1 1
1

    ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาที่คุรุสภารับรอง


รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้ส่งแฟ้ม โดยวิธีการ UPLOAD
ลำดับที่ สถาบันการศึกษา จังหวัด รหัสรับรอง ชื่อปริญญา วันเวลาที่ส่ง
031532 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-15 15:17:41
031531 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-15 15:00:13
031530 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1037 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-15 14:55:36
031529 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2019-02-15 14:41:54
031528 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0695 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-15 14:31:08
031527 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-15 13:45:25
031526 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-02-15 09:58:47
031525 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-02-15 09:51:04
031524 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิตมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 2019-02-15 09:36:33
031523 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 6072 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-02-14 16:10:47
031522 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 6072 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-02-14 16:08:59
031521 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร 1081 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-02-14 14:55:01
031520 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2019-02-14 14:38:29
031519 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2019-02-14 14:19:31
031518 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0772 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 2019-02-14 11:00:52
031517 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมศึกษา) 2019-02-14 10:33:05
031516 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 1444 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-02-14 09:27:55
031515 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 1444 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-02-14 09:27:28
031514 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0190 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-02-13 18:35:22
031513 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0932 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-02-13 18:07:01
031512 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 1536 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-13 18:00:12
031511 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-02-13 16:53:59
031510 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-02-13 15:31:09
031509 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-02-13 15:31:02
031508 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-02-13 15:22:16
031507 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-02-13 15:14:28
031506 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-02-13 15:00:35
031505 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2019-02-13 14:53:08
031504 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-02-13 14:49:13
031503 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-02-13 14:47:31
031502 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-02-13 14:47:30
031501 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง 1072 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-02-13 14:43:14
031500 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2019-02-13 14:41:21
031499 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2019-02-13 14:33:57
031498 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0012 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-13 14:27:47
031497 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-02-13 14:26:03
031496 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เชียงราย 1231 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-02-13 14:06:05
031495 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0012 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-13 13:21:50
031494 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-13 12:40:42
031493 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-13 12:10:49
031492 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เลย 0980 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-13 12:02:58
031491 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-02-13 11:32:17
031490 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-02-13 11:11:23
031489 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง 1072 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-02-13 10:57:03
031488 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-02-13 10:00:56
031487 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-02-13 09:44:40
031486 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-02-13 09:33:59
031485 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2019-02-12 17:08:03
031484 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 2019-02-12 15:17:32
031483 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-02-12 14:41:32
031482 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-12 14:05:21
031481 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-02-12 11:31:01
031480 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2019-02-12 11:21:38
031479 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0043 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-12 11:14:08
031478 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-12 11:07:08
031477 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-12 09:28:37
031476 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-12 09:01:09
031475 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-02-11 14:57:28
031474 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 1444 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-02-11 14:39:58
031473 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-11 14:39:03
031472 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 1444 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-02-11 14:37:19
031471 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-02-11 14:35:17
031470 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-11 14:21:56
031469 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-11 14:02:55
031468 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-11 13:44:22
031467 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2019-02-11 10:56:19
031466 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1411 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2019-02-11 10:53:20
031465 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0781 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-11 10:26:16
031464 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา) 2019-02-11 10:20:43
031463 มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2019-02-11 10:18:07
031462 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0784 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-11 10:14:14
031461 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0783 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-11 10:13:29
031460 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0781 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-11 10:12:24
031459 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0780 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-11 10:11:06
031458 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0355 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-11 10:10:02
031457 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1012 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2019-02-11 10:09:25
031456 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรการสอน) 2019-02-11 09:45:48
031455 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1033 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-11 09:31:39
031454 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-10 13:49:22
031453 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 1444 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-02-09 16:14:02
031452 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 1444 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-02-09 15:55:34
031451 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1073 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-02-09 15:37:06
031450 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1073 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-02-09 15:25:44
031449 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1639 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-02-09 15:17:34
031448 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1639 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-02-09 15:10:19
031447 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-09 14:41:40
031446 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-09 09:50:37
031445 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-09 09:41:12
031444 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2019-02-08 14:40:02
031443 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2019-02-08 14:14:27
031442 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์) 2019-02-08 13:53:40
031441 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์) 2019-02-08 13:52:48
031440 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-08 11:46:19
031439 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0909 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-08 11:16:44
031438 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0969 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-02-07 16:01:24
031437 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2019-02-07 15:58:27
031436 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1016 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-07 14:24:23
031435 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2019-02-07 11:07:45
031434 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2019-02-07 11:06:10
031433 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-02-07 10:56:24
031432 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-07 10:11:15
031431 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-07 10:08:56
031430 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 0883 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-02-06 16:06:48
031429 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1567 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-06 15:28:56
031428 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี 0007 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-06 15:18:51
031427 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 1539 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-02-06 15:02:59
031426 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-02-06 14:37:54
031425 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-02-06 14:37:51
031424 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-06 09:11:34
031423 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 1064 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-05 16:52:20
031422 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1567 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-05 16:05:43
031421 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-02-05 16:00:37
031420 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรการเรียนการสอน) 2019-02-05 14:58:57
031419 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 1183 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2019-02-05 14:57:10
031418 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 1183 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2019-02-05 14:56:44
031417 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรการสอน) 2019-02-05 14:54:32
031416 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-05 14:48:51
031415 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-05 13:55:54
031414 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-05 13:40:06
031413 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0910 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-05 11:34:59
031412 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0910 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-05 11:27:17
031411 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 0971 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-02-05 11:23:00
