1 1
1

หมายเหตุ :

กรุณาใช้โปรแกรมระบบใหม่ KSP Schoolรายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกที่ได้ส่งแฟ้มคุรุสภาโดยวิธีการ Upload    ตรวจสอบสถานะ1 1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-8    e-mail : webkuru@ksp.or.th