1 1
1

    ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาที่คุรุสภารับรอง (เฉพาะสถาบันผลิตครูเท่านั้น)


ส่งแฟ้มให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยวิธีการ UPLOAD
ชื่อสถาบันการศึกษา เช่น วิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัดของสถาบันการศึกษา เช่น พิษณุโลก
รหัสรับรอง ตัวเลข 4 หลัก เช่น 5301 ถ้าไม่ทราบให้ระบุ 0000
ระดับปริญญา เช่น ปริญญาบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ชื่อปริญญา เช่น ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
เลือกแฟ้มที่ต้องการ ปกติอยู่ใน C:\KSPBundit-xx2x-xx2x-nnnn-yyyymmdd.7z
หมายเหตุ/เบอร์ติดต่อ ไม่ได้บังคับ เว้นว่างได้ (ถ้า upload ใหม่เพื่อแก้ไขที่upload ไปแล้วให้ระบุด้วยว่ายกเลิกลำดับที่เท่าไร)
 

1 1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-8    e-mail : webkuru@ksp.or.th