031410 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-02-05 10:53:29
031409 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-05 10:17:09
031408 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-05 10:09:49
031407 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-02-05 09:25:21
031406 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1411 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2019-02-05 09:19:32
031405 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-05 09:06:07
031404 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1565 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-04 20:05:48
031403 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1564 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-04 19:33:55
031402 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1555 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-04 19:14:59
031401 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1563 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-04 18:51:25
031400 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1553 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-04 18:28:39
031399 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1565 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-04 15:49:15
031398 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณพิต 2019-02-04 15:29:47
031397 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คอมพิวเตอร์) 2019-02-04 15:27:29
031396 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-04 14:58:31
031395 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-04 14:31:04
031394 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1551 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-04 14:22:00
031393 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตร) 2019-02-04 14:20:09
031392 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมศึกษา) 2019-02-04 14:10:00
031391 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-04 14:07:48
031390 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-04 13:58:45
031389 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-04 13:57:43
031388 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 1423 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-02-04 13:46:26
031387 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1040 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-04 13:39:18
031386 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง อ่างทอง 0605 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-04 13:16:55
031385 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0981 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-04 12:51:23
031384 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2019-02-04 10:40:30
031383 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการเรียนการสอน) 2019-02-04 09:07:52
031382 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0981 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-03 23:38:03
031381 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0981 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-03 13:10:36
031380 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0981 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-03 12:30:28
031379 ,มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กรุงเทพมหานคร 0981 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-03 12:13:56
031378 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0518 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2 คน 2019-02-03 11:38:07
031377 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-02-02 16:15:14
031376 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1411 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2019-02-02 14:54:30
031375 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0901 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-02-02 10:16:40
031374 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-01 16:06:02
031373 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-01 15:18:48
031372 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-01 13:58:05
031371 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์) 2019-02-01 13:56:49
031370 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์) 2019-02-01 13:49:19
031369 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0693 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-02-01 12:43:03
031368 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-01 11:17:07
031367 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ลำปาง 0015 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-02-01 11:10:17
031366 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ 1 คน) 2019-02-01 10:51:49
031365 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1411 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2019-02-01 10:23:45
031364 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1037 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-02-01 09:39:26
031363 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1698 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2019-01-31 18:16:01
031362 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1702 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-01-31 17:53:56
031361 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-01-31 17:39:28
031360 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-01-31 17:25:18
031359 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1576 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-31 17:24:49
031358 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2019-01-31 17:07:31
031357 มหาวิทยาลัายเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2019-01-31 16:55:34
031356 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-31 15:30:59
031355 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-01-31 14:46:50
031354 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) 2019-01-31 11:48:40
031353 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 1711 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-01-31 11:15:43
031352 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-01-31 10:55:51
031351 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาการสอนวิทยาศาสตร์) 2019-01-31 10:27:52
031350 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1040 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-31 10:22:30
031349 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-31 10:15:05
031348 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-01-31 09:30:01
031347 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 0877 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-01-30 18:38:06
031346 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1105 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-01-30 17:03:02
031345 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-01-30 16:59:32
031344 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-30 16:29:33
031343 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1567 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-30 16:22:54
031342 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-01-30 15:47:19
031341 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1555 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-30 15:33:24
031340 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-01-30 15:29:14
031339 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1563 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-30 15:08:37
031338 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1553 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-30 14:43:18
031337 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0295 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-30 14:22:26
031336 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ปทุมธานี 0019 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-30 11:41:15
031335 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0395 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-30 11:35:07
031334 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0909 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-30 09:51:47
031333 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-30 09:48:53
031332 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-30 09:09:32
031331 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1565 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-29 21:28:56
031330 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-01-29 21:11:02
031329 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1551 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-29 20:40:36
031328 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1550 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-29 20:17:43
031327 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1552 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-29 19:48:20
031326 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1556 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-29 15:14:59
031325 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0960 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-29 10:13:13
031324 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-28 20:32:59
031323 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-28 15:57:23
031322 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0906 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-28 15:28:20
031321 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0772 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2019-01-28 15:19:42
031320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0772 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2019-01-28 15:17:52
031319 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0772 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2019-01-28 15:17:44
031318 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-28 15:17:34
031317 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-28 15:03:21
031316 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-28 14:54:30
031315 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-28 14:41:09
031314 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-01-28 14:08:17
031313 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี 1219 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-28 14:07:15
031312 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-28 14:04:38
031311 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2019-01-28 13:11:17
031310 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-26 14:05:04
031309 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-01-26 09:09:29
031308 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1291 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2019-01-25 15:10:39
031307 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี 0001 ประกาศนียบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-01-25 15:00:53
031306 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1562 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-25 14:33:55
031305 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-25 11:17:31
031304 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0178 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-25 10:51:32
031303 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0178 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-25 10:32:57
031302 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0772 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2019-01-25 10:08:56
031301 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2019-01-25 10:00:55
031300 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1720 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-24 18:18:14
031299 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-24 16:08:59
031298 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1561 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-24 16:01:02
031297 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-24 15:47:09
031296 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1558 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-24 15:39:23
031295 มหาวิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-24 15:35:07
031294 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-24 14:12:35
031293 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-01-24 14:11:47
031292 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-24 13:56:02
