1 1
1

    ระบบสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิปริญญาที่คุรุสภารับรอง (เฉพาะสถาบันผลิตครูเท่านั้น)


โปรแกรม/เอกสาร   หมายเหตุ
โปรแกรม KSPBundit (KSPBunditSetup.exe) กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด version ล่าสุด 27/01/2555 สามารถดาวน์โหลดแล้วติดตั้งทับของเดิมได้เลย
คู่มือโปรแกรม KSPBundit (KSPBunditManual.pdf) กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เป็นเอกสารแฟ้ม PDF
VB Runtime (vbrun60sp6.exe) กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรม KSPBundit แล้วโปรแกรมฟ้องว่า Runtime Error
Powerpoint KSPBUNDIT กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Powerpoint โปรแกรม KSP BUNDIT
สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู คส01.10 กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู คส01.10
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post กดที่นี้เพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post

หมายเหตุ :

ควรใช้ โปรแกรม KSP BUNDIT บน Windows XP เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน
สำหรับ Window 7 เมื่อจะใช้โปรแกรม KSP BUNDIT คลิกขวาที่โปรแกรมแล้วเลือก run as administratorกระดานสนทนา สำหรับการต่อใบอนุญาตฯเท่านั้น  ตวจสอบสถานะ KSP BUNDIT

ส่งแฟ้มให้คุรุสภาโดยวิธีการ Upload  รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกที่ได้ส่งแฟ้มคุรุสภาโดยวิธีการ Upload  รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการพิมพ์ใบอนุญาตฯ แล้ว1 1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-8    e-mail : webkuru@ksp.or.th