1 1
1

    ระบบสารสนเทศการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะสถานศึกษาเท่านั้น)


โปรแกรม/เอกสาร   หมายเหตุ
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (HowtoKSPRenew57.pdf) กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เป็นเอกสารแฟ้ม PDF //คู่มือต่ออายุใบอนุญาต ฉบับปรับปรุง 2557
โปรแกรมต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSPRenewSetup57.exe) กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เวอร์ชั่นใหม่ ปี 2557 (09/01/2557)
คู่มือโปรแกรมต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSPRenewManual57.pdf) กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เป็นเอกสารแฟ้ม PDF
VB Runtime (vbrun60sp6.exe) กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรม KSPRenew แล้วโปรแกรมฟ้องว่า Runtime Error


หมายเหตุ :

ควรใช้ โปรแกรม KSP Renew บน Windows XP เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน
สำหรับ Window 7 เมื่อจะใช้โปรแกรม KSP Renew คลิกขวาที่โปรแกรมแล้วเลือก run as administratorกระดานสนทนา สำหรับการต่อใบอนุญาตฯ เท่านั้น   ตรวจสอบสถานะ

ส่งแฟ้มให้คุรุสภาโดยวิธีการ Upload   รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกที่ได้ส่งแฟ้มคุรุสภาโดยวิธีการ Upload   1 1
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    โทร. 02280-4331 , 0 2280-4334-8    e-mail : webkuru@ksp.or.th