031291 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 0883 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 2019-01-24 13:49:46
031290 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-24 13:42:04
031289 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-01-24 13:32:32
031288 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2019-01-24 12:11:27
031287 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 1557 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-24 11:25:16
031286 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-01-24 11:23:49
031285 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต) 2019-01-24 10:45:13
031284 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0940 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-24 09:33:53
031283 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-23 16:39:56
031282 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-23 16:00:33
031281 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-23 15:23:53
031280 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-23 14:48:39
031279 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา)1 2019-01-23 14:44:19
031278 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-23 14:38:43
031277 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0705 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-23 13:21:25
031276 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0889 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-23 13:14:31
031275 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-23 11:15:42
031274 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-01-23 10:44:46
031273 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-23 09:47:53
031272 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย 0596 พุทธศาสตรบัณฑิต 2019-01-22 22:54:23
031271 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-22 17:51:38
031270 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0495 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-22 16:59:51
031269 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2019-01-22 16:37:04
031268 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1040 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-22 16:36:47
031267 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1293 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2019-01-22 16:35:07
031266 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0513 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2019-01-22 16:33:07
031265 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมใหม่ เชียงใหม่ 1304 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2019-01-22 16:29:28
031264 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1303 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 2019-01-22 16:25:56
031263 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-01-22 16:23:48
031262 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0157 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-01-22 16:21:29
031261 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0644 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-01-22 16:18:39
031260 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0873 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-22 16:18:38
031259 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1305 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2019-01-22 16:15:23
031258 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1299 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2019-01-22 16:13:29
031257 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1297 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2019-01-22 16:11:37
031256 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0812 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-01-22 14:17:49
031255 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0889 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-22 14:15:38
031254 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0812 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 2019-01-22 14:08:19
031253 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0812 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-01-22 14:04:53
031252 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0812 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-01-22 13:57:35
031251 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0812 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-01-22 13:49:04
031250 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-22 12:59:54
031249 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-22 11:36:43
031248 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0858 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2019-01-22 10:19:51
031247 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-01-22 09:53:08
031246 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-22 09:41:57
031245 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(ดนตรีศึกษา) 2019-01-22 09:17:43
031244 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-21 17:00:49
031243 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณทิต 2019-01-21 16:52:43
031242 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-21 16:31:12
031241 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-21 16:29:30
031240 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-21 16:27:23
031239 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-21 16:20:23
031238 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-21 16:16:29
031237 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-01-21 15:35:29
031236 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตรศึกษา) 2019-01-21 15:03:08
031235 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-21 14:44:19
031234 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-21 14:25:30
031233 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-21 13:55:45
031232 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1067 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 2019-01-21 12:16:44
031231 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-01-21 11:43:01
031230 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0264 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-01-21 11:26:55
031229 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0246 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-01-21 11:01:28
031228 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-01-21 10:42:42
031227 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-21 10:32:53
031226 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-21 10:30:50
031225 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-21 10:29:07
031224 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-01-21 09:58:15
031223 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-01-21 09:49:43
031222 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-01-20 13:58:49
031221 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-20 13:31:00
031220 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-01-19 16:43:40
031219 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1110 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2019-01-19 15:25:34
031218 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0938 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-19 15:13:08
031217 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0246 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-01-19 12:07:46
031216 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-19 11:02:24
031215 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-18 09:49:57
031214 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 17:48:34
031213 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 16:42:29
031212 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0873 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 16:26:24
031211 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 16:17:38
031210 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0873 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 16:16:24
031209 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 16:05:24
031208 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1041 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 15:55:20
031207 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 15:49:28
031206 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 15:39:03
031205 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 15:33:48
031204 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 15:23:47
031203 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 1042 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 14:58:14
031202 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 14:56:06
031201 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0697 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 14:47:20
031200 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0594 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 14:47:05
031199 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 2019-01-17 14:30:04
031198 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 14:14:18
031197 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-17 13:47:01
031196 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-17 13:30:41
031195 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-17 11:20:12
031194 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0895 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2019-01-17 10:39:06
031193 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-16 19:27:10
031192 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1073 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-16 17:15:42
031191 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1389 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2019-01-16 16:57:20
031190 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-16 16:17:15
031189 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คณิตศาสตรศึกษา) 2019-01-16 15:23:27
031188 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-01-16 14:37:05
031187 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1037 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-16 14:33:24
031186 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-01-16 14:23:16
031185 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 0872 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-01-16 14:09:07
031184 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-01-16 14:06:44
031183 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-01-16 13:52:17
031182 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-01-16 13:41:53
031181 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2019-01-16 12:52:15
031180 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-16 11:49:48
031179 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1697 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2019-01-16 11:12:06
031178 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2019-01-16 10:52:14
031177 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิชาอุตสาหการ) 2019-01-16 10:36:03
031176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 2019-01-16 09:59:05
031175 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) 2019-01-16 09:12:42
031174 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-15 17:28:39
031173 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-01-15 16:02:21
031172 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0940 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-15 15:39:14
031171 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฎร์ธานี 1449 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-01-15 15:37:24
031170 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-15 15:21:15
031169 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-15 15:18:46
031168 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-01-15 15:01:35
031167 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-15 14:09:59
031166 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0380 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-01-15 13:34:23
031165 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-15 12:30:25
031164 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 2019-01-15 12:07:56
031163 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฎร์ธานี 1449 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-01-15 11:44:04
