:42
038901 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0782 ครุศาตรบัณฑิต 2020-06-01 10:16:29
038900 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0781 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 10:15:43
038899 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0537 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 10:04:42
038898 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 09:42:19
038897 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 09:37:18
038896 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 09:27:23
038895 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 09:18:07
038894 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 09:07:22
038893 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 08:50:55
038892 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-06-01 08:43:08
038891 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 19:30:04
038890 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 18:47:41
038889 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 17:36:19
038888 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 16:18:37
038887 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 16:01:41
038886 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 15:43:51
038885 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ 0017 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 15:33:08
038884 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 13:10:39
038883 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 11:32:57
038882 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 07:08:29
038881 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1059 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 07:06:14
038880 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 07:03:23
038879 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 06:59:32
038878 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 06:56:39
038877 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-31 06:53:27
038876 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1268 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 2020-05-30 17:19:04
038875 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1271 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2020-05-30 17:17:39
038874 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1266 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 2020-05-30 17:16:21
038873 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-30 16:29:13
038872 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-05-30 15:13:30
038871 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2020-05-30 15:08:21
038870 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-30 14:43:22
038869 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี 1709 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2020-05-30 14:40:46
038868 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-30 14:38:06
038867 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-30 12:41:43
038866 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-30 12:30:14
038865 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-30 12:11:24
038864 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 1730 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2020-05-30 11:39:14
038863 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-30 11:35:29
038862 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-30 11:16:31
038861 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-30 11:13:13
038860 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-30 10:54:19
038859 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-30 09:42:18
038858 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู 1707 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2020-05-30 09:13:59
038857 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-05-29 16:36:33
038856 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-05-29 16:34:28
038855 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-05-29 16:32:20
038854 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 1730 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2020-05-29 16:08:44
038853 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1228 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-05-29 15:08:53
038852 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-29 14:36:16
038851 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-29 14:33:33
038850 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-29 14:09:49
038849 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1228 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2020-05-29 13:53:02
038848 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-29 13:20:44
038847 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-29 13:09:38
038846 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2020-05-29 13:07:18
038845 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2020-05-29 13:04:14
038844 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-29 12:51:51
038843 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-29 12:47:30
038842 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2020-05-29 12:02:44
038841 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-29 11:56:31
038840 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2020-05-29 11:45:55
038839 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-29 11:45:26
038838 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-05-29 11:04:09
038837 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-05-29 10:52:03
038836 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง พัทลุง 1923 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-05-29 10:51:34
038835 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-05-29 10:41:04
038834 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-05-29 10:29:58
038833 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2020-05-29 10:28:46
038832 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 2020-05-29 10:24:38
038831 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-29 09:10:48
038830 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 2020-05-29 08:57:53
038829 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา) 2020-05-29 08:56:08
038828 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา) 2020-05-29 08:44:16
038827 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 1730 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2020-05-28 16:54:05
038826 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น่าน 0571 พุทธศาสตรบัณฑิต 2020-05-28 16:08:26
038825 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-28 15:43:50
038824 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1465 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-05-28 15:05:01
038823 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1067 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 2020-05-28 12:29:02
038822 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-05-28 11:46:58
038821 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2020-05-28 11:09:52
038820 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-28 11:00:22
038819 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คอมฯ) 2020-05-28 10:44:22
038818 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-28 10:04:22
038817 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0743 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-28 09:52:10
038816 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-28 09:51:00
038815 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-28 09:46:30
038814 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาชาวิชาหลักสูตรและการสอน) 2020-05-28 09:39:51
038813 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2020-05-28 09:38:54
038812 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนศิลปะ) 2020-05-28 09:27:14
038811 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2020-05-28 09:24:13
038810 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-28 09:22:11
038809 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2020-05-28 09:08:57
038808 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1598 ครุศาสตรบัณฑิต 2020-05-28 09:05:30
 
 ไปหน้าที่

1 1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-8    e-mail : webkuru@ksp.or.th