031162 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0264 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2019-01-15 11:19:45
031161 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-15 10:05:53
031160 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-01-15 09:59:57
031159 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-14 17:48:15
031158 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) 2019-01-14 15:17:02
031157 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1370 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-14 14:35:25
031156 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณิต 2019-01-14 14:27:06
031155 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-14 11:03:06
031154 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-14 10:31:52
031153 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-13 17:34:42
031152 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-13 14:54:14
031151 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-13 14:50:36
031150 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-13 14:15:47
031149 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-13 13:44:38
031148 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-13 13:29:50
031147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0152 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-12 15:14:28
031146 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0000 การบริหารการศึกษา 2019-01-12 12:12:20
031145 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2019-01-11 15:53:23
031144 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2019-01-11 13:14:37
031143 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2019-01-11 10:36:32
031142 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2019-01-11 10:09:22
031141 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 0848 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 2019-01-11 10:04:17
031140 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-10 16:11:11
031139 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์) 2019-01-10 14:31:41
031138 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 1036 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-10 13:37:25
031137 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-10 12:43:37
031136 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตาก 1223 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2019-01-09 17:26:24
031135 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1073 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-09 16:47:09
031134 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-09 16:40:26
031133 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 1073 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-09 16:39:10
031132 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา) 2019-01-09 15:24:10
031131 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0897 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-09 15:12:52
031130 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา) 2019-01-09 14:26:45
031129 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1273 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-09 14:00:09
031128 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-09 11:04:54
031127 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา 1037 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-09 11:02:01
031126 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 2019-01-09 10:35:41
031125 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2019-01-09 10:05:37
031124 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2019-01-09 09:40:33
031123 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-09 08:51:28
031122 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-08 23:19:22
031121 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-08 19:20:26
031120 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0000 การบริหารการศึกษา 2019-01-08 15:00:33
031119 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-08 14:47:30
031118 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 2019-01-08 14:20:27
031117 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2019-01-08 14:20:03
031116 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย) 2019-01-08 14:19:33
031115 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(ศิลปศึกษา) 2019-01-08 14:19:01
031114 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2019-01-08 13:37:01
031113 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-08 13:36:26
031112 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2019-01-08 13:35:31
031111 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2019-01-08 13:32:46
031110 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2019-01-08 13:29:03
031109 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2019-01-08 13:16:11
031108 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-08 11:06:25
031107 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0702 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2019-01-08 10:53:30
031106 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 1403 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-08 10:26:19
031105 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการการศึกษา) 2019-01-08 00:52:11
031104 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2019-01-07 15:19:15
031103 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-07 14:56:37
031102 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 2019-01-07 14:02:50
031101 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม 0020 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 2019-01-07 12:21:32
031100 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1318 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-07 12:03:49
031099 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1318 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-07 12:01:03
031098 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1318 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-07 11:58:24
031097 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1318 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-07 11:54:58
031096 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1318 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-07 11:49:48
031095 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0324 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-01-07 11:14:49
031094 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-07 10:54:08
031093 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-07 10:53:49
031092 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0324 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-01-07 10:48:07
031091 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-07 09:21:26
031090 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-06 21:47:43
031089 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-06 21:21:08
031088 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0043 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-04 17:10:38
031087 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0264 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-01-04 16:09:33
031086 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-04 15:53:30
031085 มหาวิทยลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-01-04 15:21:31
031084 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 0000 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2019-01-04 15:11:01
031083 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลกรณราชวิทยาลัย นครสวรรค์ 1638 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-04 12:22:42
031082 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-04 11:04:48
031081 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-04 10:24:59
031080 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1502 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-04 10:20:28
031079 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-04 10:09:09
031078 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-04 09:55:20
031077 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2019-01-04 09:08:43
031076 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2019-01-03 17:06:58
031075 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-03 16:53:02
031074 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-03 16:33:29
031073 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-03 15:53:33
031072 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-03 15:33:18
031071 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1502 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-03 15:32:11
031070 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0902 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-03 12:25:49
031069 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0902 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-03 12:00:16
031068 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2019-01-03 09:58:18
031067 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 2019-01-03 09:50:09
031066 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 2019-01-03 09:35:00
031065 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0089 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2019-01-03 09:18:47
031064 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 2019-01-02 16:22:19
031063 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2019-01-02 16:19:39
031062 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-02 15:53:33
031061 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2019-01-02 15:39:51
031060 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-02 15:37:22
031059 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-02 15:32:28
031058 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1360 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 2019-01-02 15:07:08
031057 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1361 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 2019-01-02 15:03:19
031056 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2019-01-02 14:54:23
031055 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (ชีววิทยา) 2019-01-02 14:47:22
031054 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 2019-01-02 14:41:06
031053 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 2019-01-02 14:38:19
031052 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-02 12:05:25
031051 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-02 12:03:07
031050 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2019-01-02 11:53:59
031049 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 2019-01-02 10:37:24
031048 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 2019-01-02 10:35:45
031047 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-28 16:31:31
031046 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-28 15:19:03
031045 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-28 13:49:59
031044 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0379 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2018-12-28 10:53:15
031043 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2018-12-28 10:42:41
031042 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 2004 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-12-27 15:33:11
031041 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0518 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (4 คน) 2018-12-27 15:30:32
031040 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0739 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-27 15:20:42
031039 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2018-12-27 14:59:40
031038 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 2018-12-27 14:52:10
031037 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0518 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2018-12-27 14:49:59
031036 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-27 13:56:12
031035 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ห้อง 3) 2018-12-27 13:38:56
031034 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ห้อง 4) 2018-12-27 13:28:01
031033 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0742 ครุศาสตร์บัณฑิต(การประถมศึกษา2) 2018-12-27 12:58:28
031032 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(ศิลป1) 2018-12-27 12:43:37
031031 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-12-27 12:02:56
031030 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-12-27 11:58:05
031029 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-27 11:19:25
031028 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0089 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-12-27 11:04:52
031027 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0525 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-27 10:16:30
031026 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 0887 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-12-27 10:04:17
031025 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2018-12-27 09:56:42
031024 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ห้อง 3-4) 2018-12-26 16:33:49
031023 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0295 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-26 16:25:50
031022 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0743 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-26 16:24:35
031021 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0045 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-26 16:23:21
031020 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0296 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-26 16:22:05
031019 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-26 16:20:41
031018 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0743 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-26 16:18:31
031017 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0295 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-26 16:16:31
031016 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-26 16:14:50
031015 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0295 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-26 16:12:53
031014 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0744 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-26 16:11:00
031013 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0052 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-12-26 16:07:55
031012 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0518 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2018-12-26 16:07:00
031011 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 2018-12-26 16:05:17
031010 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0052 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-12-26 16:04:28
031009 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0941 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-26 15:55:34
031008 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0941 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-26 15:48:15
031007 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 1711 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-12-26 14:50:07
031006 มหาวิยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-26 14:06:35
031005 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ห้อง 3-4) 2018-12-26 11:49:01
031004 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-12-26 11:19:25
031003 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-12-26 11:08:31
031002 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 2018-12-26 11:08:18
031001 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-26 11:08:08
031000 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-26 10:58:55
030999 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 2018-12-26 10:38:11
030998 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 2018-12-26 10:37:15
030997 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-12-26 10:36:19
030996 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย นครสวรรค์ 1638 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-26 10:14:20
030995 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-12-26 08:26:05
030994 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-25 18:25:29
030993 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0347 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2018-12-25 16:01:19
030992 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ห้อง 3-4) 2018-12-25 15:30:33
030991 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-25 14:52:27
030990 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 1403 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-12-25 14:16:29
030989 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คณิตศาสตรศึกษา) 2018-12-25 11:43:54
030988 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-25 10:29:19
030987 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 1011 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2018-12-25 09:56:47
030986 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-24 21:30:34
030985 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1200 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 2018-12-24 20:06:04
030984 มหาวิยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-24 17:03:31
030983 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-24 16:49:03
030982 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-24 16:33:33
030981 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-12-24 15:48:53
030980 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-24 15:39:53
030979 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-24 15:25:16
030978 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ห้อง 3-4) 2018-12-24 15:03:11
030977 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 2018-12-24 15:02:02
030976 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0889 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-24 14:13:13
030975 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1502 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-24 13:51:59
030974 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-24 13:51:15
030973 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0500 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-24 13:40:53
030972 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-12-24 13:29:02
030971 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0889 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-24 11:20:11
030970 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ห้อง 6) 2018-12-24 10:33:53
030969 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ห้อง 5) 2018-12-24 10:33:16
030968 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-12-24 10:07:23
030967 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-12-24 10:03:11
030966 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-12-24 09:56:00
030965 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-12-24 09:53:41
030964 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0896 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 2018-12-24 09:52:25
030963 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(บริหาร) 2018-12-24 09:51:44
030962 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 2018-12-24 09:45:37
030961 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0734 ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา 1 คน) 2018-12-24 09:44:18
030960 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-24 09:28:27
030959 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-12-24 09:00:42
030958 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก 0000 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาขีพครู 2018-12-24 08:52:07
030957 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 1794 ศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-12-23 18:02:16
030956 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-23 13:42:22
030955 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-22 11:16:20
030954 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ประกาศนีบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2018-12-22 11:14:14
030953 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-21 17:33:45
030952 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 0971 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-12-21 16:36:44
030951 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 0375 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-12-21 16:25:27
030950 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0396 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-21 15:28:50
030949 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-21 14:21:36
030948 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-21 13:20:10
030947 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0700 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-21 12:27:16
030946 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต (รหัส 57) 2018-12-21 12:26:09
030945 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต (รหัส 55) 2018-12-21 12:24:23
030944 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0699 ครุศาสตรบัณฑิต (รหัส 56) 2018-12-21 12:19:29
030943 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-12-21 11:24:16
030942 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0885 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-12-21 10:41:34
030941 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0889 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-21 10:39:24
030940 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 พุทธศาสตร์บัณฑิต 2018-12-20 16:58:57
030939 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 1475 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-20 16:58:39
030938 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี 0007 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-20 16:16:22
030937 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-20 14:40:30
030936 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-20 11:47:43
030935 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-20 11:40:58
030934 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-20 11:37:24
030933 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-20 11:30:22
030932 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-20 11:29:54
030931 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-20 11:23:11
030930 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-20 11:10:39
030929 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-20 10:57:37
030928 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-12-20 10:50:08
030927 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0016 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 2018-12-20 10:03:59
030926 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 0251 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-12-19 16:43:35
030925 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 1722 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-19 15:12:19
030924 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการการศึกษา) 2018-12-19 11:02:59
030923 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 1217 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-19 10:06:24
030922 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-18 20:57:30
030921 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-18 20:48:20
030920 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-18 20:39:24
030919 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-18 19:33:45
030918 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0518 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 2018-12-18 15:18:49
030917 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0036 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-12-18 14:32:25
030916 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-18 13:52:28
030915 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คณิตศาสตรศึกษา) 2018-12-18 13:30:21
030914 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม นครพนม 0000 พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมศึกษา) 2018-12-18 12:01:01
030913 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 2018-12-18 11:33:54
030912 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 0635 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-12-18 11:28:22
030911 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 0635 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-12-18 11:23:44
030910 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-12-18 08:48:32
030909 ้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-12-17 14:41:05
030908 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-12-17 14:09:00
030907 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-12-17 14:03:19
030906 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-17 13:41:55
030905 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-17 12:42:04
030904 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 1722 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-17 11:55:12
030903 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการเรียนการสอน) 2018-12-17 11:12:25
030902 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-12-17 11:11:45
030901 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-17 10:37:14
030900 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตรศึกษา) 2018-12-17 10:11:31
030899 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์) 2018-12-17 09:57:11
030898 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-12-17 09:50:15
030897 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-12-17 09:44:14
030896 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-15 15:24:07
030895 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-15 13:49:18
030894 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-15 13:38:01
030893 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1251 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-15 11:40:29
030892 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1250 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-15 11:23:11
030891 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0000 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2018-12-14 16:51:56
030890 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-12-14 15:36:31
030889 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-12-14 15:33:08
030888 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-14 15:12:22
030887 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-14 15:08:25
030886 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-14 14:44:39
030885 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 0375 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-12-14 14:31:35
030884 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-12-14 12:30:45
030883 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-12-14 10:03:32
030882 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-12-14 10:02:44
030881 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-14 09:54:46
030880 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-14 09:46:27
030879 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1250 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-14 09:35:38
030878 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-12-14 09:04:18
030877 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-12-13 17:33:26
030876 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1248 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-13 16:57:13
030875 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-12-13 16:07:36
030874 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1068 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-13 14:30:31
030873 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 0264 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-12-13 14:16:55
030872 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2018-12-13 11:50:08
030871 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-13 10:59:40
030870 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-13 10:46:03
030869 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-13 10:22:35
030868 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0121 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 2018-12-13 10:00:21
030867 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ 2018-12-13 09:48:07
030866 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 2018-12-13 09:23:37
030865 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0803 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-12-12 17:43:50
030864 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2018-12-12 15:55:33
030863 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2018-12-12 15:36:46
030862 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2018-12-12 15:29:13
030861 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-12-12 15:28:59
030860 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-12 15:27:35
030859 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-12 14:58:19
030858 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0130 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-12 14:52:26
030857 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1200 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-12-12 14:47:43
030856 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-12 14:43:29
030855 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-12 14:36:40
030854 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-12 14:32:53
030853 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-12 14:29:25
030852 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-12 14:29:16
030851 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-12 14:24:28
030850 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-12 14:21:02
030849 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-12 13:58:44
030848 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-12 13:18:29
030847 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 2018-12-12 13:01:26
030846 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตร) 2018-12-12 12:14:43
030845 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 1030 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-12 11:54:48
030844 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-12 11:31:01
030843 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0000 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-12 11:00:56
030842 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 2018-12-12 10:08:47
030841 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0729 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2018-12-12 09:56:56
030840 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0565 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 2018-12-12 09:55:39
030839 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0121 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2018-12-12 09:53:12
030838 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0121 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 2018-12-12 09:51:18
030837 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0565 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2018-12-12 09:49:44
030836 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0565 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 2018-12-12 09:47:58
030835 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทย์ศึกษา) 2018-12-12 09:18:05
030834 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตร) 2018-12-12 09:07:12
030833 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0384 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2018-12-11 18:11:57
030832 มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0384 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2018-12-11 18:03:33
030831 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 0545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 2018-12-11 17:52:06
030830 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น 1696 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมการเชื่อม) 2018-12-11 17:39:33
030829 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-12-11 16:59:08
030828 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0000 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-11 16:54:35
030827 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-11 16:46:03
030826 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-11 15:10:00
030825 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-11 15:09:31
030824 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0721 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-11 15:08:19
030823 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-11 14:31:38
030822 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-11 14:25:38
030821 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 1454 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-12-11 13:02:52
030820 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1398 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-12-11 12:16:54
030819 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 2018-12-11 11:50:11
030818 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0000 ศาสนศาสตรบัณฑิต 2018-12-11 11:43:41
030817 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทย์) 2018-12-11 11:12:32
030816 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1464 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-12-11 10:59:23
030815 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0906 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-11 10:49:01
030814 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0906 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-11 10:42:10
030813 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0906 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-11 10:41:25
030812 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-11 10:33:52
030811 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-11 10:30:41
030810 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตรศึกษา) 2018-12-11 10:25:12
030809 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-11 10:13:36
030808 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) 2018-12-11 10:02:10
030807 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-09 16:11:20
030806 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฎร์ธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-12-09 09:41:42
030805 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-08 15:43:54
030804 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-08 14:43:25
030803 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ 0000 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 2018-12-07 20:37:27
030802 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 1722 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-07 17:03:55
030801 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-12-07 16:42:39
030800 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-12-07 16:40:01
030799 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-07 16:32:02
030798 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-12-07 15:17:15
030797 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-07 14:26:03
030796 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0402 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-07 11:02:13
030795 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0403 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-07 11:01:53
030794 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1590 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-07 11:01:32
030793 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1588 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-07 11:00:41
030792 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0402 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-07 11:00:05
030791 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0408 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-07 10:59:27
030790 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 0403 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-07 10:58:50
030789 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 1588 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-07 10:57:32
030788 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เชียงราย 1231 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-12-06 18:16:04
030787 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-06 17:04:02
030786 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1221 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-06 16:47:47
030785 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานขอนแก่น ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-06 16:27:11
030784 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1246 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2018-12-06 16:21:43
030783 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-06 15:56:53
030782 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-06 14:17:00
030781 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-06 13:20:05
030780 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-06 13:07:21
030779 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-06 13:00:43
030778 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-06 11:19:15
030777 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-06 11:19:00
030776 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-06 11:07:12
030775 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-06 10:30:38
030774 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-12-06 09:12:58
030773 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-12-04 16:24:36
030772 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 1722 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-04 16:17:35
030771 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 1030 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-04 14:43:49
030770 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-04 13:57:21
030769 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-04 13:54:45
030768 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 1401 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-12-04 13:35:52
030767 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0910 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-04 12:38:27
030766 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-04 12:37:54
030765 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-04 11:53:42
030764 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 1030 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-04 11:04:35
030763 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 0848 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 2018-12-04 10:48:39
030762 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-12-04 09:06:46
030761 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-12-03 18:14:39
030760 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0932 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-12-03 18:08:03
030759 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 1722 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-03 17:49:37
030758 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-03 17:44:43
030757 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-03 16:25:19
030756 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี 0869 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-12-03 11:18:52
030755 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-03 10:07:33
030754 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-03 09:59:29
030753 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-03 09:51:01
030752 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-03 09:49:29
030751 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0784 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-03 09:42:03
030750 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0783 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-03 09:41:26
030749 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0780 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-03 09:40:53
030748 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0427 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-12-03 09:40:13
030747 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-12-03 09:15:35
030746 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-01 20:56:27
030745 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-01 20:41:28
030744 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-01 20:10:57
030743 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-01 19:55:04
030742 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-01 19:32:15
030741 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 1083 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-12-01 14:18:45
030740 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-01 10:22:05
030739 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-01 10:14:31
030738 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-01 10:13:25
030737 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-01 10:11:11
030736 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-01 10:10:01
030735 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-12-01 10:08:57
030734 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 1403 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-11-30 15:30:52
030733 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-30 15:13:48
030732 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-30 15:01:27
030731 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0198 ศึกษาศาสตรบัณฑิต(สุขศึกษา) 2018-11-30 10:53:24
030730 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-30 09:46:55
030729 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-11-30 09:39:28
030728 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-29 16:00:19
030727 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-29 15:54:17
030726 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 1036 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-29 15:30:37
030725 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0966 ศึกษาศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) 2018-11-29 14:44:39
030724 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-29 14:13:17
030723 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี 0007 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-29 13:37:44
030722 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 1036 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-29 12:32:52
030721 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 1036 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-29 12:16:14
030720 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-29 10:34:17
030719 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-29 09:38:30
030718 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-28 15:44:52
030717 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-28 15:25:34
030716 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 14:28:15
030715 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 14:27:25
030714 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 14:25:58
030713 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 14:24:35
030712 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 14:22:51
030711 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 14:21:13
030710 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 14:20:09
030709 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 14:18:55
030708 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 0884 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 14:17:47
030707 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(ปฐมวัย)1 2018-11-28 13:39:57
030706 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 0000 ประกาศนียบัตรทางการบริหาร 2018-11-28 13:34:16
030705 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัญฑิต 2018-11-28 13:31:50
030704 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0317 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) 2018-11-28 12:06:50
030703 มหาวิทยลัยบูรพา ชลบุรี 1711 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 11:26:33
030702 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0897 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 11:20:47
030701 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 11:19:48
030700 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0897 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 11:17:55
030699 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 0323 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-11-28 10:47:51
030698 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0972 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 10:19:53
030697 มหาวิทยลัยบูรพา ชลบุรี 1711 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-11-28 10:17:58
030696 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 2018-11-28 09:57:24
030695 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-28 09:45:56
030694 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-11-28 09:45:03
030693 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 2018-11-28 09:21:57
030692 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-27 17:20:48
030691 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-11-27 17:03:40
030690 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-11-27 17:01:30
030689 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-27 15:00:44
030688 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0566 ครุศาสตรบัญฑิต 2018-11-27 14:51:28
030687 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม 0020 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 2018-11-27 11:25:15
030686 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1068 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-27 11:10:09
030685 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-27 10:36:32
030684 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตร) 2018-11-27 10:23:42
030683 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-11-27 10:12:37
030682 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน 2018-11-26 14:01:31
030681 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-26 13:51:13
030680 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-26 13:31:13
030679 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-26 13:18:05
030678 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-26 13:09:45
030677 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-26 13:09:27
030676 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-26 13:01:53
030675 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-11-26 12:38:48
030674 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0936 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-26 11:21:27
030673 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-11-26 09:40:20
030672 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0052 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-11-26 09:35:09
030671 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 0052 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-11-26 09:32:25
030670 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 1114 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 2018-11-25 15:36:00
030669 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 2018-11-25 14:42:38
030668 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปัตตานี 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม) 2018-11-25 13:50:24
030667 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี 0921 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2018-11-24 11:39:28
030666 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-11-23 12:13:35
030665 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1432 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาวิชาชีพครู 2018-11-23 10:54:27
030664 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เชียงราย 0554 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-11-23 10:36:08
030663 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-11-23 10:04:14
030662 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 1129 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-11-23 09:07:44
030661 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 1129 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-11-23 09:06:30
030660 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 1129 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-11-23 09:05:12
030659 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 1030 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-22 22:19:49
030658 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทย์ศึกษา) 2018-11-22 15:22:27
030657 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย นครสวรรค์ 1638 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-22 15:04:01
030656 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-22 14:08:37
030655 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 2018-11-22 13:27:59
030654 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-22 11:13:00
030653 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-22 08:35:51
030652 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 0000 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-21 14:50:45
030651 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-21 11:15:49
030650 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-11-21 10:41:18
030649 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี 0010 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-11-21 10:38:45
030648 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-21 10:31:27
030647 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตาก 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-11-20 19:44:33
030646 มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-11-20 16:03:51
030645 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-11-20 15:50:09
030644 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2018-11-20 15:43:11
030643 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นครราชสีมา 0000 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 2018-11-20 15:14:58
030642 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-20 15:11:48
030641 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เชียงราย 1232 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-11-20 14:46:19
030640 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เชียงราย 1232 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-11-20 14:18:36
030639 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี 0007 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-20 13:53:44
030638 มหาวิทยาลัยราขภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-11-20 13:13:42
030637 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0895 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2018-11-20 12:45:52
030636 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทย์) 2018-11-20 12:28:36
030635 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตรศึกษา) 2018-11-20 12:25:42
030634 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เชียงราย 1231 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2018-11-20 11:56:19
030633 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-20 11:25:06
030632 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 0737 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ 2018-11-20 09:56:05
030631 มหาวิทยาลัยราขภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-11-20 09:55:42
030630 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 2018-11-20 09:54:29
030629 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-20 09:41:23
030628 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-20 09:23:56
030627 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0931 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2018-11-20 09:15:21
030626 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-11-20 08:48:27
030625 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2018-11-19 15:04:05
030624 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณบัณฑิต สาขาวิชาภาาอังกฤษ 2018-11-19 14:59:54
030623 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2018-11-19 14:53:28
030622 มหาวิทยาลัยราขภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-11-19 14:19:11
030621 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา 0023 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-11-19 13:54:19
030620 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 0575 ครุศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา)3 2018-11-19 12:10:10
030619 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-11-19 11:08:45
030618 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-19 09:07:09
030617 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1057 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-19 08:54:48
030616 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-11-18 18:34:59
030615 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี 0007 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-17 14:49:27
030614 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครสวรรค์ 1638 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-17 12:53:41
030613 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 0000 ประกาศนียับตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-11-17 11:50:18
030612 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 1500 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-17 10:19:43
030611 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1051 การศึกษาบัณฑิต 2018-11-16 11:30:35
030610 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1392 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-11-16 11:29:48
030609 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1633 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-11-16 11:28:57
030608 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-15 14:30:08
030607 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1058 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-15 14:22:18
030606 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 1028 การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2018-11-15 13:15:12
030605 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-11-15 10:25:05
030604 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-11-15 09:58:45
030603 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) 2018-11-15 09:44:44
030602 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-11-15 09:31:44
030601 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-11-15 09:24:15
030600 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-11-15 09:09:31
030599 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-11-15 08:55:06
030598 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-11-15 08:49:31
030597 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2018-11-15 08:41:31
030596 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 1217 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-14 16:13:38
030595 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-14 15:02:44
030594 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-14 14:15:38
030593 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2018-11-14 12:16:49
030592 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 1434 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-11-14 11:51:23
030591 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี 0010 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-11-14 10:52:43
030590 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-14 10:40:30
030589 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 0000 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-14 10:25:03
030588 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0563 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) 2018-11-14 10:08:14
030587 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-14 10:03:06
030586 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 0968 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) 2018-11-14 09:57:33
030585 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 1030 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-14 09:56:31
030584 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 2018-11-13 16:56:57
030583 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 2018-11-13 16:42:06
030582 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณบัณฑิต สาขาวิชาภาาอังกฤษ 2018-11-13 16:35:06
030581 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2018-11-13 16:14:53
030580 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม 0020 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา 2018-11-13 15:28:57
030579 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-13 15:21:00
030578 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-13 15:09:36
030577 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-13 15:07:22
030576 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-13 15:04:01
030575 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-13 14:55:42
030574 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-13 14:54:21
030573 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-13 14:36:03
030572 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย) 2018-11-13 14:00:31
030571 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-13 13:48:40
030570 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1200 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-11-13 13:46:15
030569 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 1200 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-11-13 13:44:45
030568 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2018-11-13 13:35:37
030567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2018-11-13 12:31:08
030566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 1063 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-13 10:06:15
030565 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 0000 การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) 2018-11-13 09:41:56
030564 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-11-13 09:30:23
030563 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-11-13 09:23:27
030562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-13 09:03:52
030561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0893 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-12 17:33:16
030560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ปทุมธานี 0019 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-11-12 15:18:43
030559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 2018-11-12 13:52:03
030558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1058 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-12 13:29:49
030557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 1056 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-12 13:25:48
030556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0304 ครุศาสตรบัณฑิต 2018-11-12 13:18:13
030555 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา 0178 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-12 13:12:27
030554 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-12 11:46:41
030553 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี 1503 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-12 10:55:15
030552 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1679 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-11-12 10:55:01
030551 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี 1503 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-12 10:53:51
030550 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 0840 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-11-11 18:45:14
030549 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 0774 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-11-11 17:00:48
030548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 0074 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-11-11 11:33:05
030547 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 2018-11-11 11:17:34
030546 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(วิจัย) 2018-11-10 12:14:52
030545 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(บริหาร) 2018-11-10 11:37:24
030544 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการการศึกษา) 2018-11-10 10:03:18
030543 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 0008 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-11-09 15:19:14
030542 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 1722 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-09 12:18:28
030541 สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2018-11-09 12:01:44
030540 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 0035 การศึกษามหาบัณฑิต 2018-11-09 11:21:55
030539 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 0000 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-09 11:03:14
030538 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 1084 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2018-11-09 10:51:30
030537 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0005 ครุศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์) 2018-11-09 10:09:49
030536 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร 0000 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-08 15:59:13
030535 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0679 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2018-11-08 15:06:28
030534 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี 0000 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2018-11-08 14:19:10
030533 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 1722 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2018-11-08 12:10:00
 
 ไปหน้าที่

1 1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-8    e-mail : webkuru@ksp.or.th